miercuri, 28 martie 2012

Mega-afacere de 8 milioane de euro în an de criză și electoral, desigur, în Târgu-Mureș!Mega-afacere de 8 milioane de euro în an de criză și electoral, desigur, în Târgu-Mureș!
Băieții șmecheri care s-au tolănit cu anii în primărie și nu muncesc decât pentru afaceri de partid, pentru imaginea electorală și așa mai departe au pus la cale mega-afacerea anului: 8 milioane de euro. Dacă mai adăugăm că anul trecut s-au găsit vreo 4 milioane pentru abonații obișnuiți, în Cetate, vreo 400.000 de euro pentru abonatul de serviciu la reparat pasaj nedeschis oficial de gangsteri, dar care trebuia reparat, peste un milion de euro la reparații în Week-end, fără să mai calculăm pagubele produse de diverși imbecili prin procesul cu Moga (în jur de un milion  de euro), aveți imaginea mega-vacii de muls care este Târgu-Mureșul, din bugetul local și nu numai. Păzea, 8 milioane de euro!
Anunt de participare numarul 134011/16.03.2012

Detalii procedura
Tip legislatie: OG 34
Autoritate contractanta: Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Numar anunt de participare: 134011 / 16.03.2012
Denumire contract: Acord-cadru de lucrari de " Interventii si reparatii strazi, trotuare, parcari si lucrari edilitare (apa-canal) in Municipiul Targu-Mures"
Stare procedura: In desfasurare


Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: NICOLETA ALINA DAMIAN , Tel. +40 0265268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: +04 0365801856 , Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Primaria Municipiului Targu-Mures
Adresa postala: Piata Victoriei, nr. 3, camera 13 - registratura. , Localitatea: Targu-Mures , Cod postal: 540026 , Romania

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate Locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu


Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord-cadru de lucrari de " Interventii si reparatii strazi, trotuare, parcari si lucrari edilitare (apa-canal) in Municipiul Targu-Mures"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Targu-Mures
Codul NUTS: RO125 - Mures

II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 32,258,065 RON

Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Cant. max est ale ac. -cadru : 63.000 mp drumuri; 16.500 ml apa-canal. Cant min est ale ac.-cadru: 31.500 mp rumuri, 8.250 ml apa-canal. Cant max est ale contr subsec. 3500 mp drumuri, 1680 ml apa-canal. Can. min est. ale contr subsec: 2625 mp drumuri, 98 ml apa=canal.Val. max est a unui contr. subsec.: 3.225.806,45 lei la care se adauga TVA.Val.min a contr. subsecv: 80.645,16 lei plus TVA
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord-cadru de lucrari de " Interventii si reparatii strazi, trotuare, parcari si lucrari edilitare (apa-canal) in Municipiul Targu-Mures"
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitati maxime estimate ale acordului -cadru : 63.000 mp parcari ecologice, alei pietonale/carosabile, reparatii strazi, plombari si balastari; 16.500 ml reparatii apa-canal.
Cantitati minime estimate ale acordului-cadru: 31.500 mp parcari ecologice, alei pietonale/carosabile, reparatii strazi, plombari si balastari; 8.250 ml reparatii apa-canal.
Cantitati maxime estimate ale contractului subsecvent : 3.500 mp parcari ecologice, alei pietonale/carosabile, reparatii strazi, plombari si balastari; 1.680 ml reparatii apa-canal
Cantitati minime estimate ale contractului subsecvent : 2.625 mp parcari ecologice, alei pietonale/carosabile, reparatii strazi, plombari si balastari; 98 ml reparatii apa-canal
Valoarea estimata fara TVA: 32,258,065 RON

II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Garantia de participare in cuantum de 200.000 lei Modul de constituire a garantiei de participare - prin virament bancar in contul nr.RO92TREZ4765006XXX000221 deschis la Trezoreria Tg. Mures sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat sau neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Este recomandabil ca, dupa caz, garantia de participare (in formele precizate mai sus) sa fie emisa de catre o banca din Romania. In cazul unei contestatii se va retine din garantia de participare o suma conform prevederilor art. 278^1 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile ulterioare. Perioada de valabilitate a garantiei de participare - 60 de zile de la data limita de depunere a ofertei Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. In cazul in care ofertantul dovedeste ca este IMM va beneficia de o reducere de 50% din valoarea garantiei de participare conform Legii nr. 346/2004. In cazul in care oferta este depusa de catre o asociere, fiecare membru al asocierii trebuie sa faca dovada incadrarii in categoria IMM-urilor. GBE e 10%din val.contr.subs. fara TVA.Constit. GBE - prin instr de gar. emis in cond. lg. de o soc. bancara sau de asigurari, prin retineri succ. din plata fact. partiale. Ret. succ. se vor efectua intr-un cont deschis conform prev. H.G. 1045/2011.Gar.sa fie irevocabila.Este recomandabil ca, dupa caz, GBE(in formele precizate mai sus) sa fie emisa de catre o banca din Romania.Instrum. de gar. tre. sa prevada daca plata gar. se va exe. cond., respectiv dupa const. culpei pers. gar., cf. cu contr. gar. sau necond., respectiv la prima cerere a benefic., pe baza decl. cu privire la culpa pers. gar.gbe se va rest: 70%in 14 zile de la data inch.proc.verbal, restul de 30% la exp. per. de gar. a lucr. exe., pe baza proc.-verbal de rec. fin.In cazul in care of. dovedeste ca este IMM va beneficia de o reducere de 50% din val. gbe,cf Lg nr. 346/2004. daca of. este depusa de catre o asoc.fiecare membru al asoc.tb sa faca dovada ca este IMM.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul Local.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare intocmita conform Formularului 8 din Sectiunea III Formulare. Personele care asigura sustinerea economico-financiara si tehnico-profesionala, a candidatului/ofertantului, trebuie sa faca dovada neincadrarii in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006. In cazul unei oferte comune, aceasta declaratie trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte.

-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare conform Formularului 17 din Sectiunea III Formulare. Personele care asigura sustinerea economico-financiara si tehnico-profesionala, a candidatului/ofertantului, trebuie sa faca dovada neincadrarii in prevederile art. 181, lit. a,c^1 si d, din OUG nr. 34/2006, conform Formularului F17.1. din Sectiunea Formulare. In cazul unei oferte comune, aceasta declaratie trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte. (original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul").

- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 conform Formularului 23 din Sectiunea III Formulare. Neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 trebuie demonstrata conform art 13 din Legea 279/2011 de catre ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul sau tertul sustinator.
In cazul unei oferte comune, aceasta declaratie trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte. (original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul").Precizam ca persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Damian Alina, Racz Lucian, Moldovan Florian, Szekely Alexandru, Szabo Lorand, Dan Ioana, Farcasan Rodica, Costea Alexandru, Matei Cristian, Lucian Liviu, Toma Aurelia.

- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Formularul 22 din Sectiunea III Formulare. Sa indeplineasca conditiile prevazute in ordinul 314/12.10.2010 privind regulile de concurenta. In cazul unei oferte comune, acest certificat trebuie depus de fiecare dintre asociati in parte. (original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul").

- Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata datorate catre Bugetul consolidat de Stat, si catre Bugetul Local de la sediul ofertantului, care sa reflecte indeplinirea obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei care se depun ofertele. Se accepta si datorii esalonate, conform legii. Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".
Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare, pentru dovedirea eligibilitatii, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiile catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", la care se va alatura traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana. Persoanele juridice straine pot prezenta documente edificatoare si din partea firmelor din grupul de firme pe care il controleaza in conformitate cu practica internationala. In cazul unei oferte comune, aceste certificate constatatoare trebuie depuse de fiecare dintre asociati in parte. Pentru persoanele juridice romane : - autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima obligativitatea prezentarii Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie de la sediul ofertantului, eliberat cu cel mult 90 de zile inainte de data deschiderii ofertelor in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".
Pentru persoanele juridice straine - autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima obligativitatea prezentarii a oricaror documente care dovedesc o forma de inregistrare /atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele vor fi prezentate sub forma unei traduceri legalizate.
In cazul unei oferte comune, acest certificat trebuie depus de catre fiecare dintre asociati in parte.
Ofertantul clasat pe primul loc (declarat castigator), va prezenta la cererea autoritatii contractante si inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, certificatul constatator (pentru persoanele juridice straine - documentele care dovedesc o forma de inregistrare /atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident) in original sau in copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind cifra de afaceri - conform art. 185, al. (1), lit. c) din OUG nr. 34/2006 cu completarile ulterioare autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima realizarea unei cifre medii de afaceri globale anuale, aferente ultimilor trei ani (2008, 2009, 2010) cu o valoare egala sau mai mare de 6.000.000 lei. (Formularului 5 din Sectiunea III Formulare) . In situatia in care operatorul economic si-a inregistrat bilantul contabil aferent anului 2011, acesta poate dovedi indeplinirea nivelului impus si prin raportare la ultimii 3 ani financiari incheiati, respectiv 2009, 2010, 2011.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor contracte de lucrari din ultimii 5 ani. Se solicita declaratia pe propria raspundere a operatorului economic- Formularului 9 din Sectiunea III Formulare.
Experienta similara - autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima efectuarea in totalitate sau a unor faze specifice, in ultimi 5 ani (pana la data limita de depunere a ofertelor) a maxim 2 contracte de lucrari similare din care : un contract pentru lucrari de drumuri cu valoare egala sau mai mare de 2.200.000 lei fara TVA si un contract pentru lucrari de apa/canalizare cu valoare egala sau mai mare de 1.000.000 lei fara TVA
Lista privind echipamentele tehnice, utilajele, instalatiile pentru indeplinirea contractului - autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima dispunerea (sub orice forma, in proprietate sau inchiriere, contract de colaborare/prestari servicii, etc) cel putin a urmatoarelor utilaje:
- Statie/statii autorizata de preparat mixturi asfaltice complet automatizata cu o productie de minim 100 to/h la o distanta recomandata de amplasare de maxim 50 km - 1 buc., sau contract de furnizare sau declaratie de disponibilitate pentru mixturi asfaltice cu statie de preparat mixturi asfaltice complet automatizata, care sa asigure o capacitate de productie de minim 100 to /h la o distanta recomandata de amplasare de maxim 50 km sau declaratie de disponibilitate SAU Container termostat pentru transport mixtura asfaltica CATsau echivalent in cazul in care distanta de transport de la statie la punctul de lucru depaseste 50 km.
Continuare...
Continuare...
- Laborator autorizat ISC , minim gradul II (xerocopie autorizatii)- min.1 buc.
- Statie prefabricate din beton vibropresat (borduri, pavaj ) - 1 buc. sau contract de furnizare prefabricate din beton vibropresat
- Repartizor mixturi asfaltice pentru carosabil- 1 buc.
- Repartizor mixturi asfaltice pentru trotuare - 1 buc.
- Freza mecanica cu banda transportoare cu latimea de frezare 1ml- 1 buc.
- Freza mecanica cu banda transportoare cu latimea de frezare 0,5 ml- min. 2 buc.
- Compresor de aer- min. 3 buc.
- Cilindru vibrocompactor cu rulouri netede- min. 2 buc.
- Cilindru compactor cu pneuri - min. 2 buc.
- Autobasculante 24 to- min. 6 buc.
- Autogreder - 1 buc.
- Buldoexcavator (dotat cu cupa de excavare si lama frontala)- min. 3 buc.
- Buldozer - min. 2 buc.
- Excavator cu cupa de 0,8 mc- min. 1 buc.
- Miniexcavator pe senile de maxim 5 to cu cupa de 250 sau 500 mm- min. 2 buc.
Continuare...
Continuare...
- Masina de transportat prefabricate din beton vibropresat cu macara- min. 2 buc.
- Mai mecanic 150-200 KGF- min. 3 buc.
- Masina de taiat rosturi - min. 3 buc.
- Autocisterna- min. 2 buc.
- Autogudronator- min. 1 buc.
- Perie mecanica- min. 2 buc.
- Ciocan pneumatic- min. 2 buc.
- Aparat de sudura cu electrofuziune cu posibilitate de listare a protocoalelor de sudura ( protocoalele de sudura vor fi prezentate la decontare si vor face parte din cartea tehnica a constructiei )- min. 2 buc.
- Aparat de sudura "cap la cap"- min. 2 buc.
- Generator sudura - min. 2 buc.
Lista privind efectivele medii anuale pe ultimii 3 ani ale personalului tehnic si de specialitate si asigurare a calitatii lucrarilor si ale personalului angajat si cadrelor de conducere, conform art. 188 alin. (3), lit.b si d, din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima ca ofertantul sa faca dovada ca dispune sau, daca este cazul, sa obtina un angajament de participare pentru personalul solicitat in baza prevederilor art. 188, alin. (3), lit b din OUG nr. 34/2006 cu completarile ulterioate), din partea urmatorilor specialisti:
- minim 1 inginer cu specializarea CFDP (cai ferate drumuri si poduri)
- minim 1 inginer RTE (responsabil tehnic cu executia) specializati in lucrari de drumuri si poduri, atestati MDRT
- minim 1 inginer RTE (responsabil tehnic cu executia) specializat pentru lucrari de alimentare cu apa , atestat MDRT
- minim 1 inginer specializati in instalatii de alimentare cu apa
Continuare...
Continuare...
- minim 2 responsabili cu controlul calitatii, CQ
- minim 3 sudori autorizati ISCIR/CNCIR pentru sudura in polietilena
- minim 1 sudori autorizati ISCIR/CNCIR pentru sudura in otel
Asigurarea cu personal calificat - autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima ca ofertantul sa faca dovada ca dispune de minim 20 municitori calificati, pe langa cei 10 specialisti.
Asigurarea respectarii legislatiei in vigoare cu privire la protectia mediului in ceea ce priveste modul de depunere a deseurilor inerte (moloz etc).
ISO 9001 sau echivalent privind constructii de drumuri si poduri
ISO 14001 sau echivalent privind constructii de drumuri si poduri
ISO 9001 sau echivalent privind constructii edilitare alimentare cu apa si canalizare
ISO 14001 sau echivalent privind constructii edilitare alimentare cu apa si canalizare
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut


IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.04.2012 11:00

Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.05.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.05.2012 11:00
Locul: Primaria Municipiului Targu-Mures, Piata Victoriei, nr.3, camera 45
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Damian Alina,Racz Lucian,Moldovan Florian,Szekely Alexandru,Szabo Lorand,Dan Ioana,Farcasan Rodica,Costea Alexandru,Matei Cristian,Lucian Liviu,Toma Aurelia,reprez UCVAP,reprez.imput.ai ofertantilor

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Ofertantii vor depune proiect de acord-cadru semnat si stampilat.-Plata se va efectua in termen de 180 de zile de la data emiterii facturilor. Plata se va face pe baza creditelor de angajament in limita creditelor bugetare aprobate prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Targu-Mures, pentru anul 2012.In cazul in care doua sau mai multe oferte obtin, acelasi punctaj maxim/oferta totala, respectiv reprezinta pretul cel mai scazut/total operatii unitare necesare , atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului care intruneste, dupa recalculare, punctajul maxim/total oferta, respectiv pretul cel mai scazut/total operatii unitare necesare.-In cazul unei asocieri, autoritatea contractanta, la solicitarea in scris a asociatilor, formulata prin liderul asocierii, poate accepta facturarea si plata lucrarilor executate catre fiecare asociat in parte in functie de situatiile de lucrari prezentate de acestia. -Formularele F2, F3, F4 , mentionate in caietul de sarcini, nu se gasesc in Sectiunea Formulare, ci in cadrul anexelor la caietul de sarcini.-Datorita faptului ca sistemul informatic/tehnic nu ne-a permis indicarea a mai mult de un cod CPV venim cu inca 2(doua) coduri CPV principale:45223300-9 - lucrari de constructii de parcari si 45232151-5 - lucrari de construtii de renovare a conductelor de apa, precum si inca 3 (trei) coduri CPV suplimentare(secundare) : 45233161-5 - lucrari de constructii de trotuare;45232400-6 - lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale si 45232150-8 Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa.Pt Sectiunea II.1.1-II.1.4. - Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente : pentru primul an al acordului-cadru, 4 contracte subsecvente, iar in anii urmatori cate 5 contracte subsecvente, frecventa de atribuire fiind stabilita la interval de 2 luni.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Term. de exercit. a caii de atac sunt cele prev. la art. 256^2, alin.(1) lit. a, din O.U.G. nr. 34/2006 ,respectiv 10 zile incepand cu ziua urmatoare a luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic si Contencios Administrativ
Adresa postala: Piata Victoriei, nr. 3 , Localitatea: Targu-Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. +40 0265268330

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.03.2012 08:08
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu