miercuri, 7 octombrie 2015

Procesul verbal al ședinței prin care acuzații că au luat mită Maior și Kagan dedicau afacerea Coralului! 3 consilierii nu au votat golănia!Procesul verbal al ședinței prin care acuzații că au luat mită  Maior și Kagan dedicau afacerea Coralului! 3 consilierii nu au votat golănia! Ședință nășită de acuzatul că a luat mită!
Atenție, DNA, bandiții din primărie și CL inventau taxa de… habitat pentru a ascunde afacerea pe Coralul care sponsoriza oficial partidul hoților PDL!

Punctul nr. 47 din ordinea de zi Proiect de hota râre privind instituirea unei taxe de habitat s i stabilirea duratei contractului de concesiune: Dl. consilier Maior: - în comisiile de specialitate au fost atât voturi pentru cât s i împotriva . Comisia juridica  solicita  eliminarea art. 1. Dl. consilier Fekete: - noi am pus câteva întreba ri s i anume, daca  în timpul anului putem stabili aceasta  taxa  sau nu. Pe de alta  parte,  cea mai mare nedumerire era,  daca  introducem aceasta  taxa , constul acestei deratiza ri îl rezolva m, punem taxa  iar ceta t eanul fie ca  îi place sau nu o sa  pla teasca . Eu nu am ga sit ra spuns cum o sa  fie eficienta  deratizarea. Daca  a pa tit sau nu este un lucru, dar pe ce baza  o sa -l fort a m pe om sa  lase în curtea lui acele persoane. Daca  nu reus im acest lucru, ca  vor fi dat i afara  cei care vor sa  faca  aceste lucra ri, atunci nu va d prin aceasta  metoda  cum am rezolvat noi. Banii îi încasa m, dar prin aceasta  taxa  nu rezolva m s i deratizarea propriu-zisa . Dl. consilier Vlas: - în anul 2007 nu pot fi de acord cu pozit ia d-lui Fekete s i trebuie sa  lua m ma suri chiar daca  se vor întâmpla unele fenomene s i unele situat ii în care nu vor 10 persoane, în cinci ani de zile va fi numai unul, iar peste 10 ani niciunul. Nu putem la sa sa  nu facem deratizare peste tot. Unei legi a Consiliului local pe teritoriul municipiului ar trebui sa  se supuna  orice locuitor. Altfel este ineficienta  s i arunca m bani degeaba. Este un mod de a-l fort a put in. Daca  2 sau 3 persoane nu sunt de acord, nu ne oprim la asta. Dl. consilier Maior: - eu am o întrebare. aici scrie “cu posibilitatea prelungirii succesive pe perioade de un an de  zile dar nu mai mult de 2010”. Sa -i ra spundet i d-lui Fekete
 30
s i sa -mi spunet i daca  ei mai vin în consiliul local la sfârs it de an sau se prelunges te din an în an. D-na Kagan: - conform articolului, se prelunges te din an în an.  Dl. viceprimar Csegzi: - prin hota râre de consiliu local fiecare persoana  fizica  s i juridica  are obligativitatea de a face aceasta  lucrare. S-au întâmpinat probleme de genul ca  nu poate sa  pla teasca  la fat a locului o persoana , cât de mica  este suma respectiva . Sunt situat ii când nu pot sau nu vor sa  pla teasca . Daca  prin aceasta  taxa  oricum se pla tes te acea lucrare sau acel serviciu, atunci altfel se comporta  omul în momentul în care vine echipa. Pe de alta  parte, se prelunges te procedura foarte mult, ca  trebuie sa  faca  acea chitant a , se complica  procedura în sine. Dl. consilier S tefanovici: - s i eu sunt de acord ca  deratizarea trebuie sa  se faca , dar vreau sa  ma  refer la modul cum stabilim noi taxele. Am întrebat în comisie cât este taxa pentru deratizare la casele particulare s i mi s-a spus ca  a fost 15 lei. În expunerea de motive spune: “datorita  refuzului multor proprietari de a pla ti contravaloarea acestor lucra ri, o mai buna  eficient a  este imposibil de realizat s i în consecint a  propunem instituirea unei taxe speciale denumita  taxa  de habitat”. Se ajunge de la 15 lei la 9 lei. locatarii de la blocuri au pla tit 15 lei, cei de la case nu au pla tit. Sa  vedet i cum stabilim noi taxe, acum spunem ca  este bine s i 9 lei, iar poimâine spunem ca  este bine s i 4 lei. D-na Kagan: - ca sa  va  dau o explicat ie, la blocuri deratizare se pla tea numai pentru subsoluri. Dezinsect ia se fa cea la subsol s i în casa sca rii. Am luat totalul apartamentelor s i caselor din oras , am fa cut calculul cât ne-ar costa s i am fa cut o taxa  medie. De aici vine diferent a. La subsoluri aveam pentru deratizare 5 lei, la case particulare am luat tot o medie.  Ca ra spuns la ce a întrebat dl. Maior, consiliul a cerut ca la evaluarea Sanepidului  care este institut ia abilitata  sa  verifice aceste lucra ri, sa  se prelungeasca  anual. Dl. consilier Sita: - am fa cut parte din comisia de licitat ie s i as a ret in ca  i-am obligat ca anual sa  vina  sa  ne prezinte raportul. A motivat ca  se scumpesc foarte mult substant ele s i ca  nu e tot una cu ce substant a  se face. Ei sa  vina  sa  ne arate prospectele acelor substant e s i vedem ce se întâmpla . Pâna  luna viitoare sa  vina  sa  ne dea un raport. Tot anul trecut am ridicat problema ca sa  obliga m ceta t eanul sa  permita  accesul. Daca  nu, sa  instituim o amenda  la cel care nu permite accesul. Dl. consilier Maior: - acum lua m aceasta  taxa  s i el va dori sa  i se faca  deratizarea fiindca  oricum da  banul. Dl. consilier Sita: – este diferent a  foarte mare cum îs i intret in unii oameni curtea s i cel care nu s i -o întret ine deloc. Sunt curt i adeva rate depozite: cauciucuri vechi, lemne, etc.  Dl. consilier David: - într-adeva r Consiliul local poate hota rî aceasta  act iune de deratizare. Pe terenul prima riei s-a fa cut o licitat ie, care firma  poate sa  faca . Pe terenul meu nu ma  poate obliga ca sa  lucrez cu aceeas i firma .  Consiliul local poate stabili ca  în perioada 1 aprilie – 15 aprilie este obligatorie deratizarea.  D-na Kagan: - anul trecut a apa rut Legea 101 care spune clar ca  firma care câs tiga  concesiunea are exclusivitate pe teritoriul administrativ. Dl. consilier David: - pe domeniul public.  Pa rerea mea este ca  nu suntem consecvent i, introducem din ce în ce mai multe taxe speciale. Când v-am propus sa  nu mergem cu o firma  de parcare s i sa  pla teasca  toata  lumea  numai 15 000 lei pe an pentru dreptul de a parca oricine, nu at i fost de acord. Acum eu cred ca  ar trebui sa  mai punet i o taxa  ca  pe str. Tus nad acum se pun pis coturile. Daca  noi acum
 31
pla tim atâtea taxe în oas , are obligat ia Prima ria sa  faca  deratizarea, fa ra  sa  mai puna  o taxa  speciala . Eu sunt împotriva . Dl. consilier Maior: – supun la vot materialul as a cum este cu un amendament: la sfârs itul fieca rui an firma vine s i prezinta  un raport la consiliul local s i noi vom vota daca  suntem de acord sa  mai faca  s i anul viitor. Cine este pentru? – 13 voturi Cine este împotriva ? -  2 voturi (David C., Fekete A.) Cine se abt ine? – 2 abt ineri (S tefanovici M., Oproiescu F.) (Nu a votat dl. consilier Vlas F.) Hota rârea a fost adoptata  cu 13 voturi pentru, 2 voturi împotriva  s i 2 ab

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu