miercuri, 28 martie 2012

Din banii târgumureșenilor, primăria vrea să cumpere…mașini unelte de 30.000 de euro !


Din banii târgumureșenilor, primăria vrea să cumpere…mașini unelte de 30.000 de euro !
Primăria cu afaceri pe inși din PDL, dar nu numai, pe ziariști de la televiziuni de partid, dar nu numai, pe sponsori de FCM, dar nu numai, găsește în an de criză și electoral o altă investiție nebunească. Dacă pantofi de vară pentru comunitari prin licitație toamnă sau vaporizatoare de apă pentru alei iarnă par investiții nebunești, demente, dar explicabile pentru foamea șmecherilor, poate că afacerea de mai jos pare una normală: mașini unelte de vreo 30.000 de euro, din banii târgumureșenilor. Vom trăi și vom afla ce firmă cu o ofertă și cu prețul exact cel estimat va …câștiga afacerea, după modelul afacerilor cu publicitatea pe firme cu televiziuni  Pro PDL, cu filmat casete publice pe firmă abonată, cu transport terestru ocazional al primăriei(?!) pe firma lui Maior care nu e a lui Maior, cu panouri și afișe pe firma care are magazinul FCM, cu sondaje pe firma pedelistului cu texte rasiste din prefectură și așa mai departe.
nvitatia numarul 321955

Detaliu invitatie
Tip legislatie: OG 34
Autoritate contractanta: Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Numar invitatie: 321955 / 15.03.2012
Denumire contract: Furnizare de masini-unelte
Stare procedura: In Desfasurare

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Cod fiscal: 4322823, Adresa: Piata Victoriei nr.3, Targu Mures, Telefon: +40 0265268330, Fax: +04 0365801856
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
Piata Victoriei, nr. 3, registratura institutiei, camera 13, Targu-Mures, Romania, cod postal: 540026, telefon:+40 0265268330, fax:+40 0365801856
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
Primaria Municipiului Targu-Mures, Piata Victoriei, nr. 3, camera 45
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Furnizare de masini-unelte
II.1.2) Tip contract: Furnizare
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Furnizare de masini-unelte
II.1.6) CPV: 42600000-2 - Masini-unelte (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 122,900 RON

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII

III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Garantia de participare in cuantum de 2.458 lei.Modul de constituire a garantiei de participare - prin depunere la casierie sau prin virament bancar in contul nr. RO92TREZ4765006XXX000221 deschis la Trezoreria Tg. Mures sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.Garantia trebuie sa fie irevocabila.Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat sau neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.Perioada de valabilitate a garantiei de participare - 60 de zile de la data limita de depunere a ofertei.Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.In cazul in care ofertantul dovedeste ca este IMM va beneficia de o reducere de 50% din valoarea garantiei de participare conform Legii nr. 346/2004. In cazul in care oferta este depusa de catre o asociere, fiecare membru al asocierii trebuie sa faca dovada incadrarii in categoria IMM-urilor.


III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: -Sa nu se afle in nici una din situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se solicita declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare intocmita conform Formularului 8 din Sectiunea III Formulare. Personele care asigura sustinerea economico-financiara si tehnico-profesionala, a candidatului/ofertantului, trebuie sa faca dovada neincadrarii in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006. In cazul unei oferte comune, aceasta declaratie trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte. -Sa nu se afle in nici una din situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Se solicita declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare conform Formularului 17 din Sectiunea III Formulare. Personele care asigura sustinerea economico-financiara si tehnico-profesionala, a candidatului/ofertantului, trebuie sa faca dovada neincadrarii in prevederile art. 181, lit. a,c^1 si d, din OUG nr. 34/2006. - Formularul F17.1 din Sectiunea III Formulare.In cazul unei oferte comune, aceasta declaratie trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte. -Sa nu se afle in situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se solicita declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 conform Formularului 23 din Sectiunea III Formulare. Neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 trebuie demonstrata conform art 13 din Legea 279/2011 de catre ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul sau tertul sustinator.In cazul unei oferte comune, aceasta declaratie trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte.Precizam ca persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Dan Ioana, Moldovan Florian, Gheorghita Ioan, Teban Valentin, Pascan Lucian, Iernutan Oana, Mateiu Elena, Almasan Marius. -Sa indeplineasca conditiile prevazute in ordinul 314/12.10.2010 privind regulile de concurenta. Se solicita certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Formularul 22 din Sectiunea III Formulare.In cazul unei oferte comune, acest certificat trebuie depus de fiecare dintre asociati in parte. -Sa aiba indeplinite obligatiile exigibile de plata a impozitelor catre Bugetul Local si Bugetul de Stat consolidat in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau din tara in care este stabilit.Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata datorate catre Bugetul consolidat de Stat, catre Bugetul Local de la sediul ofertantului, care sa reflecte lipsa obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei care se depun ofertele.Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare, pentru dovedirea eligibilitatii, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiile catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta.Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", la care se va alatura traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana. Persoanele juridice straine pot prezenta documente edificatoare si din partea firmelor din grupul de firme pe care il controleaza in conformitate cu practica internationala.In cazul unei oferte comune, aceste certificate constatatoare trebuie depuse de fiecare dintre asociati in parte. Documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit. -Pentru persoanele juridice romane : - autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima obligativitatea prezentarii Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie de la sediul ofertantului, eliberat cu cel mult 90 de zile inainte de data deschiderii ofertelor in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". -Pentru persoanele juridice straine - autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima obligativitatea prezentarii a oricaror documente care dovedesc o forma de inregistrare /atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele vor fi prezentate sub forma unei traduceri legalizate. In cazul unei oferte comune, acest certificat trebuie depus de catre fiecare dintre asociati in parte. Ofertantul clasat pe primul loc (declarat castigator), va prezenta la cererea autoritatii contractante si inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, certificatul constatator (pentru persoanele juridice straine - documentele care dovedesc o forma de inregistrare /atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident) in original sau in copie legalizata. -Se solicita autorizatie de functionare ca unitate protejata in baza legii 448/2006 - emisa de organele de drept (copie legalizata sau copie conform cu originalul).
Capacitatea economica si financiara
Descriere: Informatii privind cifra de afaceri - conform art. 185, al. (1), lit. c) din OUG nr. 34/2006 cu completarile ulterioare autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima realizarea unei cifre medii de afaceri globale anuale, aferente ultimilor trei ani (2008, 2009, 2010) cu o valoare egala sau mai mare de 240.000 lei. Se solicita dovada situatiei economice si financiare conform art. 185 din O.U.G. nr. 34/2006 cu completarile ulterioare Formularului 5 din Sectiunea III Formulare Cifra de afaceri globala se va calcula la cursul Euro mediu anual BNR astfel:3,6827 lei pentru anul 2008; 4,2373 lei pentru anul 2009; 4,2099 pentru anul 2010.In cazul unei oferte comune cerinta privind cifra de afaceri, poate fi indeplinita prin cumul de catre asociati. La evaluarea situatiei economico-financiare nu se iau in considerare datele subcontractantilor.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Lista principalelor contracte de livrare din ultimii 3 ani. Se solicita declaratia pe propria raspundere a operatorului economic- Formularului 9 din Sectiunea III Formulare In cazul unei oferte comune, capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul, cu mentiunea ca acele cerinte care vizeaza atributii in executarea viitorului contract trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii.,Experienta similara - autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima finalizarea in totalitate sau a unor faze specifice, in ultimi 3 ani (pana la data limita de depunere a ofertelor) cel putin a unui contract de furnizare produse similare in valoare de minim. 120.000 lei, la care se adauga TVA. Se solicita: copie dupa contractul/contractele/ informatiile relevante din contract aduse ca referinta si o declaratie in original de la partenerii de asociere (daca este cazul) pentru autenticitatea procentului de participare. Pentru contractul adus pentru dovedirea experientei similare se vor prezenta anexat urmatoarele dccumente : -fisa privind experienta similara -copie dupa infomatiile relevante din contractul cu care se va face dovada experientei similare - copie proces-verbal de receptie a produselor - recomandare din partea beneficiarului Continuare...,Continuare... - documente doveditoare din care sa reiasa valoarea produselor furnizate, valoarea finala in lei si principalele tipuri de produse furnizate ( daca este cazul) (Formularul B4 din Sectiunea Formulare) Nivelul experientei similare se va raporta la cursul euro de schimb pentru anul prestatiilor care se va calcula la cursul euro mediu anual BNR astfel: 4,2373 lei pentru anul 2009, 4,2099 pentru anul 2010, 4,2379 pentru anul 2011. Valoarea mentionata trebuie sa reprezinte contributia proprie a ofertantului in executarea lucrarilor prezentate ca experienta similara. In cazul unei oferte comune, capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul, cu mentiunea ca acele cerinte care vizeaza atributii in executarea viitorului contract trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii.,Informatii referitoare la personalul de care dispune ofertantul Declaratie pe propria raspundere privind forta de munca, in care sa se prezinte informatii referitoare la numarul total de salariati si numarul persoanelor cu dizabilitati de care dispune ofertantul. Dovada dispunerii de persoane cu dizabilitati se va face prin prezentarea in copie, a unor documente precum: contracte de munca, copie dupa Registrul Revisal, contracte de colaborare, angajament, sau orice alte documente prin care ofertantul dovedeste ca dispune de respectivul personal.In cazul unei oferte comune, capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul, cu mentiunea ca acele cerinte care vizeaza atributii in executarea viitorului contract trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii.SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
Documentatia de atribuire este atasata prezentei invitatii de participare
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: -
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 28.03.2012 10:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 28.03.2012 11:00
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: -

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare

Data expedierii prezentei invitatii: 14.03.2012 13:25

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu