vineri, 21 septembrie 2012

Mega-afacere de 8 milioane lei pentru drum de acces! Prin grija primăriei Târgu-Mureș și probabil prin firme abonate sau de inși care trăiesc din afaceri de partid. Afacere de milioane de euro pentru băieții deștepți?!Mega-afacere de 8 milioane lei pentru drum de acces! Prin grija primăriei Târgu-Mureș și probabil prin firme abonate sau de inși care trăiesc din afaceri de partid. Afacere de milioane de euro pentru băieții deștepți?!
Drum acces, alimentare apa-canal pentru stațiile de transfer, sortare, compostare, compactare-ambalare deșeuri menajere si a stației de epurare a apei uzate provenite din depozitele de deșeuri este afacerea, iar banii sunt suficient de mulți încât să merite o afacere de partid sau de camarila PDL, așa cum se obișnuiește la asfaltări, reabilitări termice, termopane, parcări, reparații sedii, reparații calculatoare ș.a.m.d. în Târgu-Mureșul pe care au pus mâna etnic șmecherii de la PDL și întreținuții lor.

invitatia numarul 334094

Detaliu invitatie
Tip legislatie: OG 34
Autoritate contractanta: Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Numar invitatie: 334094 / 22.08.2012
Denumire contract: "Drum acces, alimentare apa-canal pentru statiile de transfer, sortare, compostare, compactare-ambalare deseuri menajere si a statiei de epurare a apei uzate provenite din depozitele de deseuri"
Stare procedura: In Desfasurare

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Cod fiscal: 4322823, Adresa: Piata Victoriei nr.3, Targu Mures, Telefon: +40 0265268330, Fax: +04 0365801856
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
Piata Victoriei nr.3, Targu Mures, camera 13 - registratura
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
Piata Victoriei nr.3, Targu Mures, camera 45
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
"Drum acces, alimentare apa-canal pentru statiile de transfer, sortare, compostare, compactare-ambalare deseuri menajere si a statiei de epurare a apei uzate provenite din depozitele de deseuri"
II.1.2) Tip contract: Lucrari
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
"Drum acces, alimentare apa-canal pentru statiile de transfer, sortare, compostare, compactare-ambalare deseuri menajere si a statiei de epurare a apei uzate provenite din depozitele de deseuri"
II.1.6) CPV: 45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 8,109,435 RON

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII

III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Garantia de participare in cuantum de 160.000 lei Modul de constituire a garantiei de participare - prin virament bancar in contul nr. RO92TREZ4765006XXX000221 deschis la Trezoreria Tg. Mures sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. In cazul in care ofertantul dovedeste ca este IMM va beneficia de o reducere de 50% din valoarea garantiei de participare conform Legii nr. 346/2004. In cazul in care oferta este depusa de catre o asociere, fiecare membru al asocierii trebuie sa faca dovada incadrarii in categoria IMM-urilor. Valabilitatea garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.
Garantie de buna executie Cuantumul gbe : 10 % din val. contr. fara TVA.Modul de constit. a gbe: - prin instrum. de garantare emis in conditiile legii de o societ. bancara sau de osociet. de asigurari, prin retineri succesive din plata facturilor partiale. Retinerile succesive se vor efectua intr-un cont deschis conf.prev. H.G. 1045/2011.Gbe se va restitui astfel: 70% din valoare, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca autoritatea contractanta nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; restul de 30% din valoare, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala.In cazul in care ofertantul dovedeste ca este IMM va beneficia de o reducere de 50% din valoarea garantiei de buna executie conform Legiinr. 346/2004. Daca of. este depusa de catre o asociere, fiecare membru al asocierii trebuie sa faca dovada incadrarii in IMM-urilor.


III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate -Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare intocmitaconform Formularului 8 din Sectiunea III Formulare. Personele care asigura sustinerea economico-financiara si tehnico-profesionala, acandidatului/ofertantului, trebuie sa faca dovada neincadrarii in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006. In cazul unei oferte comune,aceasta declaratie trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte. -Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare conformFormularului 17 din Sectiunea III Formulare. Personele care asigura sustinerea economico-financiara si tehnico-profesionala, acandidatului/ofertantului, trebuie sa faca dovada neincadrarii in prevederile art. 181, lit. a,c^1 si d, din OUG nr. 34/2006, conformFormularului F17.1. din Sectiunea Formulare. In cazul unei oferte comune, aceasta declaratie, conform Formularului F17, trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte. (original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul"). - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 conform Formularului 23 din Sectiunea III Formulare.Neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 trebuie demonstrata conform art 13 din Legea 279/2011 de catreofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul sau tertul sustinator. In cazul unei oferte comune, aceasta declaratie trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte. (original/copie legalizata/copie lizibila cumentiunea "conform cu originalul").Precizam ca persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea cepriveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Primarul Municipiului Targu-Mures - Dorin Florea, Viceprimarii Municipiului Targu-Mures (Jozsa Tibor si Ionela Ciotlaus), Secretarul Municipiului Targu-Mures - Cioban Maria, Membrii Consiliului Local ai Municipiului Targu-Mures (Benedek Istvan, Gombos Geza Csaba, Peti Andrei, Jozsa Tibor (viceprimar), Karacsony Erdei Etel, Bakos Levente Attila, Torzsok Sandor Laszlo, Kikeli Pal Istvan, Soos Zoltan, Haller Bela, Maior Sergiu Claudiu, Roman Ioana Dana, Matei Dumitru, Puiac Ion Claudiu, Farcas Ioan, Gujan Herman Cosmin Lucian, Briscaru Gheorghita Ionel, Ciotlaus Ionela Claudia (viceprimar), Pui Sebastian Alexandru, Sabau Pop Aurelian Olimpiu, Loghin Lucian Mircea, Sampalean Dan Stefan), Directorul Economic al Municipiului Targu-Mures - Kiss Imola, Sef serviciu al Serviciului Concesionari, Inchirieri, Vanzari si Respectarea Disciplinei Contractuale - Damiam Alina, membrii comisiei de licitatie: Dan Ioana, Kagan Ildiko, Lucian Liviu, Gheorghita Ioan, Makfalvi Laszlo, Iernutan Oana, Almasan Marius, Oltean Doina, Damian Alina, Moldovan Florian. - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Formularul 22 din Sectiunea III Formulare. Sa indeplineasca conditiileprevazute in ordinul 314/12.10.2010 privind regulile de concurenta. In cazul unei oferte comune, acest certificat trebuie depus de cel putin unul dintre asociati. (original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul"). -Declaratiile pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 180, privind neincadrarea in prevederile art. 181, privind neincadrarea in prevederile art. 69^1, certificatul la licitatie cu oferta indepenedenta - se depun doar in original conform prevederilor art. 5, alin. (3) din Ordinul 509/2011. Precizam faptul ca orice documente care nu sunt emise de ofertant in scopul participarii la procedura respectiva, se vor depune in oricare din formele: original, copie legalizata sau copie conform cu originalul. - Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata datorate catre Bugetul consolidat de Stat, si catre BugetulLocal de la sediul ofertantului, care sa reflecte indeplinirea obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei care se depun ofertele. Seaccepta si datorii esalonate, conform legii. Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea"conform cu originalul". Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare, pentru dovedirea eligibilitatii, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sicontributiile catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Documentele vor fiprezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", la care se va alatura traducerea autorizata silegalizata a acestora in limba romana. Persoanele juridice straine pot prezenta documente edificatoare si din partea firmelor din grupul de firme pe care il controleaza in conformitate cu practica internationala. In cazul unei oferte comune, aceste certificate constatatoare trebuiedepuse de fiecare dintre asociati in parte. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Pentru persoanele juridice romane : - autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima obligativitatea prezentarii Certificatuluiconstatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie de la sediul ofertantului, eliberat cu cel mult 90de zile inainte de data de depunere a ofertelor in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". Pentru persoanele juridice straine - autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima obligativitatea prezentarii a oricaror documentecare dovedesc o forma de inregistrare /atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale dintara in care ofertantul este rezident. Documentele vor fi prezentate sub forma unei traduceri legalizate. In cazul unei oferte comune, acest certificat trebuie depus de catre fiecare dintre asociati in parte. Ofertantul clasat pe primul loc (declarat castigator), va prezenta la cererea autoritatii contractante si inainte de transmiterea comunicariiprivind rezultatul procedurii de atribuire, certificatul constatator (pentru persoanele juridice straine - documentele care dovedesc o forma deinregistrare /atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident) in original sau in copie legalizata.
Capacitatea economica si financiara
Descriere: Informatii privind cifra de afaceri - conform art. 185, al. (1), lit. c) din OUG nr. 34/2006 cu completarile ulterioare autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima realizarea unei cifre medii de afaceri globale anuale, aferente ultimilor trei ani cu o valoare de cel putin 16.000.000 lei. (Formularului 5 din Sectiunea III Formulare) .Dovada situatiei economice si financiare conform art. 185 din O.U.G. nr. 34/2006 cu completarile ulterioare Formularului 5 din Sectiunea III Formulare.Informatii privind cifra de afaceri - conform art. 185, al. (1), lit. c) din OUG nr. 34/2006 cu completarile ulterioare autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima realizarea unei cifre medii de afaceri globale anuale, aferente ultimilor trei ani cu o valoare de cel putin 16.000.000 lei. Cifra de afaceri globala se va calcula la cursul Euro mediu anual BNR astfel: - 4,2373 lei pentru anul 2009, - 4,2099 pentru anul 2010, - 4,2379 pentru anul 2011.continuare...,...continuare...In cazul unei oferte comune cerinta privind cifra de afaceri, poate fi indeplinita prin cumul de catre asociati. La evaluarea situatiei economico-financiare nu se iau in considerare datele subcontractantilor.Sunt aplicabile prevederile art. 16 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Lista privind efectivele medii anuale pe ultimii 3 ani ale personalului tehnic si de specialitate si asigurare a calitatii lucrarilor si ale personalului angajat si cadrelor de conducere, conform art. 188 alin. (3), lit.b si d, din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima ca ofertantul sa faca dovada ca dispune sau, daca este cazul, sa obtina un angajament de participare pentru personalul solicitat in baza prevederilor art. 188, alin. (3), lit b din OUG nr. 34/2006 cu completarile ulterioate), din partea urmatorilorspecialisti:1.minim 1 inginer cu specializarea CFDP (cai ferate drumuri si poduri) 2.minim 1 inginer RTE (responsabil tehnic cu executia) specializati in lucrari de drumuri si poduri, atestati MDRT 3.minim 1 inginer RTE (responsabil tehnic cu executia) specializat pentru lucrari de alimentare cu apa si canalizare, atestat MDRT, 4.minim 1 inginer specializati in instalatii de alimentare,...continuare...Se vor prezenta declaratie/angajament de participare privind personalul tehnic, de specialitate si asigurare a calitatii lucrarilor si declaratie privind personalul angajat si cadrele de conducere, conform art. 188 alin. (3), lit. b si d din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulteriare cu care ofertantul face dovada indeplinirii cerintei minime obligatorii. In acest sens se vor depune CV-uri, calificari ale personalului din care sa reiasa experienta in domeniul tehnic de specialitate si de asigurare a calitatii si atestatatele vizate la zi. Se solicita ca atestatele sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor. Dovada dispunerii se va indeplini prin depunerea de contracte de colaborare/contracte individuale de munca/ declaratie / angajament sau orice alt document, a efectivelor medii anuale, a personalului tehnic si de specialitate, a personalului de asigurare a calitatii lucrarilor. ...continuare...,...continuare...Pentru CQ se admite si prezentarea deciziei interne de numire in aceasta functie, conform legislatiei in vigoare. Pentru sudori se solicita atestatul ISCIR/CNCIR pentru sudura in polietilena/otel. In cazul in care min. 1 inginer RTE (responsabil tehnic cu executia) este specializat in lucrari de drumuri si poduri si pentru lucrari de alimentare cu apa si canalizare , atestat MDRT, se accepta in locul celor 2 ingineri solicitati la pozitiile 2 si 3. In cazul unei oferte comune, capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul, cu mentiunea ca acele cerinte care vizeaza atributii in executarea viitorului contract trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii,Asigurarea respectarii legislatiei in vigoare cu privire la protectia mediului in ceea ce priveste modul de depunere a deseurilor inerte (moloz etc).Se solicita o declaratie prin care, in cazul in care ofertantul este declarat castigator, se angajeaza sa prezinte un acord de depunere si depozitare a deseurilor inerte la o platforma de procesarea deseurilor din constructii si demolari agrementata de Ministerul Mediului. In cazul unei oferte comune, standardele de asigurare a protectiei mediului vor fi indeplinite prin cumul, cu mentiunea ca acele cerinte care vizeaza atributii in executarea viitorului contract trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii.,Lista principalelor contracte de executie de lucrari din ultimii 5 ani. Se solicita declaratia pe propria raspundere a operatorului economic- Formularului 9 din Sectiunea III Formulare.Declaratia pe propria raspundere a operatorului economic- Formularului 9 din Sectiunea III Formulare In cazul unei oferte comune, capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul, cu mentiunea ca acele cerinte care vizeaza atributii in executarea viitorului contract trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii.,Experienta similara - autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima efectuarea in totalitate sau a unor faze specifice, in ultimi 5 ani (pana la data limita de depunere a ofertelor) a maxim doua contracte de executie de lucrari similare cu valoare de cel putin 8.000.000 lei , fara TVA. Se accepta cumularea din maxim doua contracte.Fisa privind experienta similara(Formularul B4 din Sectiunea Formulare) Se solicita: copie dupa contractul/contractele/ informatiile relevante din contract aduse ca referinta si o declaratie in original de la partenerii de asociere (daca este cazul) pentru autenticitatea procentului de participare. Pentru contractul/contractele/informatiile relevante din contract/e adus/e pentru sustinerea experientei similare se vor prezenta anexat urmatoarele documente :...continuare...,...continuare...-fisa privind experienta similara -copie dupa infomatiile relevante din contractul/ contractele cu care se va face dovada experientei similare - copie proces-verbal de receptie a lucrarilor - recomandare din partea beneficiarului - documente doveditoare din care sa reiasa valoarea lucrarilor executate Nivelul experientei similare se va raporta la cursul euro de schimb pentru anul prestatiilor care se va calcula la cursul euro mediu anual BNR astfel: -- 3.3373 pentru anul 2007- 3.6827 pentru anul 2008- 4,2373 pentru anul 2009- 4,2099 pentru anul 2010 - 4,2379 pentru anul 2011..continuare...,continuare...Valoarea mentionata trebuie sa reprezinte contributia proprie a ofertantului in exectuarea lucrarilor prezentate ca experienta similara. Se accepta cumularea din maxim doua contracte. In cazul unei oferte comune, capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul, cu mentiunea ca acele cerinte care vizeaza atributii in executarea viitorului contract trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care, conform acordul,Recomandari din partea unor beneficiari.Prezentarea a maxim doua recomandari din partea unor beneficiari autoritati contractante sau clienti privati care sa confirme executia de lucrari similare, care vor face referire la contractele cu care ofertantul intelege sa-si demonstreze indeplinirea conditiei minime cu privire la experienta similara.,Lista privind echipamentele tehnice, utilajele, instalatiile pentru indeplinirea contractului - autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima dispunerea (sub orice forma, in proprietate sau inchiriere, contract de colaborare/prestari servicii, etc) cel putin a urmatoarelor utilaje: - Statie/statii autorizata de preparat mixturi asfaltice complet automatizata -minim 1 buc., sau contract de furnizare sau declaratie de disponibilitate pentru mixturi asfaltice cu statie de preparat mixturi asfaltice complet automatizata - Laborator autorizat ISC, minim gradul II, atestat pentru domeniile care sunt necesare lucrarilor prezentate in PT (xerocopie autorizatii)- min.1 buc..continuare....,...continuare...- Repartizor mixturi asfaltice pentru carosabil- minim 1 buc. - Compresor de aer- min. 2 buc. - Cilindru vibrocompactor cu rulouri netede- min. 2 buc. - Cilindru compactor cu pneuri - min. 1 buc. - Autobasculante - min. 3 buc. - Autogreder - minim 1 buc. - Buldoexcavator - min. 2 buc. - Buldozer - min. 1 buc. - Excavator cu cupa - min. 1 buc. - Mai mecanic - min. 3 buc. - Masina de taiat rosturi - min. 1 buc. - Autocisterna- min. 1 buc. - Autogudronator- min. 1 buc. ...continuare...,...continuare...- Perie mecanica- min. 1 buc. - Ciocan pneumatic- min. 2 buc. - Aparat de sudura cu electrofuziune - min. 2 buc. - Aparat de sudura "cap la cap"- min. 2 buc. - Generator sudura - min. 2 buc...continuare...,...continuare...Declaratie din care sa reiasa ca operatorul economic dispune sub orice forma de echipamentele specificate. Pentru toate utilajele se vor depune copii ale documentelor privind dispunerea, respectiv contracte de vanzare-cumparare/facturi pentru cele aflate in proprietate sau contracte de inchiriere, de colaborare/prestari servicii, etc, cu mentiunea "conform cu originalul", insotite de raportul de inspectie tehnica pentru utilajele/echipamentele pentru care se emite un astfel de raport. ...continuare...,...continuare...Pentru utilajele inchiriate si pentru cele pentru care dispunerea se demonstreaza prin contract de colaborare/prestari servicii, la ofertare se poate prezenta un precontract (acord) de inchiriere/colaborare/prestari servicii, urmand ca, pana la data semnarii contractului de lucrari, sa se prezinte contractele ferme de inchiriere/colaborare/prestari servicii a utilajelor. In cazul unei oferte comune, capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul, cu mentiunea ca acele cerinte care vizeaza atributii in executarea viitorului contract trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii. ISO 9001 sau echivalent - constructii de drumuri si poduri.Se solicita prezentarea certificatului in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". In cazul unei oferte comune, standardele de asigurare a calitatii vor fi indeplinite prin cumul, cu mentiunea ca acele cerinte care vizeaza atributii in executarea viitorului contract trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii. In ceea ce priveste certificarile ISO solicitate, autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima ca aceste proceduri sa fie implementate la data depunerii ofertei. In acest sens nu se accepta dovada faptului ca procedurile sunt in curs de implementare cu exceptia situatiei in care a avut loc auditul final.,ISO 9001 sau echivalent - constructii edilitare de apa si canalizare.Se solicita prezentarea certificatului in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". In cazul unei oferte comune, standardele de asigurare a calitatii vor fi indeplinite prin cumul, cu mentiunea ca acele cerinte care vizeaza atributii in executarea viitorului contract trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii. In ceea ce priveste certificarile ISO solicitate, autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima ca aceste proceduri sa fie implementate la data depunerii ofertei. In acest sens nu se accepta dovada faptului ca procedurile sunt in curs de implementare cu exceptia situatiei in care a avut loc auditul final.,ISO 14001 sau echivalent - constructii de drumuri si poduri.Se solicita prezentarea certificatului in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". In cazul unei oferte comune, standardele de asigurare a calitatii vor fi indeplinite prin cumul, cu mentiunea ca acele cerinte care vizeaza atributii in executarea viitorului contract trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii. In ceea ce priveste certificarile ISO solicitate, autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima ca aceste proceduri sa fie implementate la data depunerii ofertei. In acest sens nu se accepta dovada faptului ca procedurile sunt in curs de implementare cu exceptia situatiei in care a avut loc auditul final.,ISO 14001 sau echivalent - constructii edilitare de apa si canalizare.Se solicita prezentarea certificatului in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". In cazul unei oferte comune, standardele de asigurare a calitatii vor fi indeplinite prin cumul, cu mentiunea ca acele cerinte care vizeaza atributii in executarea viitorului contract trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii. In ceea ce priveste certificarile ISO solicitate, autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima ca aceste proceduri sa fie implementate la data depunerii ofertei. In acest sens nu se accepta dovada faptului ca procedurile sunt in curs de implementare cu exceptia situatiei in care a avut loc auditul final.SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
Documentatia de atribuire este atasata prezentei invitatii de participare
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: -
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 10.09.2012 10:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 10.09.2012 11:00
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: -

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare

Data expedierii prezentei invitatii: 21.08.2012 12:01

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu