marți, 15 mai 2012

Șmecherașii din Primăria Târgu-Mureș vor 100.000 de euro pentru alte parcări acoperite. Probabil tot pentru satisfacerea lui Senin Prod


Șmecherașii din Primăria Târgu-Mureș vor  100.000 de euro pentru alte parcări acoperite. Probabil tot pentru satisfacerea lui Senin Prod
Probabil mega-afacere pe Senin Prod, firmă ținută în brațe de gașca de la primărie, care îi cumpără loc de parcare cu 800 de euro. Așadar, 100.000 de euro pentru Senin Prod? Mega-afacere în an de criză și campanie electorală pentru satisfacerea abonatului și pentru prostirea dobitocului căruia i se iau banii publici pentru parcări cu preț enorm? Și ce urmează, ca gangsterii din primărie să desființeze și spațiile verzi de lângă blocuri pentru a-și pune parcările din bani publici, așa cum vor unii borfași care și-au mobilizat uneltele, șefii de asociație de proprietari care primesc invitații, abonamente la meci și alte facilități în schimbul semnăturilor care să îi valideze pe bandiții banului public?! Florea, nu te mai saturi de licitații cu abonați? Dar ce te poți aștepta de la insul sub care s-a inventat patinoar în aer liber, care ne-a costat 200.000 de euro și pentru care licitația pe firmă înființată de subordonatul de partid nu e o întâmplare?
P.S. Suma nu e mare, raportat la cât primește la câteva luni o dată Siletina lui Maior de la șeful său de partid, cu titulatura: Transporturile terestre ocazionale ale primăriei!
Detaliu pentru invitatia numarul 326122

Detaliu invitatie
Tip legislatie: OG 34
Autoritate contractanta: Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Numar invitatie: 326122 / 09.05.2012
Denumire contract: Furnizare si montare parcari acoperite
Stare procedura: In Desfasurare

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Cod fiscal: 4322823, Adresa: Piata Victoriei nr.3, Targu Mures, Telefon: +40 0265268330, Fax: +04 0365801856
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
Piata Victoriei, nr. 3, Targu-Mures, Romania, cod postal: 540026
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
Municipiul Targu-Mures, Piata Victoriei, nr. 3, camera 45
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Furnizare si montare parcari acoperite
II.1.2) Tip contract: Furnizare
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Furnizare si montare parcari acoperite
II.1.6) CPV: 44212320-8 - Diverse structuri (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 473,600 RON

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII

III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Garantia de participare in cuantum de 9.400 lei Modul de constituire a garantiei de participare - prin depunere la casierie sau prin virament bancar in contul nr. RO92TREZ4765006XXX000221 deschis la Trezoreria Tg. Mures sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. In cazul in care ofertantul dovedeste ca este IMM va beneficia de o reducere de 50% din valoarea garantiei de participare conform Legii nr. 346/2004. In cazul in care oferta este depusa de catre o asociere, fiecare membru al asocierii trebuie sa faca dovada incadrarii in categoria IMM-urilor. Valabilitatea garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.
Garantie de buna executie Cuantumul garantiei de buna executie : 5 % din valoarea contractului fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie: - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de osocietate de asigurari, prin retineri succesive din plata facturilor partiale. Retinerile succesive se vor efectua intr-un cont deschis conformprevederilor H.G. 1045/2011. Garantia de buna executie se va restitui in termen de 14 zile de la data intocmirii procesului-verbal de receptie a produselor care fac obiectulcontractului si/sau de la plata facturii finale, daca autoritatea contractanta nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei. In cazul in care ofertantul dovedeste ca este IMM va beneficia de o reducere de 50% din valoarea garantiei de buna executie conform Legiinr. 346/2004. In cazul in care oferta este depusa de catre o asociere, fiecare membru al asocierii trebuie sa faca dovada incadrarii in categoria IMM-urilor.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: -Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare intocmitaconform Formularului 8 din Sectiunea III Formulare. Personele care asigura sustinerea economico-financiara si tehnico-profesionala, acandidatului/ofertantului, trebuie sa faca dovada neincadrarii in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006. In cazul unei oferte comune,aceasta declaratie trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte. -Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare conformFormularului 17 din Sectiunea III Formulare. Personele care asigura sustinerea economico-financiara si tehnico-profesionala, acandidatului/ofertantului, trebuie sa faca dovada neincadrarii in prevederile art. 181, lit. a,c^1 si d, din OUG nr. 34/2006, conformFormularului F17.1. din Sectiunea Formulare. In cazul unei oferte comune, aceasta declaratie, conform Formularului F17, trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte. (original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul"). - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 conform Formularului 23 din Sectiunea III Formulare.Neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 trebuie demonstrata conform art 13 din Legea 279/2011 de catreofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul sau tertul sustinator. In cazul unei oferte comune, aceasta declaratie trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte. (original/copie legalizata/copie lizibila cumentiunea "conform cu originalul").Precizam ca persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea cepriveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Dan Ioana, Moldovan Florian, Gheorghita Ioan, Teban Valentin, Almasan Marius, Lucian Pascan, Iernutan Oana. - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Formularul 22 din Sectiunea III Formulare. Sa indeplineasca conditiileprevazute in ordinul 314/12.10.2010 privind regulile de concurenta. In cazul unei oferte comune, acest certificat trebuie depus de cel putin unul dintre asociati. (original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul"). - Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata datorate catre Bugetul consolidat de Stat, si catre BugetulLocal de la sediul ofertantului, care sa reflecte indeplinirea obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei care se depun ofertele. Seaccepta si datorii esalonate, conform legii. Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea"conform cu originalul". Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare, pentru dovedirea eligibilitatii, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sicontributiile catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Documentele vor fiprezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", la care se va alatura traducerea autorizata silegalizata a acestora in limba romana. Persoanele juridice straine pot prezenta documente edificatoare si din partea firmelor din grupul de firme pe care il controleaza in conformitate cu practica internationala. In cazul unei oferte comune, aceste certificate constatatoare trebuiedepuse de fiecare dintre asociati in parte. Pentru persoanele juridice romane : - autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima obligativitatea prezentarii Certificatuluiconstatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie de la sediul ofertantului, eliberat cu cel mult 90de zile inainte de data deschiderii ofertelor in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". Pentru persoanele juridice straine - autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima obligativitatea prezentarii a oricaror documentecare dovedesc o forma de inregistrare /atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale dintara in care ofertantul este rezident. Documentele vor fi prezentate sub forma unei traduceri legalizate. In cazul unei oferte comune, acest certificat trebuie depus de catre fiecare dintre asociati in parte. Ofertantul clasat pe primul loc (declarat castigator), va prezenta la cererea autoritatii contractante si inainte de transmiterea comunicariiprivind rezultatul procedurii de atribuire, certificatul constatator (pentru persoanele juridice straine - documentele care dovedesc o forma deinregistrare /atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident) in original sau in copie legalizata.
Capacitatea economica si financiara
Descriere: Informatii privind cifra de afaceri - conform art. 185, al. (1), lit. c) din OUG nr. 34/2006 cu completarile ulterioare autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima realizarea unei cifre medii de afaceri globale anuale, aferente ultimilor trei ani cu o valoare egala sau mai mare de 940.000 lei. (Formularului 5 din Sectiunea III Formulare) .
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Lista principalelor contracte de livrare produse similare din ultimii 3 ani. Se solicita declaratia pe propria raspundere a operatorului economic- Formularului 9 din Sectiunea III Formulare,Experienta similara - autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima efectuarea in totalitate sau a unor faze specifice, in ultimi 3 ani (pana la datalimita de depunere a ofertelor) a maxim doua contracte de furnizare produse similare cu valoare egala sau mai mare de 470.000 lei , la care se adaugaTVA. Se accepta cumularea din maxim doua contracte.,Recomandari din partea unor beneficiari

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
Documentatia de atribuire este atasata prezentei invitatii.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: -
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 25.05.2012 10:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 25.05.2012 11:00
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: -

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare
Data expedierii prezentei invitatii: 08.05.2012 16:06


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu