duminică, 9 august 2015

Alo, DNA Târgu-Mureș, cum a rămas cu mita luată de Claudiu Maior, de care scrie EVZ din informațiile din dosar DNA?! Pont: gagiul e mereu șef la ședințele cu dedicații pentru Coral, firmă sponsor pe față la partidul hoților – PDL!Alo, DNA Târgu-Mureș, cum a rămas cu mita luată de Claudiu Maior, de care scrie EVZ din informațiile din dosar DNA?!  Pont: gagiul e mereu șef la ședințele cu dedicații pentru Coral, firmă sponsor pe față la partidul hoților – PDL!


ROMÂNIA                                                                                           INIŢIATOR JUDEŢUL MUREŞ                                                                                           PRIMAR
MUNICIPIUL TÎRGU MURES                                                         dr. Dorin Florea  DIRECŢIA ECONOMICĂ
SERVICIUL CONCESIUNI, ÎNCHIRIERI, VÂNZĂRI ŞI
RESPECTAREA DISCIPLINEI CONTRACTUALE
Nr.419/DII/IV din 15.03.2011                                           
EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea organizării licitaţiei, a documentaţiei, a comisiei de licitaţie şi membrii înlocuitori în vederea concesionării  serviciului public de salubrizare privitor la activităţile de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie si tratamente fitosanitare  în muncipiul  Tîrgu Mureş

          În anul 2005, conform H.C.L. nr. 146/2005, s-a organizat licitaţia pentru concesionarea serviciilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în municipiul Tîrgu Mureş. Prin această hotărâre s-au arobat  Studiul de specialitate, Caietul de sarcini şi Contractul cadru de delegare a serviciilor de deratizare, dezinfecţie şi dezinsecţie prin concesiune. Contractul de concesiune nr. 324/2005 s-a încheiat între Consiliul Local al Municipiului Tg. Mureş – concendent şi câştigătorul licitaţiei - S.C. Coral Impex S.R.L. – concesionar. A existat posibilitatea de prelungire al contractului  cu cel mult cinci ani, adică până la sfârşitul anului 2010.
          Deoarece contractul cu S.C. Coral Impex S.R.L. a expirat şi în vederea menţinerii în continuare a populaţiei scăzute de rozătoare şi insecte dăunătoare, este nevoie de o nouă licitaţie pentru concesionarea acestui serviciu public.
          În vederea organizării licitaţiei, este nevoie de:
-         aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie si tratamente fitosanitare  în muncipiul  Tîrgu Mureş,
-         aprobarea Studiului de fundamentare referitor la  delegarea de gestiune prin concesiune a activităţii de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie si tratamente fitosanitare  în muncipiul  Tîrgu Mureş,
-         aprobarea Caietului de sarcini pentru delegarea de gestiune prin concesiune a activităţii de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie si tratamente fitosanitare  în muncipiul  Tîrgu Mureş,
-         aprobarea Comisiei de licitaţie pentru delegarea de gestiune prin concesiune a activităţii de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie si tratamente fitosanitare  în muncipiul  Tîrgu Mureş.Şef serviciu                                                            Aviz favorabil al
      cons. jur. Maria Grama                                      COMPARTIMENTULUI DE RESORT
                                                                                            DIRECTOR                                                                                                         ec. Kiss Imola
În temeiul art. 61 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş,
          Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:


1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

       Preşedinte                                                          Secretar
  dr. ing. Kolozsvári Zoltán Csaba                                      prof. Matei Dumitru

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Preşedinte                                                                 Secretar
  ing. Törzsök Sándor László                                    ing. Maior Sergiu Claudiu
ing. Torzsok Sandor
3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte                                                                 Secretar
         jrs. Vlas Florin                                                           psih. Roman Ioana Dana
4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.

Preşedinte                                                                 Secretar
           dr. Ioan Sita                                                                prof. Bálint Ştefan5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.


Preşedinte                                                                 Secretar
       jrs. Peti Andrei                                                                __________________                                                                                               

ROMÂNIA                                                                                                                  Proiect                                                                                            
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ
HOTĂRÂREA

NR._________DIN_____________________ 2010

pînlocuitori în vederea concesionării  serviciului public de salubrizare privitor la activităţile de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie si tratamente fitosanitare  în muncipiul  Tîrgu Mureş


          Consiliul Local Municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureş nr. 419 din 15.03.2011, privind licitaţia pentru delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare privitor la activităţile de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie si tratamente fitosanitare  în muncipiul  Tîrgu Mureş
          Având în vedere prevederile 
- Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice , actualizată şi ale Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, actulalizată,
- Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006, actualizată, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiuni şi servicii,
- Hotărârii de guvern nr. 71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzuteîn Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 34/2006
-Hotărârii de guvern nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 34/2006
- Ghidul pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice şi servicii în România, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1517/27.05.2009 şi Ordinul ANRMAP nr. 9574/16.04.2009, publicat ăm Monitorul Oficial nr. 512/27.07.2009,
Văzând avizul favorabil al comisiilor de specialitate,
În temeiul prevederilor art. 36. alin. (1), alin. (2), li. d), alin. (5), lit. a), alin. (6), lit. a), pct. 14.  şi art.45 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,


Hotărăşte:
rivind aprobarea organizării licitaţiei, a documentaţiei, a comisiei de licitaţie şi membrii
Art.1.  Se aprobă organizarea licitaţiei în vederea delegării gestiunii prin  concesiune a serviciului  public de salubrizare pentru  activităţile  de dezinsecţie, dezinfecţie,  deratizare şi tratamente fitosanitare pe raza Municipiului Tg Mureş
Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare pentru activităţile de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie si tratamente fitosanitare  în muncipiul  Tîrgu Mureş, conform anexei I la prezenta hotărâre
Art.3. Se aprobă Studiul de fundamentare referitor la  delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru activităţile de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie si tratamente fitosanitare  în muncipiul  Tîrgu Mureş, conform anexei II la prezenta hotărâre
Art.4.  Se aprobă Caietul de sarcini pentru delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru activităţile de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie si tratamente fitosanitare  în muncipiul  Tîrgu Mureş, prezentat în anexa III la prezenta hotărâre.
Art.5  Se aprobă Contractul privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru activităţile de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie si tratamente fitosanitare  în muncipiul  Tîrgu Mureş, prezentat în anexa IV la prezenta hotărâre.
Art.6. Se aprobă concesionarea pe o perioada de 10 ani cu drept de prelungire in conditiile legii, numai cu aprobarea prealabila a Consiliului Local al Municipiului Targu Mures a serviciului public de salubrizare pentru activităţile de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie si tratamente fitosanitare  în muncipiul  Tîrgu Mureş.
            Art.7. Se aprobă redevenţa privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru activităţile de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie si tratamente fitosanitare  în muncipiul  Tîrgu Mureş în sumă de 2% din valoarea  fara TVA achitata de catre autoritatea publica locala anual operatorului pentru prestatia efectuata pe domeniul public si privat al municipiului Tirgu Mures.
Art.8. Se aprobă Comisia de evaluare a ofertelor pentru delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare privind activităţile de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie si tratamente fitosanitare  în muncipiul  Tîrgu Mureş, în următoarea componenţă:
1.               Maior Sergiu Claudiu – viceprimar.............................................preşedinte
2.  Grama Maria               – şef serviciu
3.  Kagan Ildikó               – şef serviciu
4.  _________________  – consilier local
5.  __________________ – consilier local 

Membrii Înlocuitori:
1.  Csegzi Sándor     – viceprimar.....................................................preşedinte
2.  Ioraş Simona       – inspector
3.  Makfalvi László  – inspector de specialitate
4.  _____________________ - consilier local
5.  _____________________ - consilier local
     Art.9.Cu aducere la îndeplinirea prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Tîrgu Mureş, prin Administraţia Domeniului Public şi Serviciul Concesionări, Închirieri, Vânzări şi Respectarea Disciplinei Contractuale.              
              
                                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                                                                       __________________________       
              VIZĂ DE LEGALITATE
SECRETARUL MUNICIPIULUI TG MUREŞ
                     Cioban Maria

Anexa IREGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE PENTRU ACTIVITATILE DE DERATIZARE, DEZINSECTIE, DEZINFECTIE SI TRATAMENTE FITOSANITARE ÎN MUNICIPIULUI TARGU MURES


CAP. 1. DISPOZITII GENERALE
Art.1. (1)  Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar privind organizarea si functionarea


Dacă tot a scris EVZ că Claudiu Maior a luat mită de la Coral prin Kagan, poate se prinde și DNA cine era șeful de ședință la afacerile cu Coralul! Hai că se poate, trimiteți prietenarul lui Țerbea acolo unde a fost înainte pungașul respectiv

Dacă tot a scris EVZ că Claudiu Maior a luat mită de la Coral prin Kagan, poate se prinde și DNA cine era șeful de ședință la afacerile cu Coralul, în 2007 și 2013! Hai că se poate, trimiteți prietenarul lui Țerbea acolo unde a fost înainte pungașul respectiv înainte ca porcii PNȚCD să îl scoată prin grațiere dedicată.
Claudiu Maior, șef de ședințe cu dedicația Coral Impex! Taxa de habitat pentru firma care e dată de EVZ ca fiind cea care îi dădea mită lui Maior, prin Kagan Ildiko!
În 2007, dar și în 2013, se inventează o afacere prin dedicație, pentru Coral Impex! Taxa de habitat e la alții taxă de ridicat gunoaie, nu la păcălicii PDL Mureș și la scursurile aduse ilegal în primărie, în consilii locale, pentru consiliere personală pentru lepădătura etnică și ca PFA de partid a banditului. La Târgu-Mureș taxa de habitat e taxă pentru Coral Impex! Maior, mereu la butoane în anii respectivi, iar EVZ a scris chiar că DNA a găsit că mita circula la Târgu-Mureș după modelul Zalău, cu același Maior luând mita prin Kagan Ildiko!  Coral Impex a donat pentru campania PDL și a sponsorizat Zilele târgumureșene și concertul Iglesias la care bandiții PDL Mureș l-au trimis pentru reclamă electorală chiar pe păcăliciul ilegal Maior. Crede DNA Mureș, fără Curcă, că e ceva putred în a se dedica ceva și a se se primi sponsorizare de la firme care ar trebui să fie capitaliste și să nu ofere nimic celor care le-au omenit? DNA, verifică telefoanele lui Maior și în 2007!
EVZ a pus și pe net articolul prin care Maior e acuzat că a luat mită de la abonata Coral, prin Kagan Ildiko! DNA, vezi că gagiul are probleme și cu ANI, pentru PFA-ul inventat de porcul pedelist. Dați și cu legea avertizorului pentru că porcul mare PDL Mureș și-a angajat scursurile în Primăria Târgu-Mureș!
http://www.evz.ro/exclusiv-evz-schijele-coruptiei-din-dosarul-uioreanu-ii-lovesc-pe-edilii-din-zalau-si-targu-mures.html
EXCLUSIV EVZ. Schijele corupției din Dosarul Uioreanu îi lovesc pe edilii din Zalău și Târgu Mureș
Autor: Mihai Şoica | vineri, 29 august 2014 | 7 Comentarii | 1238 Vizualizari
Radu Căpâlnașiu, primarul Zalăului, este acuzat de DNA că a primit șpagă după modelul Uioreanu
În ambele cazuri, pentru a se da mită, s-ar fi folosit „modelul Cluj-Uioreanu”, prin angajați interpuși.
Dosarul care îl priveşte Horea Uioreanu, preşedintele arestat al Consiliului Judeţean Cluj, a fost o sursă excelentă pentru procurorii DNA de a descoperi şi alte fapte de corupţie, în care ar fi implicaţi primarul din Zalău, Radu Căpâlnaşiu şi viceprimarul din Târgu Mureş, Claudiu Sergiu Maior.
Cei doi edili au fost filați de SRI, iar telefoanele lor au fost puse sub ascultare după ce procurorii DNA Cluj au descoperit că un om de afaceri care îi dădea șpagă lui Uioreanu proceda asemănător și în cele două cazuri.
În cursul lunii martie 2014, procurorii DNA au aflat de la principalul martor al acuzării din Dosarul Uioreanu, Răzvan Pop, că patronul firmei Coral Impex SRL din Ploieşti, Alexandru Badea, i-a dat preşedintelui CJ Cluj, o şpagă de 70.600 lei, pentru a aproba efectuarea unei plăţi în valoare de 130.000 de lei pentru serviciile de deratizare făcute de societate la şcolile din judeţul Cluj.
Pornind de la această informație, procurorii DNA au solicitat Curții de Apel Cluj aprobare pentru filarea și interceptarea convorbirilor telefonice purtate de Alexandru Badea cu diverse persoane.
Se lucra prin interpuși
Aşa s-a descoperit faptul, susţine DNA, că patronul de la Coral Impex SRL i-ar fi avut pe statul de plată al şpăgilor şi pe primarul din Zalău, Radu Căpâlnaşiu şi pe viceprimarul din Târgu Mureş, Sergiu Maior. „Astfel, s-a stabilit că, în mod regulat, omul de afaceri remite sume de bani decizionalilor de la nivelul primăriilor din Zalău și Târgu Mureș, sumele de bani fiind consecutive plăților aferente contractelor încheiate între Coral Impex și instituțiile publice”.
La fel ca şi în cazul lui Uioreanu, care lua mită prin intermediul şefului său de cabinet, Răzvan Pop, DNA a descoperit că primarul din Zalău se folosea de serviciile lui Vasile Jugrestan, directorul Corpului de Control din Primăria Zalău, în timp ce viceprimarul Maior lucra prin intermediul lui Ildiko Kagan, şefa Serviciului de Control Activităţi Edilitare din cadrul Primăriei Târgu Mureş.
„Punctual, s-a stabilit că, pentru plăţi efectuate de Primăria Zalău la finele lunii martie 2014, omul de afaceri Badea Alexandru a întrat în legătură cu un angajat al instituţiei publice (Jugrestan Vasile - n.r.), căruia i-a promis că va face o vizită la Zalău, la data de 10 aprilie 2014, când va aduce ce a promis, şi a cerut să-i fie aranjată o întâlnire şi cu primarul Căpâlnaşiu Victor”.
Primarul din Zalău susţine că instituţia pe care o conduce are un contract cu firma Coral în valoare de 800.000 de lei. „Nu mai țin minte dacă anul acesta m-am întâlnit cu Alexandru Badea și nici nu îmi pot explica de ce angajatul nostru Jugrestan apare în înterceptări. Noi am avut mai multe diferenduri cu cei de la Coral şi le-am reţinut bani pentru lucrări efectuate pe suprafeţe mai mari decât cele reale”, a spus primarul Căpâlnaşiu.
Vicele se jură că nu a primit șpagă
Primăria Târgu Mureş are un contract cu societatea Coral Impex în valoare de 1.8 milioane lei. Exact ca la Zalău, patronul de la Coral Impex a discutat în data de 25 martie 2014 cu Kagan Ildiko, șefa Serviciului de Control, la scurt timp după plata unei tranşe din contractul de 1.8 milioane de lei.
„Așa cum rezultă din contactele avute în zilele de 25 și 26 martie 2014, între Badea Alexandru și funcționarii din instituția publică, sumele de bani remise sunt destinate numitului Maior Claudiu, viceprimar, persoană care ține și ea, în mod frecvent, legătura cu Badea Alexandru”, se arată într-un document al DNA, aflat la dosarul de corupţie care îl priveşte pe Horea Uioreanu.
„Prostii. Nu am primit bani”
Viceprimarul din Târgu Mureş a catalogat drept „prostii” faptul că ar fi primit mită de la patronul de la Coral. „Sunt prostii aceste informaţii, eu nu am primit bani de la el niciodată. Pe Alexandru Badea îl cunosc, dacă lucrează cu Primăria. Firma lui probabil lucrează cu noi de vreo 4-5 ani”, a comentat viceprimarul Maior.
Claudiu Mario, viceprimarul din Târgu Mureș, a fost luat
în vizorul DNA, după ce patronul Coral a fost interceptat

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu