luni, 21 august 2017

Aproape 200.000 de euro de la Primăria Târgu-Mureș pentru imaginea celor doi penali PNL, Maior și Florea. Atenție, DNA la banii târgumureșenilor, atenție și la banii luați repetat de intermediarul Cătană, zis Zereș 2!Aproape 200.000 de euro de la Primăria Târgu-Mureș pentru imaginea celor doi penali PNL, Maior și Florea. Atenție, DNA la banii târgumureșenilor, atenție și la banii luați repetat de intermediarul Cătană, zis Zereș 2!
http://www.achizitiipubliceonline.ro/177887-servicii-de-publicitate-media-prin-intermediul-mijloacelor-de-informare-n-masa-consultanta-n-publicitate-si-gestionare-publicitara-primaria-municipiului-tirgu-mures-722689-0/

9 august 2017

Autoritate contractanta: Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Numar anunt: 177887 / 09.08.2017
Denumire contract: Servicii de publicitate media prin intermediul mijloacelor de informare în masa, consultanta în publicitate si gestionare publicitara

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
2017 PAAP 2017 Servicii de publicitate media prin intermediul mijloacelor de informare în masa, consultanta în publicitate si gestionare publicitara

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: NICOLETA ALINA DAMIAN , Tel. +40 0265268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: +04 0365801856 , Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)

-Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de publicitate media prin intermediul mijloacelor de informare în masa, consultanta în publicitate si gestionare publicitara
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: Municipiul Tîrgu Mures
Codul NUTS: RO125 – Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de publicitate media prin intermediul mijloacelor de informare în masa, consultanta în publicitate si gestionare publicitara
1.Serviciile de publicitate media se realizeaza prin intermediul mijloacelor de informare în masa, consultanta în publicitate si gestionare publicitara.
Caracteristicile generale ale serviciilor dorite sunt urmatoarele:
– aparitii in presa scrisa nationala prin intermediul unui cotidian central;
– aparitii in presa scrisa locala prin intermediul cotidianelor locale de limba româna si maghiara;
– aparitii in presa scrisa locala prin intermediul periodicelor (saptamânale) de limba româna si maghiara;
– aparitii in cadrul presei audio locale;
– aparitii in cadrul presei TV locale;
– aparitii in cadrul presei online locale
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

79341000-6 – Servicii de publicitate (Rev.2)
79341100-7 – Servicii de consultanta in publicitate (Rev.2)
79341400-0 – Servicii de campanii de publicitate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de publicitate media
Valoarea totala estimata a achizitiei este de 722689.07 lei fara TVA

Valoarea estimata fara TVA: 722,689.07 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Garantia de participare este de: 7200 lei. Echivalenta pentru o Garantie de participare (constituita printr-un instrument de garantare, respectiv, scrisoare bancara sau polita de asigurare) depusa in alta valuta, se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Modul de constituire a garantiei de participare conform prevederilor art.36 din HG 395/2016 prin virament bancar în contul nr. RO92TREZ4765006XXX000221 deschis la Trezoreria Tg. Mures sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire. Valabilitatea garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Conform prevederilor H.G. nr.866/2016, instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Dovada constituirii garantiei de participare se va scana si se va atasa in SEAP la sectiunea Documente de calificare cel mai tarziu la data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Cuantumul garan?iei de buna execu?ie va fi de maxim 5% din valoarea contractului fara TVA. Garan?ia de buna execu?ie se constituie în termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de achizi?ie publica. Modul de constituire a garantiei de buna executie: – in numerar (pentru valori mai mici de 5.000 lei), prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, conform prev. Art. 40 alin. (1) si (3) din HG 395/2016. Retinerile succesive se vor efectua intr-un cont deschis conform prevederilor Art. 40 alin. (4) – (9) din HG 395/2016. Garantia de buna executie se va restitui conform prevederilor art. 42, alin. (2) din HG 395/2016
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul Local al Municipiului Târgu Mures
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Informatii cu privire la neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea 98/2016
Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator
2.Informatii cu privire la neincadrarea in prevederile art.165 din Legea 98/2016
Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator
3. Informatii cu privire la neincadrarea in prevederile . art. 167 din Legea 98/2016.
Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator
4. Informatii cu privire la neincadrarea in prevederile art.59 si 60 din Legea nr.98/2016
Informatiile solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr.98/2016 sunt solicitate si subcontractantului si tertului sustinator, daca este cazul
Precizam ca persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:
Primarul Municipiului Targu-Mures Dorin Florea, Secretarul Municipiului Targu-Mures Szoverfi Vasile,, Directorul Economic al Municipiului Targu-Mures Naznean Ana, Sef Serviciu Concesionari, Inchirieri, Vanzari si Respectarea Disciplinei Contractuale Damian Alina;
Membrii Consiliului Local ai Municipiului Targu-Mures :
Papuc Sergiu Vasile, Makkai Grigore, Peti Andrei, , Magyary Elod, Szaszgaspar Barnabas, Csiki Zsolt, Bakos Levente Attila, Bako Szabolcs, Furo Judita, Mozes Levente Sandor, Kovacs Lajos Alpar, Matei Dumitru, Benedek Theodora Mariana Nicoleta, Miculi Vasile, Dumitru Pavel, Moldovan Calin, Todoran Liviu Radu, , Bratanovici Cristian, Pui Sebastian Emil, Bogosel Constantin, Balas Radu Florin, Hermann Mark Cristian, Gyorfi Julia
Membrii comisiei de licitatie : Membrii plini: – Andone Alexandra, Iernu?an Oana ,Mirela Vlaic. Blaga Zatreanu Cosmin Simion .
Membrii inlocuitori: Horhat Alina, Pop Codru?a, Zsuzsanna Janosi
Ofertantii/candidatii (inclusiv asociatii/subcontractantii/tertii sustinatori) au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE ca prima dovada a neincadrarii in situatiile de excludere si a indeplinirii cerintelor de capacitate.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.
Documente de confirmare:
– Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.
– Certificat constatator privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat de stat eliberat de D.G.F.P. din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii.
– Certificat privind plata obligatiilor catre bugetul local care sa ateste ca operatorul economic nu are datorii restante la momentul prezentarii.
– Persoanele juridice straine vor prezenta documente echivalente valabile la momentul prezentarii, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta.
– Daca este cazul operatorii economici vor prezenta documente prin care se demonstreaza faptul ca pot beneficia de derogarile prevazute la art.166(2), 167(2) si art 171 din Legea 98/2016.
– Alte documente edificatoare, dupa caz.
Se va prezenta DUAE, accesand urmatorul link:https//ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
!!!Nota:
1.Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/ter? sus?inator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
2.Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al ter?ului sus?inator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia, a acordului de subcontractare ?i/sau a acordului de asociere, dupa caz. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de indeplinire – completarea DUAE, urmand ca documentul justificativ, respectiv certificatul ONRC sau pentru ofertantii straini, documentul echivalent emis in tara de rezidenta, va fi prezentat la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.
! Nota: In cazul unei asocieri, formularele si/sau documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii, pt.partea din contract pe care o realizeaza. Pentru subcontractanti se aplica prevederile art.51 alin.2 din H.G.395/2016, cerinta aplicandu-se inclusiv pentru acestia si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct;
Persoanele juridice straine vor prezenta documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta. Se va completa in acest sens DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii privind cifra de afaceri – conform art. 175, alin. (1) si alin (2) lit. a, din Legea nr. 98/2006 autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima realizarea unei medii a cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani (2014, 2015, 2016) cu o valoare de cel putin: 1.440.000 lei.
În cazul unei oferte comune capacitatea economica ?i financiara a operatorului economic este sus?inuta în conformitate cu art.184 din Legea nr.98/2016
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa in acest sens DUAE, conform Notificarii 240/2016 a ANAP, urmand ca documentele justificative care demonstreaza solicitarea cerintei (cum ar fi bilanturi contabile, audituri financiare sau alte documente, în masura în care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului) sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada îndeplinirii cerin?elor referitoare la situa?ia economica ?i financiara in conformitate art. 177 din Legea nr. 98/2016 Pentru echivalenta leu-alta valuta se va folosi cursul mediu anual BNR pt. anii 2014, 2015 si 2016, disponibil pe adresa www.bnr.ro. Se aplica prevederile art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informa?ii privind experien?a similara Ofertan?ii vor prezenta o lista a principalelor prestari de servicii similare prestate în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Operatorii economici vor trebui sa faca dovada ca suma valorilor, serviciilor prestate, incluse în contractul/contractele prezentat/prezentate de catre operatorul economic ca dovada a experientei lor similare,(servicii similare comparabile cu cele care fac obiectul contractului) sa fie de cel putin 720.000 lei, la nivelul a unu sau mai multe contracte.Prin sintagma Servicii similare se intelege servicii de publicitate.
Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile pentru confirmarea datelor declarate in DUAE certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar care sa confirme prestarea serviciilor similare cu cele prevazute in caietul de sarcini. Lista va fi insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar care sa confirme prestarea serviciilor similare cu obiectul de activitate al contractului. Certificatele/documentele trebuie sa cuprinda cel putin elementele de identificare ale contractului pentru care sunt emise (numar si data contract, calitatea prestatorului – contractant unic, membru intr-o asociere si procentul sau de participare, subcontractant si partea de contract realizata, denumire obiect contract, inclusiv o descriere succinta a obiectului contractului, valoarea contractuala realizata exprimata in lei fara TVA, perioada de prestare.)
În cazul unei oferte comune capacitatea tehnica ?i/sau profesionala a operatorului economic poate fi sus?inuta în conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016.
Subcontractare
Daca este aplicabil, ofertantii includ informatiile cu privire la subcontractanti în DUAE.
În cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/ subcontractantilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia.
Odata cu depunerea DUAE se va prezenta, dupa caz, angajamentul tertului sustinator, acordul de asociere si acordul de subcontractare.
Subcontractantii precizeaza în DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplineste mentionând numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare.
Daca prin subcontractant nu se îndepline?te o cerin?a de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neîncadrarii în motivele de excludere..
Operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerin?elor de calificare prin subcontractan?i prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC.
Autoritatea contractanta poate respinge subcontractantul propus daca acesta nu îndepline?te cerin?ele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului/ ofertantului o singura data înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta în conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa in acest sens DUAE,conform Notificarii 240/2016 a ANAP, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. La nivelul DUAE trebuie precizate informa?ii cum ar fi: numarul ?i data contractului invocat drept experien?a similara, valoarea, beneficiarul, data ?i numarul documentului de recep?ie, precum ?i ponderea ?i/sau activita?ile pentru care a fost responsabil. Modalitate de îndeplinire: DUAE completat de ofertant în care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm ale tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din trebuie sa rezulte modul efectiv în care tertul/tertii sustinatori vor asigura îndeplinirea angajamentului. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinator Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator sustinerii acordate. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub condi?ia neîndeplinirii de catre acesta/ace?tia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. Autoritatea contractanta respinge tertul sustinator propus daca acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului/ofertantului o singura data înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt tert, cu respectarea principiului tratamentului egal. La solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei privind capacitatea tehnica si profesionala. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informatiile cu privire la modul de îndeplinire a cerintelor de capacitate tehnica si profesionala proportional cu cota de implicare în executarea viitorului contract. Odata cu DUAE ,se va depune angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia. La solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documente justificative ale asociatilor care probeaza îndeplinirea cerintei privind capacitatea tenica ?i profesionala
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
39578/17.07.2017
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.09.2017 00:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.09.2017 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 13.10.2017 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Interac?iunea cu ofertan?ii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfa?ura dupa urmatoarele reguli: Pentru vizualizarea documenta?iei de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici sa de?ina/instaleze pe sta?ia de lucru, aplica?ia care permite verificarea semnaturii electronice ?i vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica); Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documenta?ia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 ?i vor transmite solicitarile avand în vedere termenele de raspuns ale autorita?ii contractante prevazute la art.160-161 din Legea nr.98/2016. Pentru ofertele clasate pe primul loc cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. Pentru vizualizarea documentatie de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici au nevoie de un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). – Contractul se va încheia în limita sumei de 722.689,07 lei, la care se adauga TVA – Perioada de garantie acordata serviciilor: Nu este cazul – Durata contractului: este de 8 luni
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conf preved Legii priv remediile si caile de atac in mat de atrib a contr de achiz publ, a contr sect si a contr de conces de lucr si concesiune de serv, precum si pt organiz si funct CNSC nr 101/2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul Juridic si Contencios Administrativ
Adresa postala: P-ta Victoriei, nr.3 , Localitatea: Tîrgu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. +40 265268330
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.08.2017 10:45

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu