miercuri, 4 aprilie 2012

Primăria lui Florea mai vrea materiale de construcție de 125.000 de euro, ca în an de criză și electoral


Primăria lui Florea mai vrea materiale de construcție de 125.000 de euro, ca în an de criză și electoral
Probabil o nouă afacere de an de criză și electoral, pe firme abonate sau din apropierea partidului. Afacerea este de vreo 125.000 de euro și desigur băieții șmecheri din primărie au de făcut toate licitațiile până la alegeri. De urmărit care dintre firmele omenite de primărie simt nevoia să sponsorizeze institușia sau PDL-ul, după modelul: iau sute de mii sau milioane de euro și dau o parte din bani pentru sponsorizarea…FCM-ului, club al insului din propriul partid!
Anunt de participare numarul 134390/30.03.2012

Detalii procedura
Tip legislatie: OG 34
Autoritate contractanta: Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Numar anunt de participare: 134390 / 30.03.2012
Denumire contract: Furnizare materiale de constructii
Stare procedura: In desfasurare


Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: DAN IOANA , Tel. +40 0265268330 , In atentia: DAN IOANA , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: +04 0365801856 , Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Primaria municipiului Targu-Mures
Adresa postala: Piata Victoriei, nr. 3, registratura institutiei, camera 13 , Localitatea: Targu-Mures , Cod postal: 540026 , Romania


I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate Locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare materiale de constructii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Targu-Mures
Codul NUTS: RO125 - Mures

II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare materiale de constructii
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44110000-4 - Materiale de constructii (Rev.2)
44192000-2 - Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Materiale de constructii
Valoarea estimata fara TVA: 606,452 RON

II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Garantia de participare in cuantum de 12.000 lei Modul de constituire a garantiei de participare - prin depunere la casierie sau prin virament bancar in contul nr. RO92TREZ4765006XXX000221 deschis la Trezoreria Tg. Mures sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. In cazul in care ofertantul dovedeste ca este IMM va beneficia de o reducere de 50% din valoarea garantiei de participare conform Legii nr. 346/2004. In cazul in care oferta este depusa de catre o asociere, fiecare membru al asocierii trebuie sa faca dovada incadrarii in categoria IMM-urilor.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Cuantumul garantiei de buna executie : 10 % din valoarea contractului fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie: - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, prin retineri succesive din plata facturilor partiale. Retinerile succesive se vor efectua intr-un cont deschis conform prevederilor H.G. 1045/2011. Garantia de buna executie se va restitui in termen de 14 zile de la data intocmirii procesului-verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului si/sau de la plata facturii finale, daca autoritatea contractanta nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei. In cazul in care ofertantul dovedeste ca este IMM va beneficia de o reducere de 50% din valoarea garantiei de buna executie conform Legii nr. 346/2004. In cazul in care oferta este depusa de catre o asociere, fiecare membru al asocierii trebuie sa faca dovada incadrarii in categoria IMM-urilor.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul Local al Municipiului Targu Mures
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare intocmita conform Formularului 8 din Sectiunea III Formulare. Personele care asigura sustinerea economico-financiara si tehnico-profesionala, a candidatului/ofertantului, trebuie sa faca dovada neincadrarii in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006. In cazul unei oferte comune, aceasta declaratie trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte.

-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare conform Formularului 17 din Sectiunea III Formulare. Personele care asigura sustinerea economico-financiara si tehnico-profesionala, a candidatului/ofertantului, trebuie sa faca dovada neincadrarii in prevederile art. 181, lit. a,c^1 si d, din OUG nr. 34/2006, conform Formularului F17.1. din Sectiunea Formulare. In cazul unei oferte comune, aceasta declaratie, conform Formularului F17, trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte. (original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul").

- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 conform Formularului 23 din Sectiunea III Formulare. Neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 trebuie demonstrata conform art 13 din Legea 279/2011 de catre ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul sau tertul sustinator.
In cazul unei oferte comune, aceasta declaratie trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte. (original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul").Precizam ca persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Dan Ioana, Moldovan Florian, Circu Ioan, Moldovan Mircea, Pascan Lucian, Iernutan Oana, Sagau Zenovia, Matyasi Levente, Barothi Vilhelm, Moga Gheorghe.

-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Formularul 22 din Sectiunea III Formulare. Sa indeplineasca conditiile prevazute in ordinul 314/12.10.2010 privind regulile de concurenta. In cazul unei oferte comune, acest certificat trebuie depus de cel putin unul dintre asociati. (original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul").
- Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata datorate catre Bugetul consolidat de Stat, si catre Bugetul Local de la sediul ofertantului, care sa reflecte indeplinirea obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei care se depun ofertele. Se accepta si datorii esalonate, conform legii. Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".
Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare, pentru dovedirea eligibilitatii, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiile catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", la care se va alatura traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana. Persoanele juridice straine pot prezenta documente edificatoare si din partea firmelor din grupul de firme pe care il controleaza in conformitate cu practica internationala. In cazul unei oferte comune, aceste certificate constatatoare trebuie depuse de fiecare dintre asociati in parte. Pentru persoanele juridice romane : - autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima obligativitatea prezentarii Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie de la sediul ofertantului, eliberat cu cel mult 90 de zile inainte de data deschiderii ofertelor in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".
Pentru persoanele juridice straine - autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima obligativitatea prezentarii a oricaror documente care dovedesc o forma de inregistrare /atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele vor fi prezentate sub forma unei traduceri legalizate.
In cazul unei oferte comune, acest certificat trebuie depus de catre fiecare dintre asociati in parte.
Ofertantul clasat pe primul loc (declarat castigator), va prezenta la cererea autoritatii contractante si inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, certificatul constatator (pentru persoanele juridice straine - documentele care dovedesc o forma de inregistrare /atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident) in original sau in copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind cifra de afaceri - conform art. 185, al. (1), lit. c) din OUG nr.
34/2006 cu completarile ulterioare autoritatea contractanta stabileste ca
cerinta minima realizarea unei cifre medii de afaceri globale anuale, aferente ultimilor trei ani cu o valoare egala sau mai mare de 1.200.000 lei. (Formularului 5 din Sectiunea III Formulare) .
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor contracte de furnizare din ultimii 3 ani. Se solicita declaratia pe propria raspundere a operatorului economic- Formularului 9 din Sectiunea III Formulare.
Experienta similara - autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima efectuarea in totalitate sau a unor faze specifice, in ultimi 3 ani (pana la data limita de depunere a ofertelor) a maxim doua contracte de furnizare produse similare cu valoare egala sau mai mare de 600.000 lei , la care se adauga TVA. Se accepta cumularea din maxim doua contracte.
Recomandari din partea unor beneficiari
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut


IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.05.2012 10:00

Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.05.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.05.2012 11:00
Locul: Primaria Municipiului Targu-Mures, Piata Victoriei, nr. 3, camera 45
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Dan Ioana,Moldovan Florian,Circu Ioan,Moldovan Mircea,Pascan Lucian,Iernutan Oana,Sagau Zenovia,Matyasi Levente,Barothi Vilhelm,Moga Gheorghe,observ.UCVAP,reprez.imputern.ai ofert.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
-Ofertantii vor depune proiect de contract semnat si stampilat. -In cazul in care doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi pret minim/total oferta, respectiv exista mai multi ofertanti clasati pe primul loc si avand preturi egala/total oferta , atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut/total oferta. -Durata contractului : 3 luni. -Termen de livrare a produselor: 24 de ore de la emiterea comenzii. -Termenul de garantie al produselor, unde si daca e cazul : 12 luni. -Plata se va efectua in termen de 180 de zile de la data emiterii facturilor. Plata se va face pe baza creditelor de angajament in limita creditelor bugetare aprobate prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Targu-Mures, pentru anul 2012.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Term. de exercit. a caii de atac sunt cele prev. la art. 256^2, alin. (1) lit. a, din O.U.G. nr. 34/2006, resp. 10 zile incepand cu ziua urmatoare a luarii la cunostinta despre un act al aut. contr. consid. nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic si Contencios Administrativ
Adresa postala: Piata Victoriei, nr. 3 , Localitatea: Targu-Mures , Cod postal: 540026 , Romania

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.03.2012 08:35

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu