marți, 28 martie 2017

Bandiții din primăria Târgu-Mureș, o nouă ședință cu dedicații și interese etniceBandiții din primăria Târgu-Mureș, o nouă ședință cu dedicații și interese etnice
Bandiții români cu mite gen Coral sau Musgociu și restul leprelor de români care au furat etnic Târgu-Mureș au pus de o nouă ședință cu dedicații, Ce beneficiari vor hoții români ca să fie serviți: Teren în Hagi Stoian, pentru fotbaliști și arbitri, probabil o dedicație din banii publici supervizată de retardatul sectant pe familion, de la ASA, afacere pentru Lobonț, ins de care nici nu merită să fie pomenit, indicatoare informative, probabil tot pentru a se fura în contul Kiss Unicum minimum 5000 de euro, cum e tariful unic la plantat indicatoare, la reparațiile oricărei străzi, prin proiectul dobitocului întreținut și prea iubitor de copii, buget la piețele care au dat doi colonei ai porcului etnic din executiv, colonei condamnați definitiv, Filimon și păcăliciul cu interdicție să fie consilier, dar care e consilier local, pentru că sentințele sunt pentru proști, nu peneliști, afacere pentru Alfaconstruct și gașca veselă și întreținută Poruțiu și Someșan jr. și alții de teapa lor, alte ajutoare etnice de minimis, probabil pentru cei care mai sponsorizează concerte Iglesias sau festivaluri la banditul din primărie, burse de merit pentru ca porcul să nu le mai dea în campania lui electorală pentru locale, copiii urmând  să fie furați probabil doar cu banii pe Cupa liceelor, pentru hoție pe scuza Joma, imobil pentru, probabil, fiica penelistă a ex. penelistului Mailat, că sângele de partid apă nu se face.
C O N V O C A T O R

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 1066 din data de 24 martie 2017 se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, care va avea loc joi, 30 martie 2017, orele 14.00, la sediul Municipiului Tîrgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următoarea

O R D I N E    D E    Z I :

1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetului Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Tîrgu Mureș pentru anul 2017.

2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea actualizării Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2017.

3. Proiect de hotărâreprivind  aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire casă de locuit, reglementare accese”, str. Ioan Vescan, fnr. iniţiatori/beneficiari: Parlagi Dezső şi Pásztor Noémi.

4. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire locuinţă individuală, garaj şi magazie”, str. Agricultorilor, fnr. Proprietar/beneficiar: Sass Ştefan- Iuliu.

5. Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- lotizare teren şi stabilire zonă funcţională pentru construire locuinţe unifamiliale", str. Livezeni, nr.69/G cu regulamentul local de urbanism aferent, iniţiatori/beneficiari/proprietari: Pintea Iulian-Călin şi Pintea Iuliana-Adina.

6. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței unor imobile la domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş.

7. Proiect de hotărâre privind trecerea unei suprafețe de teren din Tîrgu Mureş, str. Constandin Hagi Stoian, în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Chertes Ioan şi soţia Chertes Viorica, Sepsi Ladislau şi soţia Sepsi Katalin şi Ştefan Florin.

8. Proiect de hotărâre privind trecerea unei suprafețe de teren din Tîrgu Mureș, str. Gurghiului nr. 30 în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureș de la Tatu Mihai și Tatu Valeria.

9. Proiect de hotărâre privind trecerea unei suprafețe de teren din Tîrgu Mureş, str. Constandin Hagi Stoian, în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Filip Florentin şi soţia Filip Simona.

10. Proiect de hotărâre  privind aprobarea dării în folosinţă cu titlu gratuit a terenului în suprafaţă de 2 mp din Platoul Corneşti, identificat în CF nr. 127548, aferent Staţiei de meteorologie automată în cadrul proiectului „Calea Verde spre Dezvoltare  Durabilă”.

11. Proiect de hotărâreprivind aprobarea închirierii păşunilor  aflate în proprietatea privată a municipiului Tîrgu Mureş.

12. Proiect de hotărâreprivind mandatarea d-lui Horaţiu Lobonţ  pentru semnarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile de învăţământ din Municipiul Tîrgu Mureş.

13. Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea sprijinului financiar pentru acţiuni ale instituţiilor de învăţământ în baza concursului de proiecte pe semestrul I 2017.

14. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea sumelor pentru sprijinirea acțiunilor sportive pe semestrul I 2017.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii unor unități administrative teritoriale din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MURES”.

16. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 33/26 ianuarie 2017 privind aprobarea subvenționării unităților de asistență socială din municipiul Tîrgu Mureș în baza Legii 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.

17. Proiect de hotărâre privind amplasarea de indicatoare informative turistice în municipiul Tîrgu Mureș.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri–Cheltuieli aferent anului 2017 al S.C. ADMINISTRATOR IMOBILE ŞI PIEŢE S.R.L.

19. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei II din Hotărârea Consiliului local 349/23 decembrie 2013 cu referire la “Regulamentul de autorizare, organizare, atribuire în gestiune delegată şi controlul executării serviciului de transport în regim de taxi pe raza Municipiului Tîrgu Mureş” şi scoaterea de pe listă a locurilor permanente de aşteptare a autovehiculelor care execută transportul în regim de taxi din staţia „Palatul Culturii”.

20. Proiect de hotărâreprivind aprobarea documentaţiei de urbanism “Plan Urbanistic Zonal-  lotizare terenuri şi stabilire reglementări în vederea construirii unor unităţi agro-industriale”, cu regulamentul local de urbanism aferent, strada Băneasa, nr. 8 iniţiator: S.C. “ALFACONSTRUCT” S.A.

21. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modului de decontare a legitimațiilor de călătorie acordate pensionarilor, foștilor deținuți politici, veteranilor de război, luptătorilor ai Revoluției din 1989, elevilor și studenților.

22. Proiect de hotărâreprivind reglementarea  închirierii  terenurilor pentru terase de alimentaţie publică în Complexul de Agrement şi Sport ,,Mureşul”.

23. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unei suprafețe de teren situat în Municipiul Tîrgu Mureş str. Aleea Vrancea nr.1.

24. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către S.C. Insta Grup S.R.L. a unei suprafețe de teren aparţinând Municipiului Tîrgu Mureş.

25. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului local nr. 370/27 octombrie 2011 şi aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei suprafețe de teren situat în Tîrgu Mureş, str. Bartok Bela nr.2, aparţinând domeniului public al Municipiului Tîrgu Mureş, în vederea edificării unor construcţii.

26. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către S.C. Narida S.R.L. a unei suprafețe de teren aparținând Municipiului Tîrgu Mureș.

27. Proiect de hotărâre privind aprobare procedurii de acordare a unor scutiri de plata impozitelor pe clădiri și teren, respectiv de aprobare a schemei de ajutor de minimis pentru atragerea investițiilor și susținerea dezvoltării economice a Municipiului Tîrgu Mureș.

28. Proiect de hotărâre  privind asocierea între Municipiul Tîrgu Mureş şi S.C. ADMINISTRAŢIE şi TURISM S.R.L.

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 al S.C. Transport Local S.A. Tîrgu Mureș.

30. Proiect de hotărâreprivind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local  nr. 27 din 26 ianuarie 2017 privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării.

31. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului local nr. 39 din 26 ianuarie 2017 privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş.

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unui concurs de proiect cu tema: “Semn-simbol (totem) la intrarea în Municipiul Tîrgu Mureș”.

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei acordării finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Tîrgu Mureş pentru programe/proiecte culturale.

34. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului local nr.341/27 noiembrie 2014 cu privire la angajarea unui mandatar judiciar în cauzele generate urmare declanşării procedurii de executare silită în dos. execuţional al B.E.J. Giunca Maria Cristina.

35. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul local pentru bursa de merit pentru elevii care învaţă în învăţământul preuniversitar din Municipiul Tîrgu Mures.

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism “Plan Urbanistic Zonal- reconversie funcţională zonă din UTR"LM"- subzona mixtă conţinând locuinţe individuale şi colective mici şi activităţi productive şi de servicii compatibile cu locuirea în UTR"AI 2d"- subzona activităţilor terţiare pentru zona industrială", cu regulamentul local de urbanism aferent, amplasament: strada Băneasa, nr. 8 iniţiator: S.C."UNIPREST INSTAL"S.R.L.

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Locativ S.A. Tîrgu Mureș pentru anul 2017.

38. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către dl. GAŞPAR NONY a unei suprafeţe de teren aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş.

39. Proiect de hotărâreprivind schimbarea activităţii desfăşurate în imobilul proprietatea  d-nei MAILAT LAURA, situat în Complexul de Agrement şi Sport „Mureşul” Tîrgu Mureş, str. Plutelor nr.2, din spaţiu comercial  în spaţiu destinat activităţii de odihnă.

40. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local nr. 68/23 februarie 2017 cu referire la aprobarea Studiului de oportunitate privind concesionarea serviciului public de exploatare şi întreţinere a parcărilor cu plată din Municipiul Tîrgu Mureş, a străzilor pe care se va aplica regimul de parcare cu plată, a regimului administrării parcărilor şi desemnarea Comisiei de coordonare şi supervizare pentru pregătirea şi planificarea contractului.

41. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului local nr. 20/26 ianuarie 2017 privind aprobarea duratei aferente contractelor de concesiune ce urmează a fi încheiate în cursul anului 2017.

P R I M A R
dr. Dorin Florea

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu