sâmbătă, 31 ianuarie 2015

Hoția de la ministere, primării, consilii poate fi rezolvată cu legea avertizorului public

Hoția de la ministere, primării, consilii poate fi rezolvată cu legea avertizorului public
Bugetarii au posibilitatea să le rupă capul hoților din primării, ministere, consilii locale, consilii județene și așa mai departe, denunțând bandiții și având statut de martor sub acoperire care nu poate fi șantajat, amenințat sau dat afară de mafiot! Totul e ca românul să mai citească, naibii, o lege și să ofere informațiile despre hoți. În caz contrar, angajatul ar trebui băgat în dosare alături de făptaș, ca fiind complice. Ce spuneți, îi lăsați să fure și acceptați să fie furați toți cetățenii sau sunteți oameni responsabili și cetățeni cu spirit civic? Partea faină e că legea a apărut în ultimele zile ale mandatului coruptului și viitorului pușcăriaș model Adrian Năstase!
Legea nr. 571/2004 privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice
si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii
(publicata in Monitorul Oficial nr. 1214 din 17 decembrie 2004)
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1.
Prezenta lege reglementeaza unele masuri privind protectia persoanelor care au reclamat sau au sesizat incalcari ale legii in cadrul autoritatilor publice, institutiilor publice si al altor unitati, savarsite de catre persoane cu functii de conducere sau de executie din autoritatile, institutiile publice si din celelalte unitati bugetare prevazute la art.2.
Art. 2.
(1) Dispozitiile prezentei legi se aplica autoritatilor si institutiilor publice din cadrul administratiei publice centrale, administratiei publice locale, aparatului Parlamentului, aparatului de lucru al Administratiei Prezidentiale, aparatului de lucru al Guvernului, autoritatilor administrative autonome, institutiilor publice de cultura, educatie, sanatate si asistenta sociala, companiilor nationale, regiilor autonome de interes national si local, precum si societatilor nationale cu capital de stat.
(2) Prezenta lege se aplica si persoanelor numite in consilii stiintifice si consultative, comisii de specialitate si alte organe colegiale organizate in structura sau pe langa autoritatile sau institutiile publice.
Art. 3.
In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
a) avertizare in interes public inseamna sesizarea facuta cu buna-credinta cu privire la orice fapta care presupune o incalcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrari, eficientei, eficacitatii, economicitatii si transparentei;
b) avertizor inseamna persoana care face o sesizare potrivit lit.a) si care este incadrata in una din autoritatile publice, institutiile publice sau celelalte unitati prevazute la art.2;
c) comisie de disciplina inseamna orice organ insarcinat cu atributii de cercetare disciplinara, prevazut de lege sau de regulamentele de organizare si functionare a autoritatilor publice, institutiilor publice sau a celorlalte unitati prevazute la art.2.
CAPITOLUL II
Principii generale
Art. 4.
Principiile care guverneaza protectia avertizarii in interes public sunt urmatoarele:
a) principiul legalitatii, conform caruia autoritatile publice, institutiile publice si celelalte unitati prevazute la art.2 au obligatia de a respecta drepturile si libertatile cetatenilor, normele procedurale, libera concurenta si tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii;
b) principiul suprematiei interesului public, conform caruia, in intelesul prezentei legi, ordinea de drept, integritatea, impartialitatea si eficienta autoritatilor publice si institutiilor publice, precum si a celorlalte unitati prevazute la art.2 sunt ocrotite si promovate de lege;
c) principiul responsabilitatii, conform caruia orice persoana care semnaleaza incalcari ale legii este datoare sa sustina reclamatia cu date sau indicii privind fapta savarsita;
d) principiul nesanctionarii abuzive, conform caruia nu pot fi sanctionate persoanele care reclama sau sesizeaza incalcari ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sanctiuni inechitabile si mai severe pentru alte abateri disciplinare. In cazul avertizarii in interes public, nu sunt aplicabile normele deontologice sau profesionale de natura sa impiedice avertizarea in interes public;
e) principiul bunei administrari, conform caruia autoritatile publice, institutiile publice si celelalte unitati prevazute la art.2 sunt datoare sa isi desfasoare activitatea in realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, in conditii de eficienta, eficacitate si economicitate a folosirii resurselor;
f) principiul bunei conduite, conform caruia este ocrotit si incurajat actul de avertizare in interes public cu privire la aspectele de integritate publica si buna administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativa si prestigiul autoritatilor publice, institutiilor publice si al celorlalte unitati prevazute la art.2;
g) principiul echilibrului, conform caruia nici o persoana nu se poate prevala de prevederile prezentei legi pentru a diminua sanctiunea administrativa sau disciplinara pentru o fapta a sa mai grava;
h) principiul bunei credinte, conform caruia este ocrotita persoana incadrata intr-o autoritate publica, institutie publica sau alta unitate bugetara din cele prevazute la art.2 care a facut o sesizare, convinsa fiind de realitatea starii de fapt sau ca fapta constituie o incalcare a legii.
CAPITOLUL III
Avertizarea privind fapte de incalcare a legii
Art. 5.
Semnalarea unor fapte de incalcare a legii de catre persoanele prevazute la art.1 si art.2, prevazute de lege ca fiind abateri disciplinare, contraventii sau infractiuni, constituie avertizare in interes public si priveste:
a) infractiuni de coruptie, infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie, infractiuni in legatura directa cu infractiunile de coruptie, infractiunile de fals si infractiunile de serviciu sau in legatura cu serviciul;
b) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene;
c) practici sau tratamente preferentiale ori discriminatorii in exercitarea atributiilor unitatilor prevazute la art.2;
d) incalcarea prevederilor privind incompatibilitatile si conflictele de interese;
e) folosirea abuziva a resurselor materiale sau umane;
f) partizanatul politic in exercitarea prerogativelor postului, cu exceptia persoanelor alese sau numite politic;
g) incalcari ale legii in privinta accesului la informatii si a transparentei decizionale;
h) incalcarea prevederilor legale privind achizitiile publice si finantarile nerambursabile;
i) incompetenta sau neglijenta in serviciu;
j) evaluari neobiective ale personalului in procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare si eliberare din functie;
k) incalcari ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;
l) emiterea de acte administrative sau de alta natura care servesc interese de grup sau clientelare;
m) administrarea defectuoasa sau frauduloasa a patrimoniului public si privat al autoritatilor publice, institutiilor publice si al celorlalte unitati prevazute la art.2;
n) incalcarea altor dispozitii legale, care impun respectarea principiului bunei administrari si cel al ocrotirii interesului public.
Art. 6.
Sesizarea privind incalcarea legii sau a normelor deontologice si profesionale, conform art.4 lit.h), poate fi facuta, alternativ sau cumulativ:
a) sefului ierarhic al persoanei care a incalcat prevederile legale, potrivit art.5;
b) conducatorului autoritatii publice, al institutiei publice sau unitatii bugetare din care face parte persoana care a incalcat prevederile legale, potrivit art.5, sau in care se semnaleaza practica ilegala, chiar daca nu se poate identifica exact faptuitorul;
c) comisiilor de disciplina sau altor organisme similare din cadrul autoritatii publice, institutiei publice sau unitatii prevazute la art.2 din care face parte persoana care a incalcat legea conform art.5;
d) organelor judiciare;
e) org anelor insarcinate cu constatarea si cercetarea conflictelor de interese si al incompatibilitatilor;
f) comisiilor parlamentare;
g) mass-media;
h) organizatiilor profesionale, sindicale sau patronale;
i) organizatiilor neguvernamentale.
CAPITOLUL IV
Protectia functionarilor publici, a personalului contractual
si a altor categorii de personal
Art. 7.
(1) In fata comisiei de disciplina sau a altor organe similare, avertizorii beneficiaza de protectie dupa cum urmeaza:
a) avertizorii in interes public beneficiaza de prezumtia de buna credinta, in conditiile art.4 lit.h), pana la proba contrara;
b) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisiile de disciplina sau alte organisme similare din cadrul autoritatilor publice, institutiilor publice sau altor unitati prevazute la art.2 au obligatia de a invita presa si un reprezentant al sindicatului sau al asociatiei profesionale. Anuntul se face prin comunicat pe pagina de internet a autoritatii, institutiei publice sau a unitatii bugetare cu cel putin 3 zile lucratoare inaintea sedintei, sub sanctiunea nulitatii raportului si a sanctiunii disciplinare aplicate.
(2) In situatia in care cel reclamat prin avertizarea in interes public este sef ierarhic, direct sau indirect, ori are atributii de control, inspectie si evaluare a avertizorului, comisia de disciplina sau alt organism similar va asigura protectia avertizorului, ascunzandu-i identitatea.
Art. 8.
In cazul avertizarilor in interes public, prevazute la art.5 lit.a) si b), se vor aplica din oficiu prevederile art.12 alin.(2) lit.a) din Legea nr.682/2002 privind protectia martorilor.
Art. 9.
(1) In litigiile de munca sau cele privitoare la raporturile de serviciu, instanta poate dispune anularea sanctiunii disciplinare sau administrative aplicate unui avertizor, daca sanctiunea a fost aplicata ca urmare a unei avertizari in interes public, facuta cu buna credinta.
(2) Instanta verifica proportionalitatea sanctiunii aplicate avertizorului pentru o abatere disciplinara, prin compararea cu practica sanctionarii sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleiasi autoritati, institutii publice sau unitati bugetare, pentru a inlatura posibilitatea sanctionarii ulterioare si indirecte a actelor de avertizare in interes public, protejate prin prezenta lege.
CAPITOLUL V
Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 10.
Prezenta lege, in privinta protectiei avertizorilor in interes public, se completeaza cu dispozitiile Codului muncii, precum si cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile ulterioare.
Art. 11.
In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, autoritatile, institutiile publice si celelalte unitati bugetare prevazute la art.2 isi vor pune de acord regulamentele de ordine interioara cu prevederile acesteia.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor articolului 75 si ale articolului 76 alineatul (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
Valer Dorneanu
PRESEDINTELE SENATULUI
Nicolae Vacaroiu
Bucuresti, 14 decembrie 2004

vineri, 30 ianuarie 2015

Bandiții din Primăria Târgu-Mureș vor licitații pentru amplasarea de chioșcuri, după ce au tolerat chioșcurile abandonate și pline de gunoiBandiții din Primăria Târgu-Mureș vor licitații pentru amplasarea de chioșcuri, după ce au tolerat chioșcurile abandonate și pline de gunoi
În caz că ați uitat, bandiții din Primăria Târgu-Mureș nu au fost în stare 4-5 ani să ne scape de gunoaiele de chioșcuri abandonate de firme pe domeniul public și nefuncționale. Respectivele chioșcuri sunt pline de gunoi și focar de infecție prin prezența unor șobolani, dar bandiții din Primăria Târgu-Mureș și firma care a dat mită banditului PDL Mureș și care sponsorizează jegul PDL nu s-au simțit! De reținut că bandiții din Primăria Târgu-Mureș aveau de livrat la abonat 14.000 de euro pe alt chioșc!

Autoritate contractanta: Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Cod de identificare fiscala: 4322823
Adresa: Piata Victoriei nr.3, Targu Mures
Telefon: +40 0265268330
Fax: +04 0365801856
Ofertant: RECLAME MURES SRL
Cod de identificare fiscala: RO 22417689
Adresa: STR. NICOLAE BALCESCU 8B/30, Targu Mures
Telefon: +40 744528403
Fax:
Detaliu produs / serviciu / lucrare
Denumire: Chiosc grill
CPV: 34221000-2 -
Containere mobile cu utilizare speciala (Rev.2)
Unitate de masura: bucata
Data publicare: 13.02.2012 21:11
Descriere:
Dimensiuni exterioare 300x243x250 cm
Dimensiuni interioare 270x212,5x225 cm
2xgeam termopan cu sticla exterioara duplex securit
tejghea servire rezistenta la exterior
pereti placati cu material alucobond + decorare cu autocolant PVC laminat
fatada-2 curburi metalice vopsite in camp electrostatic ( arc de cerc din tabla de 3 mm grosime, cu sectiunea de 150x60 mm), umplute cu plexiglass cu grosimea de 6mm, decupat dupa contur;
copertina curbata, cu sistem de inchidere, iluminata din interior a€“ realizata din komatex 10 mm pe structura metalica+policarbonat;
podeaua interioara placata cu tabla de aluminiu striata
caseta luminoasa 40x270 cm meniuri a€“ fatada a€“ 1 buc;
casete luminoase exterioare meniuri a€“ 40x300 cm 1 buc
casete luminoase exterioare meniuri a€“ 40x243 cm 2 buc
vopsit canturi + stalpi a€“ portocaliu;
Detaliu achizitie
Denumire: [DA2758410]
Chiosc Grill
Cantitate: 1.00
(bucata)
Data initiere: 22.03.2012 13:11
Data limita etapa: 27.03.2012 17:00
( Ofertare )
Pret maximal: 62,884 RON
(14,372.17 EUR)
Descriere:
Dimensiuni exterioare : 300 cm x 243 cm x 250 cm
Dimensiuni interioare : 270 cm x 212,50 cm x 225 cm
2 x geam termopan cu sticla exterioara duplex securit.
Tejghea servire rezistenta la exterior.
Pereti placati cu material alucobond + decorare cu autocolant PVC laminat.
Fatada-2 curburi metalice vopsite in camp electrostatic ( arc de cerc din tabla de 3 mm grosime, cu sectiunea de 150 x 60 mm), umplute cu plexiglass cu grosimea de 6 mm, decupat dupa contur;
Copertina curbata, cu sistem de inchidere, iluminata din exterior a€“ realizata din komatex 10 mm pe structura metalica + policarbonat;
Podeaua interioara placata cu tabla de aluminiu striata.
Caseta luminoasa 40 x 270 cm meniuri a€“ fatada a€“ 1 buc;
Casete luminoase exterioare meniuri a€“ 40 x 300 cm - 1 buc
Casete luminoase exterioare meniuri a€“ 40 x 243 cm - 2 buc
Vopsit canturi + stalpi a€“ portocaliu;
LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ

     pentru concesionarea pe o perioadă de 5 ani a unor terenuri în zonele de cartier, aparținând domeniului public al municipiului Tîrgu-Mureș, în vederea amplasării unor chioșcuri de difuzare carte și presă, cu posibilitate de comercializare papetărie și tichete de parcare.

     În vederea participării la licitaţie, ofertanţii interesaţi sunt invitaţi, începând cu data de 15.01.2015 la sediul instituţiei, din P-ţa Victoriei nr. 3, cam. 85, de luni până joi între orele 8-1030 pentru cumpărarea caietului de sarcini în valoare de 50 de lei.

     Lista actelor doveditoare, privind calităţile şi capacităţile cerute persoanelor fizice şi juridice interesate, este cuprinsă în partea a doua din Caietul de sarcini – Instrucţiuni pentru ofertanţi.

     Ofertele se vor depune la sediul Municipiului Tîrgu-Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, camera 13, până la data de 09.02.2015, ora 12.

     Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 de zile de la data limită de depunere a ofertelor, perioadă în care preţul ofertei este ferm.

     Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Municipiului Tîrgu-Mureş din P-ţa Victoriei nr.3, camera 45, la data de 10.02.2015, ora 10.

     Persoanele interesate de achiziționarea caietului de sarcini se vor prezenta cu o cerere în care vor fi specificate datele de contact: adresă, telefon, fax și adresă email.

     Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0265-268.330 int. 146.


joi, 29 ianuarie 2015

Avocățelul familionului Udrea susține că madam Udrea are…curul apetisantAvocățelul familionului Udrea susține că madam Udrea are…curul apetisant
Mereu bizarul specimen Ponta se dă în stambă atacând pe cea care i-a dat o pâine de mâncat! Avocățelul Victor Ponta a trăit din banii dați de familionul Udrea-Cocoș și rudele și acum face pe lupul moralist! Bine măcar că gagiul care și-a tras bonă filipineză din mândria de a fi român recunoaște că Udrea are…cur apetisant! Pe când un șut în ouă și lui Năstase, cel care te-a lăsat să copiezi la plagiatul dovedit, avocățelule?

Hotnews dixit:
Premierul Victor Ponta a promovat pe contul sau de Facebook un articol al lui Ciutacu care foloseste expresii precum "Bai, leprelor, ani de zile v-a hranit de la sanul ei generos. Vi se parea ca va produceti salariile pupand-o apasat in curul apetisant"
Premierul Victor Ponta a promovat joi pe contul sau de Facebook un articol scris de Victor Ciutacu pe blogul sau despre Elena Udrea. Ponta a scris "Singurul meu comentariu legat de <> - total de acord cu Ciutacu!". Textul distribuit de Victor Ponta utilizeaza sintagme dure la adresa fostilor sustinatori ai Elenei Udrea.


Rise Project dixit:
Șase companii deținute de Dorin Cocoș, de  Victor Cocoș (tatăl lui Dorin) și de Anca Dinu (sora lui Dorin) au beneficiat de serviciile avocățești ale lui Victor Ponta în anii 2005-2006. Actele adiționale ale celor șase firme au fost modificate fie “de avocatul Victor Ponta”, fie la “Cabinetul Avocatului Victor Viorel Ponta”.

Mențiunile apar în documente oficiale depuse la Registrul Comerțului. Din acestea, reiese fie că soțul de atunci al Elenei Udrea a trecut pragul cabinetului de avocatură al lui Victor Ponta, fie că Victor Ponta a venit personal la sediul firmelor lui Dorin Cocoș, pentru încheierea acestor servicii private.

Și în baza de date a Monitorului Oficial, numele cabinetului “Victor Viorel Ponta»  figurează de zece ori în legătură cu grupul Cocoș.