vineri, 28 august 2015

În caz că ați uitat cum bandiții PDL Mureș făceau cadouri de milioane de euro pușcăriașului Țerbea. Ca de la hoț etnic la hoț etnic dovedit! DNA fără replică la dedicațile lăturii pedeliste!

În caz că ați uitat cum bandiții PDL Mureș făceau cadouri de milioane de euro pușcăriașului Țerbea. Ca de la hoț etnic la hoț etnic dovedit! DNA fără replică la dedicațile lăturii pedeliste pentru pușcăriașul salvat de mafioții PDL care erau pe atunci țărăniști!


ROMÂNIA                                                                                             Iniţiator:
JUDEŢUL MUREŞ                                                                               Primar,
MUNICIPIULUI TÎRGU-MUREŞ                                                      dr. Dorin Florea
Nr.21.192 din 13 aprilie 2011                                                                                  


                                                                                                                          Vizat
Vicerpimar
Sergiu-Claudiu Maior

Expunere de motive

cu privire la aprobarea Contractului de Asociere dintre Municipiul Tîrgu-Mureş şi Clubul Sportiv City’Us din Tîrgu-Mureş pentru sezonul competiţional 2011-2012


În ultimii ani, echipa de futsal C.S. City’Us Tîrgu-Mureş, a devenit una dintre echipele fanion ale municipiului, câşting de două ori consecutiv Cupa României, clasându-se între primele 3 echipe din Campionatul României. În ediţia de 2009-2010 echipa a obţinut rezultate remarcabile, câştigând atât Campionatul, cât şi Cupa României, obiective stabilite şi realizate prin Contractul de Asociere încheiat între Consiliul Local Municipal şi C.S. City’Us Tîrgu-Mureş, iar în sezonul 2010-2011 este neînvinsă în campionat şi în Cupa României, cu şanse reale de a repete performanţa sezonului trecut.
Pentru a continua performanţele şi a pregăti noi jucători, în sezonul competiţional 2011-2012, se impune continuarea asocierii Municipiului Tîrgu-Mureş cu C.S. City’Us. În acest sens propunem alocarea sumei totale de 3.220.000 lei (2.800.000 lei pentru Liga a I-a, 300.000 lei pentru Liga a II-a şi 120.000 lei pentru copii şi juniori).
În regulamentul de sprijinire a activităţilor sportive din municipiul Tîrgu-Mureş este prevăzut faptul că sprijinirea sportului de performanţă se poate face şi prin încheierea de contracte de asociere cu structurile sportive. 
Supunem spre aprobare Consiliului Local Municipal Tîrgu-Mureş, proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Contractului de Asociere dintre Municipiul Tîrgu-Mureş şi Clubul Sportiv City’Us din Tîrgu-Mureş, pentru sezonul competiţional 2011-2012. 

      
AVIZ FAVORABIL AL
DIRECŢIEI Activităţi Social-Culturale şi Patrimoniale
SERVICIULUI Activităţi Culturale, Sportive şi Tineret

Director                                                                                             Şef serviciu
Bakó László Attila                                                                            Marina Ciugudean
Întocmit: Virgil MăceşanuÎn temeiul art. 61 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş,
Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.Preşedinte                                                                                         Secretar
  dr. ing. Kolozsvári Zoltán Csaba                                            prof. Matei Dumitru

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Preşedinte                                                                                Secretar
  ing. Törzsök Sándor László                                                 ing. Maior Sergiu Claudiu3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.Preşedinte                                                                                Secretar         jrs. Vlas Florin                                                           psih. Roman Ioana Dana4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.Preşedinte                                                                                Secretar
           dr. Ioan Sita                                                                      prof. Bálint Ştefan                                                                                                             


5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.
Preşedinte                                                                                Secretar
       jrs. Peti Andrei                                                                     ________________________ROMÂNIA                                                                                                      PROIECT
JUDEŢUL MUREŞ
Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mureş


HOTĂRÂREA nr._________

din _________ 2011
cu privire la aprobarea Contractului de Asociere dintre Municipiul Tîrgu-Mureş şi Clubul Sportiv City’Us din Tîrgu-Mureş pentru sezonul competiţional 2011-2012Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru,
Văzând Expunerea de motive nr.21.192/13.04.2011  iniţiată de Primarul Municipiului Tîrgu-Mureş, cu privire la aprobarea Contractului de Asociere dintre Municipiul Tîrgu-

Mureş şi Clubul Sportiv City’Us din Tîrgu-Mureş şi avizul favorabil al comisiilor de specialitate,                                         
În baza prevederilor Legii nr.69/2000, a educaţiei fizice şi sportului, a H.G. nr.884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii nr.69/2000 şi a HCL nr.107/2010, cu privire la modificarea HCL nr.359/28.10.2010 privind reglementarea modalităţilor de sprijin pentru acţiuni sportive în municipiul Tîrgu-Mureş pentru anul 2011,

În temeiul art.36, alin.(4), lit.a), alin.(6) lit.a), pct.6 şi alin.(7) lit.a), art.45 precum şi ale art.115, alin (1), lit.”b”, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

hotărăşte:

Art.1. Se aprobă Contractul de Asociere dintre Municipiul Tîrgu-Mureş şi Clubul Sportiv City’Us din Tîrgu-Mureş, prezentat în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Se aprobă alocarea, din bugetul local, a sumei totale de 3.220.000 lei, reprezentând cota de participare a Municipiului Tîrgu-Mureş la asociere, pentru sezonul competiţional 2011-2012).

Art.3 Consiliul Director al CS City’Us  va informa periodic Consiliul Local asupra executării bugetului şi a performanţelor sportive realizate, funcţie de care, autoritatea publică locală, dacă va fi cazul, va decide asupra modificării alocaţiilor financiare aprobate.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Tîrgu-Mureş, dr. Dorin Florea şi Executivul Consiliului Local prin Direcţia Economică şi Direcţia Activităţi Social-Culturale şi Patrimoniale.Viză de legalitate                                                                             
Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş                                         
jrs. Maria Cioban
_____________________

MUNICPIUL Tîrgu-Mureş, prin PRIMĂRIA MUNICIPIULUI Tîrgu-Mureş, cu sediul în  Tîrgu-Mureş, Piaţa Victoriei, nr.3, telefon: 0265-268.330, având cod fiscal 4322823, cont IBAN RO98TREZ47624590220XXXXX deschis la Trezoreria Tîrgu-Mureş, reprezentat prin Dr. DORIN FLOREA – Primar şi Ec. KISS IMOLA – Director Economic
şi
Asociaţia  Sportivă Clubul Sportiv CITY’US  Tîrgu-Mureş cu sediul în Tîrgu-Mureş str.Tineretului, nr.2, având C.I.S.: MS/A2/00200/2004, CUI: 14742921 şi cod IBAN RO97RNCB0188034963920001, deschis la BCR Tîrgu-Mureş, reprezentată  prin dl. Ţerbea Sorin-Ioan, Preşedinte  

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l.  Asocierea dintre Municipiul Tîrgu-Mureş şi Asociaţia Sportivă CITY’US Tîrgu-Mureş, are în vedere sprijinirea fotbalului din municipiul Tîrgu-Mureş.
Art.2. Prezentul contract se încheie în vederea sprijinirii echipei CITY’US Tîrgu-Mureş pentru pregătirea şi participarea sportivilor acestei secţii la jocurile din cadrul sezonului competiţional 2011-2012 (Liga a I-a, Liga a II-a şi Cupa României) şi în competiţiile din cadrul Ligii Campionilor, stabilite prin calendarul Federaţiei Române de Fotbal şi a UEFA. 


Art.3. Activitatea în vederea realizării prezentei asocieri se va desfăşura sub conducerea economică şi juridică a unui Consiliul Director (C.D.) ai cărui membri vor fi:
                                    1.                    Ţerbea Sorin-Ioan
                                    2.                    Moldovan Sorin-Claudiu
                                    3.                    Vinţeler Marcel
                                    4.                    Benedek István
                                    5.                    Todoran Liviu Emil Nicu
III. DURATA CONTRACTULUI

Art.4. Prezentul contract de asociere se încheie pe perioadă nedeterminată.

IV. CONTRIBUŢIA FIECĂREI PĂRŢI CONTRACTANTE ÎN VEDEREA REALIZĂRII COLABORĂRII

Art.5.  Municipiul Tîrgu-Mureş are următoarele obligaţii:
a)     alocarea sumei totale de 3.220.000 lei (2.800.000 lei pentru Liga a I-a, 300.000 lei pentru Liga a II-a şi 120.000 lei pentru copii şi juniori), pentru participarea în sezonul competiţional 2011-2012 Liga a I-a, Liga a II-a şi a Ligii Campionilor la Futsal, conform Hotărârii Consiliului Local Municipal Tîrgu-Mureş; 
b)     majorarea sumei cu 10% pentru premierea jucătorilor, în cazul în care echipa se clasează pe locurile I-II sau câştigă Cupa României;       
c)     desemnarea de reprezentanţi în Consiliul Director;
   Art.6.  CITY’US Tîrgu-Mureş are următoarele obligaţii:
a)       crearea la nivelul echipei de seniori a Clubului CITY’US Tîrgu-Mureş  a unui colectiv capabil a atinge obiectivele propuse în Consiliul Director;
b)       utilizarea fondurilor alocate de către Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mureş numai pentru scopurile aprobate de Consiliul Director, conform normelor legale în vigoare;
c)       prezentarea documentelor contabile spre verificare la solicitarea organelor competente, inclusiv a Camerei de Conturi;
d)       respectarea hotărârilor Consiliului Director constituit în condiţiile prezentului contract.

V. CONDIŢIILE DE CONDUCERE ŞI ADMINISTRARE A COLABORĂRII
Art.7. Colaborarea se va desfăşura sub conducerea economică şi juridică a unui Consilu Director desemnat de comun acord de către părţiile asociate.
Art.8. Consiliul Director este format din  5 membri.
Art.9. Consiliul Director funcţionează pe baza Regulamentului anexă la contract.
Art.10. Consiliul Director constituit în condiţiile prezentului contract va prezenta obligatoriu, trimestrial, un raport asupra activităţii realizate şi a condiţiilor de realizare a prezentului contract.
Art.11. În conformitate cu prevederile  art.5.  pct. b  din Consiliul Director vor face parte domnii Benedek István  şi Todoran Liviu Emil Nicu - Consilieri din partea Consiliului local municipal Tîrgu-Mureş.

VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.12. Hotărârea comună a părţilor.
Art.13. Rezilierea contractului, în cazul în care una dintre părţi desfăşoară activităţi contrare clauzelor prezentului contract, rezilierea putând avea loc cu un aviz prealabil obligatoriu de 15 zile.
Art.14. Municipiul Tîrgu-Mureş îşi rezervă dreptul de a rezilia unilateral contractul în următoarele condiţii:
-        nerespectarea hotărârilor Consiliului Director
-        neîndeplinirea obiectivelor propuse de Consiliului Director
-        schimbarea destinaţiei fondurilor alocate în altă direcţie decât cea prevăzută în anexă.
Art.15. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile prevăzute de lege.  După încetarea cauzei de forţă majoră, contractul îşi va relua cursul.


VII.         MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art.16. Orice modificare a prevederilor cuprinse în prezentul contract se poate face numai cu acordul expres al părţilor contractante.
Art.17. Orice modificare în legislaţia actuală cu privire la forma prezentului contract va determina adaptarea acestuia într-o formă convenabilă ambilor colaboratori.
VIII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

Art.18. Eventualele litigii ce decurg din interpretarea, executarea sau încetarea prezentului contract se vor soluţiona pe cale amiabilă, în caz contrar acestea vor fi supuse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.

IX. DISPOZIŢII FINALEPrezentul contract de asociere s-a încheiat în două exemplare, azi _________________, câte unul pentru fiecare dintre părţile asociate.    Municipiul Tîrgu-Mureş                                                             CITY’US Tîrgu - Mures
                                                                                                
           
            PRIMAR                                                                            PREŞEDINTE
      Dr. Dorin Florea                                                                                 Ţerbea Sorin-Ioan  
         DIRECTOR                                                                            
    Direcţia economică                                             
        Kiss  Imola

           


                 VIZĂ JURIDICĂ
     Măceşanu Virgil

                                                                           


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu