duminică, 18 martie 2012

O nouă afacere dedicată Siletinei prin Primăria Târgu-Mureș? Pentru transport terestru ocazional de persoane. Bugetul local slăbește cu 125.000 de euro în an de criză și electoral.


O nouă afacere dedicată Siletinei prin Primăria Târgu-Mureș? Pentru transport terestru ocazional de persoane. Bugetul local slăbește cu 125.000 de euro în an de criză și electoral.
Afacerea Transport terestru ocazional de persoane se dovedește o afacere de muls bani publici apropae fără număr prin Primăria Târgu-Mureș condusă de șeful de partid al celui care a venit cu firma. Firma cu care Maior a intrat în primărie, Siletina, regăsită și în prima declarație de avere a individului adus de Florea ca locotenent de partid și votat etnic de marii români  a câștigat, dacă nu greșim, exact 7 licitații la rând la care nu a mai participat nimeni și astfel a umflat câteva sute de mii de lei, spre un milion de euro pe servicii pe care numai păcălicii din primărie știu ce înseamnă. Așadar, a 8-a licitație pentru Siletina, hrănită de gașca veselă cam la 6 luni cu câte o sută de mii de euro?!
invitatia numarul 321636

Detaliu invitatie
Tip legislatie: OG 34
Autoritate contractanta: Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Numar invitatie: 321636 / 12.03.2012
Denumire contract: Servicii de transport terestru ocazional de pasageri
Stare procedura: In Desfasurare

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Cod fiscal: 4322823, Adresa: Piata Victoriei nr.3, Targu Mures, Telefon: +40 0265268330, Fax: +04 0365801856
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
Piata Victoriei, nr. 3, Targu-Mures, Romania, cod postal: 540026, telefon:+40 0265268330, persoana de contact:Camera 13
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
Piata Victoriei, nr. 3, Targu-Mures, Romania, camera 45
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Servicii de transport terestru ocazional de pasageri
II.1.2) Tip contract: Servicii
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Servicii de transport terestru ocazional de pasageri
II.1.6) CPV: 60112000-6 - Servicii de transport rutier public (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 537,000 RON

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII

III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Garantia de participare in cuantum de 10.740 lei Modul de constituire a garantiei de participare - prin depunere la casierie sau prin virament bancar in contul nr. RO92TREZ4765006XXX000221 deschis la Trezoreria Tg. Mures sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Este recomandabil ca, dupa caz, garantia de participare (in formele precizate mai sus) sa fie emisa de catre o banca din Romania Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat sau neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Perioada de valabilitate a garantiei de participare - 60 de zile de la data limita de depunere a ofertei Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. In cazul in care ofertantul dovedeste ca este IMM va beneficia de o reducere de 50% din valoarea garantiei de participare conform Legii nr. 346/2004. In cazul in care oferta este depusa de catre o asociere, fiecare membru al asocierii trebuie sa faca dovada incadrarii in categoria IMM-urilor.
Garantie de buna executie Cuantumul gbe: 10 % din val.a contr. fara TVA.Modul de constit. a gbe: - prin instrum. de gar. emis in cond. lg. de o soc. bancara sau de asig., prin ret. succ. din plata fact. partiale. Ret. succ. se vor efectua intr-un cont deschis conform prev. H.G. 1045/2011.Gbe sa fie irevoc.E recomandabil ca, dupa caz, gbe (in formele precizate mai sus) sa fie emisa de catre o banca din Romania.Instrum. de gar. sa prevada daca plata gar. se va ex. condit., respectiv dupa const. culpei pers. gar., in conf. cu contr. gar. sau necondit., respectiv la prima cerere a benefic., pe baza decl.acestuia cu privire la culpa pers. gar.Gbee se va rest. in 14 zile de la data indepl. de catre contr. a obl. asumate prin contr., daca nu a ridicat pana la acea data pret. asupra ei.Daca of. dovedeste ca este IMM va beneficia de o reducere de 50% din val. gbe cf.Lg nr. 346/2004. Daca of. este depusa de catre o asoc., fiecare membru al asoc. tb. sa faca dovada incadrarii in categ. IMM-urilor.


III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: -Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare intocmita conform Formularului 8 din Sectiunea III Formulare. Personele care asigura sustinerea economico-financiara si tehnico-profesionala, a candidatului/ofertantului, trebuie sa faca dovada neincadrarii in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006. In cazul unei oferte comune, aceasta declaratie trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte. -Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare conform Formularului 17 din Sectiunea III Formulare. Personele care asigura sustinerea economico-financiara si tehnico-profesionala, a candidatului/ofertantului, trebuie sa faca dovada neincadrarii in prevederile art. 181, lit. a,c^1 si d, din OUG nr. 34/2006, conform Formularului F17.1. din Sectiunea Formulare. In cazul unei oferte comune, aceasta declaratie, conform Formularului F17, trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte. (original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul"). - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 conform Formularului 23 din Sectiunea III Formulare. Neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 trebuie demonstrata conform art 13 din Legea 279/2011 de catre ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul sau tertul sustinator. In cazul unei oferte comune, aceasta declaratie trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte. (original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul").Precizam ca persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Dan Ioana, Trif Aurel, Doda Veronica, Ileana Sandu, Janosi Zsuzsanna, Iernutan Oana, Mateiu Elena, Marcela Romonti. - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Formularul 22 din Sectiunea III Formulare. Sa indeplineasca conditiile prevazute in ordinul 314/12.10.2010 privind regulile de concurenta. In cazul unei oferte comune, acest certificat trebuie depus de fiecare dintre asociati in parte. (original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul"). - Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata datorate catre Bugetul consolidat de Stat, si catre Bugetul Local de la sediul ofertantului, care sa reflecte indeplinirea obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei care se depun ofertele. Se accepta si datorii esalonate, conform legii. Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare, pentru dovedirea eligibilitatii, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiile catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", la care se va alatura traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana. Persoanele juridice straine pot prezenta documente edificatoare si din partea firmelor din grupul de firme pe care il controleaza in conformitate cu practica internationala. In cazul unei oferte comune, aceste certificate constatatoare trebuie depuse de fiecare dintre asociati in parte. Pentru persoanele juridice romane : - autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima obligativitatea prezentarii Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie de la sediul ofertantului, eliberat cu cel mult 90 de zile inainte de data deschiderii ofertelor in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". Pentru persoanele juridice straine - autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima obligativitatea prezentarii a oricaror documente care dovedesc o forma de inregistrare /atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele vor fi prezentate sub forma unei traduceri legalizate. In cazul unei oferte comune, acest certificat trebuie depus de catre fiecare dintre asociati in parte. Ofertantul clasat pe primul loc (declarat castigator), va prezenta la cererea autoritatii contractante si inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, certificatul constatator (pentru persoanele juridice straine - documentele care dovedesc o forma de inregistrare /atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident) in original sau in copie legalizata.
Capacitatea economica si financiara
Descriere: Informatii privind cifra de afaceri - conform art. 185, al. (1), lit. c) din OUG nr. 34/2006 cu completarile ulterioare autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima realizarea unei cifre medii de afaceri globale anuale, aferente ultimilor trei ani (2008, 2009, 2010) cu o valoare egala sau mai mare de 1.000.000 lei. (Formularului 5 din Sectiunea III Formulare) . In situatia in care operatorul economic si-a inregistrat bilantul contabil aferent anului 2011, acesta poate dovedi indeplinirea nivelului impus si prin raportare la ultimii 3 ani financiari incheiati, respectiv 2009, 2010, 2011.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Lista principalelor contracte de prestari de servicii din ultimii 3 ani. Se solicita declaratia pe propria raspundere a operatorului economic- Formularului 9 din Sectiunea III Formulare.,Experienta similara - autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima efectuarea in totalitate sau a unor faze specifice, in ultimii 3 ani (pana la data limita de depunere a ofertelor) a unui contract de prestari servicii similare cu valoare egala sau mai mare de 500.000 lei , la care se adauga TVA .,Declaratie pe propria raspundere privind vehiculele de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea contractului de servicii - se solicita dispunerea de un parc minim licentiat pe categorii de autovehicule: minim 7 microbuze - 14-16 locuri; minim 2 microbuze - 19 locuri; minim 2 autocare - 25-26 locuri; minim 2 autocare - 55 locuri; minim 2 autocare - minim 50 locuri.SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
Documentatia de atribuire este atasata prezentei invitatii de participiare.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: -
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 26.03.2012 10:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 26.03.2012 11:00
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: -

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare

Data expedie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu