marți, 14 august 2012

Aproape 70.000 de euro prin mila șmecherașilor din primărie, pentru tratarea apei și dezinfectare în bazine


Aproape 70.000 de euro prin mila șmecherașilor din primărie, pentru tratarea apei și dezinfectare în bazine
Cum șmecherașii și diverșii bandiți cu carnet de partid din Primăria Târgu-Mureș nu vă dau decât propaganda în folosul pedeliștilor, dezinformările cu vandali (atenție, DNA Mureș și SRI Mureș, datorați niște răspunsuri la propaganda împuțită pe bani publici a găștii lui Florea!), atacurile borfașilor la adresa contracandidaților UDMR,  să vedeți unde vi se duc banii. Asta pentru că bandiții se laudă doar cu numărul celor care vin să facă baie, nu și cu valoarea cheltuielilor și a investiților pe firme de partid, fie că e vorba de Energoplusul lui Borșan sau firmele lui Poruțiu (afaceri de milioane de euro, doar în Complexul Weekend). Afacerea tratarea apei și dezinfectare, de aproape 70.000 de euro! Așteptăm ca DNA Mureș să aducă nota de plată bandiților de la PDL pentru propaganda cu autocolante cu vandali și prin scrisori deschise trimise de imbecili în scrisoare închisă și adresată personal! Unii fac pușcărie pentru furt de 100 de euro, cum se numesc cei care folosesc mii de euro pentru campania electorală a gunoiului de partid portocaliu?! Șmecheri sau bandiți români?Am zis români, SRI, stai liniștit, ăștia sunt... buni, nu ca maghiarii tăi!
invitatia numarul 333221

Detaliu invitatie
Tip legislatie: OG 34
Autoritate contractanta: Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Numar invitatie: 333221 / 07.08.2012
Denumire contract: Furnizare materiale pentru tratarea apei din bazinele de inot si dezinfectarea bazinelor de la Complexul de Agrement si Sport Muresul si bazinul acoperit piscina ing. Mircea Birau
Stare procedura: In Desfasurare

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Cod fiscal: 4322823, Adresa: Piata Victoriei nr.3, Targu Mures, Telefon: +40 0265268330, Fax: +04 0365801856
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
Piata Victoriei, nr. 3, Targu-Mures, Romania, cod postal: 540026
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
cam.45, Piata Victoriei, nr. 3, Targu-Mures, Romania, cod postal: 540026
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Furnizare materiale pentru tratarea apei din bazinele de inot si dezinfectarea bazinelor de la Complexul de Agrement si Sport Muresul si bazinul acoperit piscina ing. Mircea Birau
II.1.2) Tip contract: Furnizare
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Furnizare materiale pentru tratarea apei din bazinele de inot si dezinfectarea bazinelor de la Complexul de Agrement si Sport Muresul si bazinul acoperit piscina ing. Mircea Birau
II.1.6) CPV: 24962000-5 - Produse chimice pentru tratarea apei (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 282,258 RON

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII

III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Garantia de participare in cuantum de 5.600 lei Modul de constituire a garantiei de participare - prin depunere la casierie sau prin virament bancar in contul nr. RO92TREZ4765006XXX000221 deschis la Trezoreria Tg. Mures sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. In cazul in care ofertantul dovedeste ca este IMM va beneficia de o reducere de 50% din valoarea garantiei de participare conform Legii nr. 346/2004. In cazul in care oferta este depusa de catre o asociere, fiecare membru al asocierii trebuie sa faca dovada incadrarii in categoria IMM-urilor. Valabilitatea garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.
Garantie de buna executie Cuantumul garantiei de buna executie : 10 % din valoarea contractului fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie: - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de osocietate de asigurari, prin retineri succesive din plata facturilor partiale. Retinerile succesive se vor efectua intr-un cont deschis conformprevederilor H.G. 1045/2011. Garantia de buna executie se va restitui in termen de 14 zile de la data intocmirii procesului-verbal de receptie a produselor care fac obiectulcontractului si/sau de la plata facturii finale, daca autoritatea contractanta nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei. In cazul in care ofertantul dovedeste ca este IMM va beneficia de o reducere de 50% din valoarea garantiei de buna executie conform Legiinr. 346/2004. In cazul in care oferta este depusa de catre o asociere, fiecare membru al asocierii trebuie sa faca dovada incadrarii in categoria IMM-urilor.


III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: -Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare intocmitaconform Formularului 8 din Sectiunea III Formulare. Personele care asigura sustinerea economico-financiara si tehnico-profesionala, acandidatului/ofertantului, trebuie sa faca dovada neincadrarii in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006. In cazul unei oferte comune,aceasta declaratie trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte. -Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare conformFormularului 17 din Sectiunea III Formulare. Personele care asigura sustinerea economico-financiara si tehnico-profesionala, acandidatului/ofertantului, trebuie sa faca dovada neincadrarii in prevederile art. 181, lit. a,c^1 si d, din OUG nr. 34/2006, conformFormularului F17.1. din Sectiunea Formulare. In cazul unei oferte comune, aceasta declaratie, conform Formularului F17, trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte. (original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul"). - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 conform Formularului 23 din Sectiunea III Formulare.Neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 trebuie demonstrata conform art 13 din Legea 279/2011 de catreofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul sau tertul sustinator. In cazul unei oferte comune, aceasta declaratie trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte. (original/copie legalizata/copie lizibila cumentiunea "conform cu originalul").Precizam ca persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea cepriveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Primarul Municipiului Targu-Mures - Dorin Florea, Viceprimarii Municipiului Targu-Mures - Jozsa Tibor si Ionela Ciotlaus, Secretarul Municipiului Targu-Mures - Cioban Maria, Membrii Consiliului Local ai Municipiului Targu-Mures (Benedek Istvan, Gombos Geza Csaba, Peti Andrei, Jozsa Tibor (viceprimar), Karacsony Erdei Etel, Bakos Levente Attila, Torzsok Sandor Laszlo, Kikeli Pal Istvan, Soos Zoltan, Haller Bela, Maior Sergiu Claudiu, Roman Ioana Dana, Matei Dumitru, Puiac Ion Claudiu, Farcas Ioan, Gujan Herman Cosmin Lucian, Briscaru Gheorghita Ionel, Ciotlaus Ionela Claudia (viceprimar), Pui Sebastian Alexandru, Sabau Pop Aurelian Olimpiu, Loghin Lucian Mircea, Sampalean Dan Stefan), Directorul Economic al Municipiului Targu-Mures - Kiss Imola, Sef serviciu al Serviciului Concesionari, Inchirieri, Vanzari si Respectarea Disciplinei Contractuale - Damian Alina, membrii comisiei de licitatie: Dan Ioana, Circu Ioan, Matyasi Levente, Sandor Ioan, Anton Silviu Sabin, Iernutan Oana, Circu Giulieta, Damian Alina. - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Formularul 22 din Sectiunea III Formulare. Sa indeplineasca conditiileprevazute in ordinul 314/12.10.2010 privind regulile de concurenta. In cazul unei oferte comune, acest certificat trebuie depus de cel putin unul dintre asociati. (original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul"). - Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata datorate catre Bugetul consolidat de Stat, si catre BugetulLocal de la sediul ofertantului, care sa reflecte indeplinirea obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei care se depun ofertele. Seaccepta si datorii esalonate, conform legii. Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea"conform cu originalul". Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare, pentru dovedirea eligibilitatii, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sicontributiile catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Documentele vor fiprezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", la care se va alatura traducerea autorizata silegalizata a acestora in limba romana. Persoanele juridice straine pot prezenta documente edificatoare si din partea firmelor din grupul de firme pe care il controleaza in conformitate cu practica internationala. In cazul unei oferte comune, aceste certificate constatatoare trebuiedepuse de fiecare dintre asociati in parte. Pentru persoanele juridice romane : - autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima obligativitatea prezentarii Certificatuluiconstatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie de la sediul ofertantului, eliberat cu cel mult 90de zile inainte de data deschiderii ofertelor in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". Pentru persoanele juridice straine - autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima obligativitatea prezentarii a oricaror documentecare dovedesc o forma de inregistrare /atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale dintara in care ofertantul este rezident. Documentele vor fi prezentate sub forma unei traduceri legalizate. In cazul unei oferte comune, acest certificat trebuie depus de catre fiecare dintre asociati in parte. Ofertantul clasat pe primul loc (declarat castigator), va prezenta la cererea autoritatii contractante si inainte de transmiterea comunicariiprivind rezultatul procedurii de atribuire, certificatul constatator (pentru persoanele juridice straine - documentele care dovedesc o forma deinregistrare /atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident) in original sau in copie legalizata.
Capacitatea economica si financiara
Descriere: Informatii privind cifra de afaceri - conform art. 185, al. (1), lit. c) din OUG nr. 34/2006 cu completarile ulterioare autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima realizarea unei cifre medii de afaceri globale anuale, aferente ultimilor trei ani cu o valoare cel putin egala cu 500.000 lei. (Formularului 5 din Sectiunea III Formulare) . ...continuare...,...continuare... Dovada situatiei economice si financiare conform art. 185 din O.U.G. nr. 34/2006 cu completarile ulterioare Formularului 5 din Sectiunea III Formulare. Informatii privind cifra de afaceri - conform art. 185, al. (1), lit. c) din OUG nr. 34/2006 cu completarile ulterioare autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima realizarea unei cifre medii de afaceri globale anuale, aferente ultimilor trei ani cu o valoare cel putin egala cu 500.000 lei. Cifra de afaceri globala se va calcula la cursul Euro mediu anual BNR astfel: - 4,2373 lei pentru anul 2009, - 4,2099 pentru anul 2010, - 4,2379 pentru anul 2011. In cazul unei oferte comune cerinta privind cifra de afaceri, poate fi indeplinita prin cumul de catre asociati. La evaluarea situatiei economico-financiare nu se iau in considerare datele subcontractantilor
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Lista principalelor contracte de livrare din ultimii 3 ani. Se solicita declaratia pe propria raspundere a operatorului economic- Formularului 9 din Sectiunea III Formulare. Declaratia pe propria raspundere a operatorului economic- Formularului 9 din Sectiunea III Formulare In cazul unei oferte comune, capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul, cu mentiunea ca acele cerinte care vizeaza atributii in executarea viitorului contract trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii.,Experienta similara - autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minimaefectuarea in totalitate sau a unor faze specifice, in ultimi 3 ani (pana la data limita de depunere a ofertelor) a maxim doua contracte de furnizare produse similare cu o valoare cel putin egala cu 250.000 lei , la care se adaugaTVA. Se accepta cumularea din maxim doua contracte.Fisa privind experienta similara(Formularul B4 din Sectiunea Formulare) Se solicita: copie dupa contractul/contractele/ informatiile relevante din contract aduse ca referinta si o declaratie in original de la partenerii de asociere (daca este cazul) pentru autenticitatea procentului de participare. Pentru contractul/contractele/informatiile relevante din contract/e adus/e pentru sustinerea experientei similare se vor prezenta anexat urmatoarele documente : ...continuare...,...continuare... -fisa privind experienta similara -copie dupa infomatiile relevante din contractul/ contractele cu care se va face dovada experientei similare - copie proces-verbal de receptie a produselor - recomandare din partea beneficiarului - documente doveditoare din care sa reiasa valoarea produselor furnizate, valoarea finala in lei ( daca este cazul) Nivelul experientei similare se va raporta la cursul euro de schimb pentru anul prestatiilor care se va calcula la cursul euro mediu anual BNR astfel: - 4,2373 lei pentru anul 2009, - 4,2099 pentru anul 2010, - 4,2379 pentru anul 2011. Valoarea mentionata trebuie sa reprezinte contributia proprie a ofertantului in furnizarea produselor prezentate ca experienta similara. Se accepta cumularea din maxim doua contracte. ...continuare...,...continuare... In cazul unei oferte comune, capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul, cu mentiunea ca acele cerinte care vizeaza atributii in executarea viitorului contract trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii.,Recomandari din partea unor beneficiari.Prezentarea a maxim doua recomandari din partea unor beneficiari autoritati contractante sau clienti privati care sa confirme furnizarea de produse similare, care vor face referire la contractele cu care ofertantul intelege sa-si demonstreze indeplinirea conditiei minime cu privire la experienta similara.,Certificate sau alte documente emise de organisme abilitate in acest sens, care sa ateste conformitarea produselor, identificata clar prin referire la spcificatii sau standard relevanteSECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
Documentatia de atribuire este atasata prezentei invitatii de participare
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: -
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 21.08.2012 10:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 21.08.2012 11:00
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: -

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare

Data expedierii prezente

vineri, 10 august 2012

SRI Mureș, unde sunt vandalii și cum de știu sereiștii expirați ce nu știi tu? 9 săptămâni de la manipularea borfașilor din primărie și partid, pe bani publici!


SRI Mureș, unde sunt vandalii și cum de știu sereiștii expirați ce nu știi tu? 9 săptămâni de la manipularea borfașilor din primărie și partid, pe bani publici!
Pentru că bandiții din Primăria Târgu-Mureș și băieții din servicii nu se simt să răspundă pentru manipularea etnică cu vandalii, doar în limba română  și folosindu-se banii publici în campania lui Florea, reamintim prostovanilor faptele, iar DNA Mureș este așteptat să găsescă vinovații și să recupereze banii folosiți de borfași pentru campania mincinoasă și jegoasă în folosul lui Florea!

”Primăria Municipiului Târgu-Mureş deţine informaţii certe potrivit cărora reprezentanţi ai unor formaţiuni politice, în cârdăşie cu grupuri de interlopi, vor vandaliza, în nopţile premergătoare alegerilor din 10 iunie, imobilele şi autoturismele din oraş, prin lipirea de afişe denigratoare, atentând la ordinea şi liniştea publică precum şi la siguranţa şi integritatea bunurilor cetăţenilor municipiului.

Pentru preîntâmpinarea unor astfel de acţiuni menite a crea derută, confuzie şi nelinişte în rândul locuitorilor precum şi pentru protejarea bunurilor acestora, Primăria solicită sprijinul autorităţilor competente, în sensul depistării acestor acţiuni, identificării şi sancţionării făptuitorilor conform legislaţiei în vigoare.Primarul municipiului Târgu-Mureş, dr. Dorin Florea, se adresează, în egală măsură, cetăţenilor oraşului, rugându-i să sesizeze orice act de vandalism, apelând – prin Dispeceratul Integrat de Urgenţă – tel. 112 (apel gratuit) instituţiile statului abilitate a lua măsuri pentru protejarea bunurilor cetăţenilor, respectiv să se adreseze echipajelor de ordine publică aflate în misiune de patrulare în cartiere.Primarul municipiului are încredere în puterea de discernământ a târgumureşenilor, fără deosebire de naţionalitate, precum şi în corecta apreciere a eforturilor primăriei pentru asigurarea integrităţii bunurilor cetăţenilor şi ale oraşului”.Poliția a fost sesizată de mai mulți locatari ai blocurilor din cartierul Tudor, care au observat polițiști locali ce lipeau autocolante cu mesajul Primăriei la intrările în blocuri.

“O echipă de cercetare din cadrul I.P.J. Mureş, deplasată la faţa locului, a constatat existenţa unor afişe autocolante care aveau antetul Primăriei municipiului Târgu-Mureş şi purtau semnătura edilului”, au declarat reprezentanții Prefecturii Mureș, care au precizat că a fost înregistrat un dosar penal, cercetările desfăşurându-se sub supravegherea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu-Mureş, sub aspectul comiterii infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice de către directorul Direcţiei de Poliţie Locală Târgu-Mureş, Valentin Bretfelean.
Pentru târgumureșeni, iată ce minune stârnea interesul javrelor din Primăria Târgu-Mureș, exact autocolante A4, pe firmă dedicată. Costul afacerii 1900 de euro din bani publici, pentru 3000 de exemplare. Poliția are autocolantele, e suficient să se compare ce vinde firma abonată la primăria lui Florea și se dovedește manipularea și premeditarea, iar  vinovații pot fi trimiși în judecată. Întrebarea este; cine are curaj, e mafia prea mare sau interesele…românești mai tari ?


Autoritate contractanta: Primaria Municipiului Tirgu-MuresCod de identificare fiscala: 4322823

Adresa: Piata Victoriei nr.3, Targu Mures

Telefon: +40 0265268330

Fax: +04 0365801856

Ofertant: MEDIA FACTORY INTERNATIONAL SRLCod de identificare fiscala: RO28492078

Adresa: STRADA LUNGA NR 1, Sangeorgiu de Mures

Telefon: +40 757058059

Fax:Detaliu produs / serviciu / lucrareDenumire: Autocolante A4CPV: 22462000-6 -

Materiale publicitare (Rev.2)Unitate de masura: bucataData publicare: 01.04.2012 20:58Descriere:

Autocolante a€“ format A4, suport PVC, print digital real solvent ink, 4+0

Detaliu achizitieDenumire: [DA2850300]

Autocolante a€“ format A4Cantitate: 3000.00

(bucata)Data initiere: 23.04.2012 14:27Data limita etapa: 26.04.2012 17:00

( Ofertare )Pret maximal: 2.78 RON

(0.64 EUR)Descriere:

Autocolante a€“ format A4, suport PVC, print digital real solvent ink, 4+0

Citeste mai mult: Tichie de mărgăritar pentru șmecherii din primărie: autocolante de 1800 de euro!
Iar dacă îl suspectați pe Florea că folosește altă afacere pe abonata Reclame Mureș pe pliante pentru promovarea proprie, anchetați afacerea cu pliante …pliate în 3, cu două părți imprimate și în plic livrat la domiciliu! Adică exact cum arată afacerea de promovat Florea prin înjurarea lui Frunda, care a fost concepută ca scrisoare deschisă adresată târgumureșenilor, dar băgată de bandiți în plic închis și în cutie personală a târgumureșeanului!
Dovada foto aici: http://florentindeac.blogspot.ro/2012/06/atentie-la-plicurile-primite-cu.html
Autoritate contractanta: Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Cod de identificare fiscala: 4322823

Adresa: Piata Victoriei nr.3, Targu Mures

Telefon: +40 0265268330

Fax: +04 0365801856

Ofertant: RECLAME MURES SRLCod de identificare fiscala: RO 22417689

Adresa: STR. NICOLAE BALCESCU 8B/30, Targu Mures

Telefon: +40 744528403

Fax:Detaliu produs / serviciu / lucrareDenumire: Pliant A4CPV: 22140000-3 -

Pliante (Rev.2)Unitate de masura: bucata
Data publicare: 06.02.2012 09:51
Descriere:

CDCL / mat 150 gr/mp, tipar digital full color fata-verso, finisare, biguire, pliere, ambalare, livrare;

Detaliu achizitie
Denumire: [DA2695527]

Pliant A4Cantitate: 5000.00

(bucata)Data initiere: 02.03.2012 09:16Data limita etapa: 07.03.2012 17:00

( Deliberare )Pret maximal: 2.42 RON

(0.56 EUR)Descriere:

- pentru fiecare serviciu prestat a€“ pret în LEI/serviciu (fara TVA), respectiv pentru fiecare produs tiparit (ex. afis, brosura, pliant) a€“ pret în LEI/bucata (fara TVA).

- suport tipar a€“ hârtie dublu cretat lucioasa 150gr./ m²;

- imprimare full color fata-verso;

- biguire, pliere în 3, finisare;

- ambalare a€“ top 1000 de bucati;

Citeste mai mult: Afacere cu 5000 de pliante

joi, 9 august 2012

Rromii, între dansat în genunchi, țigancă împuțită și țiganii din cuibul care e stârpit!


Rromii, între dansat în genunchi, țigancă împuțită și țiganii din cuibul care e stârpit!
Ce să vezi, primăria care externalizează servicii și, așa cum găsim pe internet, pe persoana fizică care a primit afacerea cu numele și prenumele  unei persoane de etnia de care vorbim, acceptată la Universitatea Petru Maior pe loc de minoritar, Primăria Târgu-Mureș a comis-o urât cu rasismul! Se pare că pentru unii rromii sunt buni când fac cu ei afaceri pe primărie, când vin oamenii din Valea Rece încolonați să voteze pedelistul care le dă locuințe prin afacerea cu abonatul banilor noștri, Bența, altfel ei sunt...nașpa. Priviți anunț pe care dobitocii din primărie l-au postat pe site: Poliția locală a stârpit cuibul de țigani de la Bazinul 1 Mai! Trecem peste rasismul evident al pramatiilor și atragem atenția asupra etniei specificate expres de bandiți, pe când în cazul altora, români, maghiari, etnia nu contează! Rromii sunt buni cînd faci afaceri cu ei, când îi aduci la vot, cînd îi ai colegi în primărie, când le faci garsoniere de 30.000 de euro bucata și sunt cu cuib (adică ceva....păsări?!), altfel nu? Reamintim celor de la Combaterea discriminării că au dat unui pedelist, Munteanu, afaceristul  lui Florea cu post în prefectură și dracul știe ce sondaj de 6.000 de euro pentru primărie, 1000 de lei amendă pentru doar un citat de la intrarea unui anumit lagăr de exterminare. Ce pedeapsă iau borfașii ăștia acum?! Sau dobitocii se conformează unui anume pedelist, pentru care rromii sunt buni atunci când dansează  lângă femeile lor, iar în alt caz țiganca e...împuțită? Rasiștii din Primăria Târgu-Mureș să plătească, iar prostovanii de la poliția comunitară care sunt vinovați de apelative și discriminare să își ia șutul în fund și amenda necesară. Bandiții ăștia erau prinși acum 7 săptămâni cu manipularea cu vandalii și cu minciunile cu sereiști expirați. SRI, poate te simți, că se folosesc ăștia de firmă, ca să acopere găinării pe instituție și cheltuirea banilor publici pe propaganda pedelistului! 


Ca urmare a autosesizarii Consiliului din data de 20.01.2012, cu privire la mesajul cu caracter discriminatoriu "Arbeit macht frei (Munca te face liber - n.r.) - asta sa inteleaga protestatarii", postat pe pagina personala de Facebook a directorului de cabinet al Prefecturii Mures, dl. Mircea Munteanu, Colegiul director a constatat, cu unanimitate de voturi, ca s-au incalcat prevederile art. 2, alin. 1 si art. 15 din O.G. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata si a sanctionat reclamatul cu amenda contraventionala in cuantum de 1.000 lei.

Fapta constituie o propaganda nationalista care aduce atingere demnitatii umane si creeaza o atmosfera degradanta, umilitoare si ofensatoare indreptata impotriva grupului de protestatari, asemenea comunitatilor care au fost afectate de regimul si doctrina fascista de-a lungul istoriei.

Hotararea Colegiului director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii va fi redactata si comunicata reclamatului in termen de 15 zile de la adoptare, conform legii.

Scurtul drum de la rromi încolonați, care plac șmecherilor din Primăria Târgu-Mureș, până la țiganii din cuibul care trebuie stârpit!


Scurtul drum de la rromi încolonați, care plac șmecherilor din Primăria Târgu-Mureș, până la țiganii din cuibul care trebuie stârpit!
Ca și cum au uitat că acum nici două luni îi curtau pe rromii din Valea Rece, cărora primăria le-a făcut și garsoniere de câte 30.000 de euro, pe prietenașul PDL Bența, constructor de serviciu al primăriei lui Florea, șmecherii din primărie își permit ca pe siteul instituției să facă rasism! Rromii nu mai sunt rromi, pentru că bandiții rasiști îi numesc țiganii din cuibul care e stârpit! Abia după ce s-au făcut valuri, demenții au modificat textul de pe site și astfel titlul postării în numele poliției comunitare condusă de Bretfeleanul care a fost anunțat ca fiind cu dosar pentru abuz în serviciu, ca orice șef comunitar/polițist local care se frige cu rahatul din primărie (după găsirea prostovanilor de comunitari cu autocolante pe bani publici și pentru propaganda lui Florea - jeguri din PDL Mureș, plătiți nota de plată, pentru că bugetul local nu e pentru manipulările voastre etnice!), iar acum textul este:Poliția locală a evacuat persoanele fără adăpost din Ștrandul 1 Mai! Ia spuneți, jigodiilor, acum și țiganul din cuib e persoană? Și nu mai stârpiți nimic? Bine că s-au folosit bandiții de rromi, în campanie electorală, așa cum au surprins unii jurnaliști: http://www.muresnews.ro/stiri/detalii-stire/inapoi/eveniment/articol/valea-rece-a-ales.html
Rromul e rrom doar în campanie electorală și când se decontează, fie și pe afacerea lui Bența, promisiunea electorală a lui Florea, în rest e... țigan care își face... cuib? Consiliul pentru combaterea discriminării și Partida Romilor sigur nu vor aprecia glumele bandiților cu cei care își fac cuib, pesemne ceva... zburătoare! Atenție, târgumureșeni, aveți de-a face cu rasiști în uniformă, pe care îi plătiți și îi folosesc bandiții din primărie și PDL și pentru propaganda mincinoasă și etnică cu...vandalii invizibili! Acceptați banditismul și intoleranța unor jeguri acoperite de interesele de partid?!

Polițiști locali rasiști la Târgu-Mureș. Ei…stârpesc cuibul de țigani. Ce să vezi, sunt trepădușii care mințeau, prin autocolantele pe bani publici, că vin… vandalii, în campania lui Florea!

Polițiști locali rasiști la Târgu-Mureș.  Ei…stârpesc cuibul de țigani. Ce să vezi, sunt trepădușii care mințeau, prin autocolantele pe bani publici, că vin… vandalii, în campania lui Florea!
Așa cum vă este cunoscut, cretinii din primăria Târgu-Mureș au postat pe siteul folosit de pupincuriști pentru promovarea lui Maior și a lui Florea, gașca PDL, precum și pentru manipularea cu vandalii din mințile bolnave ale camarilei de partid, un titlul halucinant: Poliția locală a stârpit cuibul de țigani de la ștrandul 1 Mai. După ce s-a scris despre subiect, descreierații au schimbat titlul: Poliția locală a evacuat persoanele fără adăpost de la Ștrandul 1 Mai! Dovada a rămas și a fost prezentată celor de la combaterea discriminării, o să plătească pentru asta prostovanii care se fac vinovați. Ce este mai grav este că poliția comunitară nu are etnie atunci cînd unii rup flori, smulg afișe, parchează aiurea! Etnia trebuie menționată doar la rromii, care sunt, cităm țigani cu cuib! Ia ghiciți la ce păsări s-au gândit bandiții ăștia care acum vreo 6 săptămâni vă manipulau punând autocolante, pe bani publici, în timpul serviciului, pentru propaganda lui Florea. Borfașii au primit, conform știrilor, dosar pentru abuz de serviciu. Atenție, javrele de polițiști cu misiuni la propaganda lui Florea și PDL au primit cadou 10 pistoale Glock. La ce le folosesc aceste pistoale, pe care nu le au profesioniști de la Jandarmerie sau Poliție, știu doar bandiții care  fac afaceri pe banii târgumureșenilor și care încearcă să impună un regim de teroare prin faliții și gunoaiele de partid infiltrate în/din poliție locală, SRI! Unii târgumureșeni care nu sunt în PDL sunt catalogați …vandali de bandiții din primărie și, desigur, javrele mincinoase au fost prinse cu minciuna. Mincinoșii au încercat să se apere, spunând că Bretfelean știe ce spune, fiindcă e fost SRI-ist!Cum Târgu-Mureș e orașul în care SRI Mureș nu scoate o vorbă, actualii sereiști au acoperit hoția în numele partidului, firmei abonate și măgăria foștilor SRI-iști, iar javele cu statut de funcționar public nu pot face campanie de partid! Atenție, avem polițiști comunitari rasiști, ce urmează, să le miroasă urât maghiarii, evreii, tătarii sau negrii din Târgu-Mureș? Păzea, minoritari, rasiștii au fost dotați cu Glock!


Autoritate contractanta: Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Cod de identificare fiscala: 4322823
Adresa: Piata Victoriei nr.3, Targu Mures
Telefon: 0265-268330
Fax: 0365-801856
Ofertant: LOTUS DISTRIBUTION & SERVICE S.R.L.
Cod de identificare fiscala: 13766116
Adresa: sect.1, str.Paris, nr.67, demisol, camera 1, Bucuresti
Telefon: 021- 2338867
Fax: 021 - 2319734
Detaliu produs / serviciu / lucrare
Denumire: Pistol GLOCK
CPV: 35321000-0 -
Arme usoare de foc (Rev.2)
Unitate de masura: bucata
Data publicare: 04.08.2011 14:45
Descriere:
Oferim gama de pistoale GLOCK.
Detaliu achizitie
Denumire: [DA2406529]
pistoale cu acesoriile aferente pentru agentii Politiei Locale
Cantitate: 10.00
(bucata)
Data initiere: 23.11.2011 11:38
Data limita etapa: 28.11.2011 17:00
( Ofertare )
Pret maximal: 1,650 RON
(378.54 EUR)
Descriere:
10 pistoale calibru 9x9mm cu munitia si accesoriile aferente:toc purtare pistol ,incarcator,trusa de intretinere si incarcare, dispozitive de incarcare rapida a incarcatorului,caseta de pastrare si transport a armei si documentatia(instructiuni de utilizare si intretinere in limba ramana).Caracteristici tehnice:corp pistol(metalic sau polimer,cu posibilitatea cresterii dimensiunilor manerului,adausuri ,in functie de marimea mainii),culoare(negru),aparate de ochire(tip tel-catare,cu posibilitatea reglarii prin deplasarea telului sau a catarii, sau a inlocuirii acestora);manson (metalic),sistem de siguranta(sa poata fi dezarmat manual sau automat, precum si cu sisteme de siguranta impotriva declansarii accidentale a focului in cazul caderii armei de la inaltimea de 1,5-2m,greutatea pistolului fara incarcator, intre:590-700g,lungimea totala a pistolului standard(fara adausuri), intre180-190mm, lungimea tevii, intre 98-110mm ,lungimea liniei de mira, intre 150-165 mm,profilul tevii(hexagonal, cu ghinturi spre dreapta)forta de declansare a tragaciului(intre25-40N)capacitatea incarcatorului(min.15 cartuse),gruparea medie a 10 lovituri la 25m(H+L)mai mic sau egal cu16cm;durabilitatea tevii(minim 40.000 lovituri).
Citeste mai mult: Polițiști locali rasiști la Târgu-Mureș. Ei…stârpesc cuibul de țigani. Ce să vezi, sunt trepădușii care mințeau, prin autocolantele pe bani publici, că vin… vandalii, în campania lui Florea!

 
Consiliul pentru combaterea discriminării se autosesizează în cazul Baia Mare. Despre bandiții care pun pe siteul Primăriei Târgu-Mureș anunț cu stârpirea cuibului de țigani – încă nimic!

Autosesizare cu privire la manifestul “Noul strigat pentru ungurimea din Baia Mare!” Astazi, 8 august 2012, Colegiul Director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii s-a autosesizat cu privire la manifestul intitulat “Noul strigat pentru ungurimea din Baia Mare!”, urmand sa analizeze speta potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata.
Consiliul național pentru combatrea discriminării s-a autosesizat în acest caz. Despre cazul sesizat de alții, privitor la rasismul afișat pe siteul primăriei Târgu-Mureș, cu stârpirea cuibului de țigani, încă nimic! Derbedeii ăștia iubesc rromii doar în campanie electorală și când le face afaceristul de serviciu al găștii PDL, Bența, garsoniere de 30.000 de euro bucata, în rest, pentru jeguri, țiganii își fac… cuib care trebuie ….stârpit!
Desigur, rasiștii împuțiți din Primăria Târgu-Mureș, în rândul cărora nu am vrea să numărăm câți membri ai etniei respective sunt (sic), au și ei o scuză: până și NBC dă dovada de rasism, pentru că imediat  după un comentariu referitor la sportiva afro-americană  Gabby Douglas și performanțele ei a fost băgată o reclamă cu o maimuță  care face gimnastică!

Ordinarii din Primăria Târgu-Mureș s-au prins că au făcut rasism și au schimbat titlul. Țiganii cu cuibul au… zburat de pe site!

Ordinarii din Primăria Târgu-Mureș s-au prins că au făcut rasism și au schimbat titlul. Țiganii cu cuibul au… zburat de pe site!
Ce să vezi, după ce ordinarii din primărie, politrucii lui Florea și pupincuriștii de partid care postează orice gunoi pe site, cu atacuri etnice sau minciuni ordinare, de tipul atacul vandalilor din mințile unor trepăduși, DNA Mureș și SRI Mureș, ne spuneți cine plătește campania și care bou se face vinovat de manipulare și de încercarea de a se crea o atmosferă de frică și de dezordine publică?!, posează un atac rasist la adresa țiganilor (care își fac…cuib, bună glumă, cretini pe bani publici, păzea la Combaterea Discriminării, ca să nu pățiți ca alți prostovani din PDL!), șmecherașii repară titlul, la distanță de cel puțin 4 ore. Dacă, așa cum are dovezi și C.D., se scria pe siteul primăriei: Poliția locală a stârpit cuibul de țigani de la Ștrandul 1 Mai, bandiții au postat recent:Poliția locală a evacuat persoanele fără adăpost din Ștrandul 1 Mai! Alo,rasiști de 2 lei, parcă nu erați așa îndârjiți împotriva  celor care își fac acum cuib atunci când Primăria Târgu-Mureș era pe afiș la organizare manele pentru rromi și când plăteam, ca să îl ajutăm și pe Bența, garsonierele după campania electorală a lui Florea! Rromii sunt buni atunci când se aliniază, când vin cu autobuze și când votează și în rest sunt… țigani care își fac cuib?! Bandiților, infractorii nu au etnie, poate doar javrele care mint, își fac treaba de 2 lei și cei care cred că pot prosti târgumureșeanul cu mesaje rasiste și politice!

După ce i-a ieşit la Târgu-Mureş contractul cu locuinţele sociale, transformate apoi în „pentru tineri”, SC Contrascom Benţa SA câştigă şi în Valea Rece, tot cu locuinţe sociale. Denumirea contractului este: „Locuinţe sociale în Valea Rece, Târgu-Mureş, etapa a II-a”. Autoritatea contractantă este tot  Primăria Târgu-Mureş. Anunţul de atribuire numărul 82557/27.04.2010 stabileşte că pentru construirea a 4 clădiri de locuinţe sociale cu câte două tronsoane fiecare şi câte 6 apartamente/tronsoane (total 48 apartamente cu o cameră) P+E+M, cu instalaţii de apă-canal, electrice şi gaz aferente şi amenajări exterioare se va plăti  4.859.297 RON (49,5 miliarde de lei vechi). Criteriul de atribuire a fost, desigur, preţul cel mai mic, de la 5.700.000 lei, preţ anunţat ca fiind estimat. Contractul nu poate fi subcontractat şi conform siteului licitatiapublica.ro s-au primit 3 oferte.
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Locuinte sociale in Valea Rece, Tg.mures, etapa a II-a
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Tg.mures
Codul NUTS: RO125 – mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
construirea a 4 cladiri de locuinte sociale cu cate 2 tronsoane fiecare si cate 6 ap./tronsoane (total 48 ap.cu 1 camere),P+E+M, cu instalatii de apa-canal, electrice si gaz aferente, amenajari exterioare
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45211000-9 – Lucrari de constructii de imobile colective si de case individuale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4,859,297 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 185 Denumirea: Locuinte sociale pentru romi Valea Rece, Tg.mures et.a-II-a
V.1) Data atribuirii contractului 4/12/2010
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONTRANSCOM BENTA SA
Adresa postala: str.muresului nr.1, jud. mures , Localitatea: Nazna , Cod postal: 547280 , Romania , Tel. 0265320548 , Fax: 0265320549
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4859297.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Tirgu-mures
Adresa postala: str.Justitiei nr.1 , Localitatea: Tg.mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. 0265-263694 , Email: catgmures@just.ro , Fax: 0265-269199
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic si Contencios Administrativ
Adresa postala: P-ta Victoriei nr. 3 , Localitatea: Tirgu-mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. 0265-268330 , Fax: 0265- 260.813
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.04.2010 09:43
Bandiții din Primăria Târgu-Mureș anunță că s-a stârpit… cuibul de țigani! Găinarii care au inventat vandalii în campania electorală a lui Florea, atenție SRI  și DNA Mureș, promovează rasismul!
Poliţia Locală a stârpit cuibul de ţigani de la Ştrandul 1 Mai
Echipele de intervenţie ale Poliţiei Locale a municipiului Tîrgu-Mureş, au intervenit în dimineaţa zilei de miercuri, 8 august 2012, în zona Aleea Carpaţi, ştrandul 1 Mai, pentru evacuarea a 6 persoane, care şi-au făcut ilegal cuibul pe teritoriul municipiului, având în buletin alte adrese de domiciliu.
Acţiunea din această dimineaţă a fost demarată, potrivit lui Valentin Bretfelelan, dir. executiv al Poliţiei Locale, ca urmare a numeroaselor sesizări venite din partea locatarilor din zona Aleea Carpaţi. Conform acestora, în fiecare vară, ţigani din comunele din judeţ îşi găsesc la ştrandul 1 Mai adăpost, cauzând probleme ca urmare a consumului de alcool şi a zgomotului.
Deşi ar fi dorit încă de ani buni să administreze fostul Ştrand 1 Mai şi să-l transforme într-un loc de petrecere a timpului liber, Primăria Tîrgu-Mureş, nu poate face nimic. Şi asta deoarece, în ciuda faptului că există un proiect de hotârăre de preluare a acestui obiectiv de către municipalitate, acest lucru nu este posibil deoarece Ministerul Educaţiei, care este proprietarul de drept, l-a scos la licitaţie. Planurile de reabilitare datează din 2008, prin intermediul Programului “Bazine de înot”, realizat prin Compania Naţională de Investiţii. Investiţia pentru realizarea unui bazin olimpic acoperit şi al unuia didactic era estimată la acea vreme la 7 milioane de euro, iar municipalitatea ar fi avut o contribuţie de 30%.
Dovadă că bandiții din primăria Târgu-Mureș, atunci când nu inventează atacuri ale vandalilor cu prostovanii din SRI, actuali sau foști, scriu tâmpenii e titlul de mai sus. Jigodiile astea nu știu înțelesul cuvântului rasism? Acum 7 saptămâni bandiții inventau vandalii…etnici, pe înțelesul românilor, după ce javrele făceau campanie bilingvă, înjurându-l pe Frunda pe scrisori deschise cu plante, adică afacerea pliante a primăriei Târgu-Mureș, pe firmă abonată, DNA, știi cumva asta?  DNA, anchetezi folosirea banului public pe miile de autocolante puse de subordonații lui Florea?! Acum jigodiile din primărie ne spun de țiganii care au…cuib! O mică referire la anumite zburătoare, peiorativ pentru rromi, mă, derbedeilor?! Și poate vă numărați între voi, membri ai etniei, să aflăm dacă există rromi buni și țigani cu…cuib, în Târgu-Mureș! P.S. Vedeți cum o întorc din condei politrucii lui Florea, adică băieșii veseli ar fi dat 210.000 de euro, desigur pe firmele abonate la gașca PDL și la instituția șefului de partid, gen Alfa Construct sau Energoplus, dar nesimțiții ăia de la Ministerul Educației nu vor să îi facă pomana lui Florea!

Petiții contra subvenționarea energiei termice, nu și contra subvenționării transportului pe firmă de pedelist!

Petiții contra subvenționarea energiei termice, nu și contra subvenționării transportului pe firmă de pedelist!
Cum se poartă petițiile, fie ele și pe nume maghiar, foarte folositoare atunci când băieții cu serviciu/servicii atacă maghiarii, dar asta e ceva normal în orașul în care bandiții cu PDL au inventat și vandalii pentru campania electorală a lui Florea, atenție DNA și SRI Mureș, manipulare pe bani publici și cu folosirea foștilor sereiști!, poate încearcă inșii respectivi, reali sau inventați, adunarea de semnături cu adevărat utile:
1.Semnături contra subvenționării transportului studenților, prin vehiculul de partid Studcard. Eu nu vreau ca să plătim facilități studenților, pe șmecheria Studcard, de partid, din banii publici. Cum peste 50 la sută din numărul studenților este dat de numărul studenților la privat, nu sunt de acord ca banii publici să fie dați ca niște inși care își plătesc diplomele și facultatea să meargă la universitate. Cine are 4000 de lei pentru un an universitar își permite să plătească și vreo 700 de lei abonament pentru 7 luni de școală! Afacere pe Siletina pedelistului!
2. Semnături împotriva subvenționării transportului pentru persoane care nu au calitate de pensionar. Afacerea pe Siletina pedelistului!
3. Semnături împotriva transportului gratuit al galeriei FCM și împotriva facilităților acesteia la intrarea în Weekend! Cam 1000 de lei per membru al galeriei, ghiciți cine plătește!

4.Semnături împotriva transportului elevilor la bazine. Afacere pe Siletina pedelistului.
5.Semnături împotriva cheltuirii banilor publici pe cluburi de fotbal, baschet și futsal care aparțin pedeliștilor! Afacere de milioane de euro!
6.Semnături împotriva cadourilor date șefilor de asociații de proprietari, care sunt folosiți de indivizii cu partid și firme pentru a obține semnăturile pentru parcări, asfaltări, pișcotări, pus bănci și coșuri de gunoi pe banii publici și pe firme abonate la primărie
7. Semnături împotriva tichetelor cadou date de gașca lui Florea în campanie electorală pentru profesori, de câte 100.000 de euro per tur și împotriva afacerii: veniși să ne colindați, ca să vă dăm cadouri de sute de mii de euro din banii publici!
8.Semnături împotriva borfașilor care fug din partide și sunt aleși ilegali ca viceprimari, șefi de instituții publice sau unși la societăți subordonate.
9.Semnături împotriva borfașilor care externalizează servicii din primăria Târgu-Mureș și folosesc siteul pe bani publici pentru propagandă electorală în contul lui Florea și de imagine pentru Claudiu Maior, vrut de borfașii din PDL să fie pus, din nou, chiar și ilegal, viceprimar, pentru bunul mers al afacerilor pedeliștilor și pentru salariul baban pe care îl poate obține.
10. Semnături contra bandiților care fac campanie electorală și sunt funcționari publici și împotriva angajării cu rubedenii și cu orice tembel care are carnet de partid.
11. Semnături împotriva sondajelor de opinie făcute de borfașii din primărie pe firme de subordonați de partid, împotriva publicității care vine pe firme de partid, împotriva afacerilor penale cu bani publici în campanie electorală a pedeliștilor!
Și așa mai departe! E greu să mimezi interes pentru cum se cheltuiesc banii public, mai ales pe nume de maghiar, atunci când doar șmecherii de români pun mâna pe afaceri, așa că băieții cu idei nu sunt credibili! Iar dacă nu vrei să ți se cheltuiască banii pe subvenții termice, sigur nu vrei să ți se cheltuiască banii pe afacerile pedeliștilor, ca să fie ceva credibil!

Pedeliștii au turnători (la SRI sau aiurea) și îi folosesc în scopul lor politic!

Pedeliștii au turnători (la SRI sau aiurea) și îi folosesc în scopul lor politic!
Poate nu multă lumea a sesizat că într-o declarație Băsescu, care a amenințat un chestor și știa că ăla a scris Ministerului de Interne. Nu am auzit ca cineva să lămurească de unde știa Băsescu ce scrie ăsta. Vasăzică, marinarul e …informat, iar sursele pot fi bănuite în băieții cu ochi albaștri care lucrează pentru individ și partid. Vă mai aduceți aminte de acuza cu mersul lui Geoană la Vântu, din campania electorală? Păi de unde să știe un președinte ce face contracandidatul său, decât de la bandiții din serviciile secrete care lucrează pentru gașca lui? Și dacă credeți că doar la București se trag sfori, se ascultă telefoane, se urmăresc contracandidații, urmăriți postările halucinanate ale bandiților din primăria Târgu-Mureș, acelea cu atacul vandalilor! Bandiții pe bani publici au făcut și mii de autocolante, lipite de polițiștii locali, alți bandiți subordonați lui Florea, în care  îl creditau pe Florea ca factor de responsabilitate și de încredere. Mai mult, Florea îl apăra pe Bretfelean, spunând că știe ce vorbește, ca fost SRI-ist! Numai că bandiții din primărie și PDL nu au spus că insul ăla, omul de partid al găștii lui Florea, are statut de funcționar public, care nu îi permite să facă politică și pupincurism! DNA, anchetezi manipularea ordinară cu mii de euro din banii publici folosiți de bandiții din primărie în campania lui Florea, afacerea autocolante pe firmă dedicată, ca să câștige și abonatul primăriei, afacerea cu pliante de înjurat Frunda, tot pe banii publici? Iar dacă mai vreți interese ale unora, urmăriți articolele din presa controlată de mafia portocalie și presa electronică, după câte o declarație a șmecherilor din PDL Mureș, ca să vedeți cum oamenii invizibili, de genul celor care atacă orașul în campania leprelor de la PDL, combat contra maghiarilor, șefilor de Aquaserv, Energomur, contracandidaților lui Florea.
P.S. Desigur, doar întânplător, premierul Ungureanu a aterizat la gașca portocalie din postura de… tata spionilor. Avantaj serviciu, pentru pedeliști!
Iată textul inscriminator:
“Primăria Municipiului Tîrgu-Mureş deţine informaţii certe potrivit cărora reprezentanţi ai unor formaţiuni politice, în cârdăşie cu grupuri de interlopi, vor vandaliza, în nopţile premergătoare alegerilor din 10 iunie, imobilele şi autoturismele din oraş, prin lipirea de afişe denigratoare, atentând la ordinea şi liniştea publică precum şi la siguranţa şi integritatea bunurilor cetăţenilor municipiului.

Pentru preîntâmpinarea unor astfel de acţiuni menite a crea derută, confuzie şi nelinişte în rândul locuitorilor precum şi pentru protejarea bunurilor acestora, Primăria solicită sprijinul autorităţilor competente, în sensul depistării acestor acţiuni, identificării şi sancţionării făptuitorilor conform legislaţiei în vigoare.

Primarul municipiului Tîrgu-Mureş, dr. Dorin Florea, se adresează, în egală măsură, cetăţenilor oraşului, rugându-i să sesizeze orice act de vandalism, apelând – prin Dispeceratul Integrat de Urgenţă – tel. 112 (apel gratuit) instituţiile statului abilitate a lua măsuri pentru protejarea bunurilor cetăţenilor, respectiv să se adreseze echipajelor de ordine publică aflate în misiune de patrulare în cartiere.

Primarul municipiului are încredere în puterea de discernământ a târgumureşenilor, fără deosebire de naţionalitate, precum şi în corecta apreciere a eforturilor primăriei pentru asigurarea integrităţii bunurilor cetăţenilor şi ale oraşului”.

Și ca poantă, gașca din primărie cumpără autocolante A4. Exact autocolante A4 pun dobitocii controlați de primărie în marea manipulare!
Gașca din primărie a mai făcut afaceri pe firmă, cu autocolante de 1800 de euro, tot 3000 de bucăți!:

Ofertant: MEDIA FACTORY INTERNATIONAL SRL
Cod de identificare fiscala: RO28492078
Adresa: STRADA LUNGA NR 1, Sangeorgiu de Mures
Telefon: +40 757058059
Fax:
Detaliu produs / serviciu / lucrare
Denumire: Autocolante A4
CPV: 22462000-6 -Materiale publicitare (Rev.2)
Unitate de masura: bucata
Data publicare: 01.04.2012 20:58
Descriere:
Autocolante a€“ format A4, suport PVC, print digital real solvent ink, 4+0
Detaliu achizitieDenumire: [DA2850300]
Autocolante a€“ format A4
Cantitate: 3000.00
(bucata)
Data initiere: 23.04.2012 14:27Data limita etapa: 26.04.2012 17:00
afacerea cu pliante  A4, tipărite față-verso și împăturite în 3! DNA, verifici dacă șmecherașii nu au folosit banii și primăria și în acest caz pentru propaganda lui Florea?
Autoritate contractanta: Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Cod de identificare fiscala: 4322823
Adresa: Piata Victoriei nr.3, Targu Mures
Telefon: +40 0265268330
Fax: +04 0365801856
Ofertant: RECLAME MURES SRL
Cod de identificare fiscala: RO 22417689
Adresa: STR. NICOLAE BALCESCU 8B/30, Targu Mures
Telefon: +40 744528403
Fax:
Detaliu produs / serviciu / lucrare
Denumire: Pliant A4
CPV: 22140000-3 -
Pliante (Rev.2)
Unitate de masura: bucata
 Data publicare: 06.02.2012 09:51
 Descriere:
 CDCL / mat 150 gr/mp, tipar digital full color fata-verso, finisare, biguire, pliere, ambalare, livrare;
 Detaliu achizitie
 Denumire: [DA2695527]
Pliant A4
 Cantitate: 5000.00
(bucata)
Data initiere: 02.03.2012 09:16
 Data limita etapa: 07.03.2012 17:00
( Deliberare )
 Pret maximal: 2.42 RON
(0.56 EUR)
 Descriere:
- pentru fiecare serviciu prestat a€“ pret în LEI/serviciu (fara TVA), respectiv pentru fiecare produs tiparit (ex. afis, brosura, pliant) a€“ pret în LEI/bucata (fara TVA).
- suport tipar a€“ hârtie dublu cretat lucioasa 150gr./ m²;
- imprimare full color fata-verso;
- biguire, pliere în 3, finisare;
- ambalare a€“ top 1000 de bucati;
Citeste mai mult: Afacere cu 5000 de pliante prin Primăria Târgu-Mureș
P.S. Cele două firme sunt deja abonate la afaceri prin Primăria lui Florea, mai ales în acest an electoral și de criză. În joc sunt, așa cum se vede, peste 4.400 de euro din banii târgumureșenilor! Anchetează cineva sau DNA, Poliția, ANI, SRI, cei cu anticorupția și curtea de conturi se feresc să nu îi mai atace…vandalii? Atenție, sunt banii și ai dumneavoastră, acoperiți rahatul de partid sau îl fluturați la instituțiile abilitate?