miercuri, 27 iunie 2012

Asistență tehnică pentru străzi, de 200.000 de euro, prin autoritate contractantă Primăria Târgu-Mureș!


Asistență tehnică pentru străzi, de 200.000 de euro, prin autoritate contractantă Primăria Târgu-Mureș!
Băieții deștepți au puterea de a pune mâna pe aproape 200.000 de euro doar pe asistență tehnică proiect străzi. Cum la Târgu-Mureș câștigă afaceri de gen gașca din PDL care are afaceri, subordonații de partid, inșii de la televiziunile de partid, vom afla dacă nu e vreo afacere dedicată, așa cum au fost altele pentru hrănit pedeliști.
Anunt de participare numarul 136907/26.06.2012
Detalii procedura
Tip legislatie: OG 34
Autoritate contractanta: Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Numar anunt de participare: 136907 / 26.06.2012
Denumire contract: Sservicii de asistenta tehnica pentru implementarea proiectului "Modernizare retea stradala la nivelul Municipiului Targu Mures - transa II"
Stare procedura: In desfasurare


Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: NICOLETA ALINA DAMIAN , Tel. +40 0265268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: +04 0365801856 , Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.roI.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Sservicii de asistenta tehnica pentru implementarea proiectului "Modernizare retea stradala la nivelul Municipiului Targu Mures - transa II"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Municipiul Targu Mures
Codul NUTS: RO12 - Centru

II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Sservicii de asistenta tehnica pentru implementarea proiectului "Modernizare retea stradala la nivelul Municipiului Targu Mures - transa II"
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
71247000-1 - Supraveghere a lucrarilor de constructii (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot I Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului Lot II Servicii de asistenta tehnica din partea dirigintilor de santier
Valoarea estimata fara TVA: 807,006 RON

II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
LOT I Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pentru implementarea proiectului "Modernizare retea stradala la nivelul Municipiului Targu Mures - transa II" Garantia de participare in cuantum de 2.500 lei LOT II Servicii de asistenta tehnica din partea dirigintilor de santier pentru implementarea proiectului "Modernizare retea stradala la nivelul Municipiului Targu Mures - transa II" Garantia de participare in cuantum de 6.000 lei Modul de constituire a garantiei de participare - prin virament bancar in contul nr.RO92TREZ4765006XXX000221 deschis la Trezoreria Tg. Mures sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat sau neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Perioada de valabilitate a garantiei de participare - 60 de zile de la data limita de depunere a ofertei Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Cuantumul garantiei de buna executie : 10 % din valoarea contractului fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie: - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de osocietate de asigurari, prin retineri succesive din plata facturilor partiale. Retinerile succesive se vor efectua intr-un cont deschis conformprevederilor H.G. 1045/2011. Garantia de buna executie se va restitui in termen de 14 zile de la data intocmirii procesului-verbal de receptie a produselor care fac obiectulcontractului si/sau de la plata facturii finale, daca autoritatea contractanta nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei. In cazul in care ofertantul dovedeste ca este IMM va beneficia de o reducere de 50% din valoarea garantiei de buna executie conform Legiinr. 346/2004. In cazul in care oferta este depusa de catre o asociere, fiecare membru al asocierii trebuie sa faca dovada incadrarii in categoria IMM-urilor.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
MDRT prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa Prioritara 1, "Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere"
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Sa nu se afle in nici una din situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se solicita declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare intocmita conform Formularului 8 din Sectiunea III Formulare.Persoanele care asigura sustinerea economico-financiara si tehnico-profesionala, a candidatului/ofertantului, trebuie sa faca dovada neincadrarii in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006.In cazul unei oferte comune, aceasta declaratie trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte.Sa nu se afle in nici una din situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Se solicita declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare conform Formularului 17 din Sectiunea III Formulare. Persoanele care asigura sustinerea economico-financiara si tehnico-profesionala, a candidatului/ofertantului, trebuie sa faca dovada neincadrarii in prevederile art. 181, lit. a,c^1 si d, din OUG nr. 34/2006. In cazul unei oferte comune, aceasta declaratie trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte.Sa nu se afle in situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se solicita declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 conform Formularului 23 din Sectiunea III Formulare. Neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 trebuie demonstrata conform art 13 din Legea 279/2011 de catre ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul sau tertul sustinator.In cazul unei oferte comune, aceasta declaratie trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte. Precizam ca persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Kiss Imola, Iernutan Oana,Racz Lucian,Damian Alina, Ijac Dana, Szekely Alexandru, Serban ConstantinSa indeplineasca conditiile prevazute in ordinul 314/12.10.2010 privind regulile de concurenta.
Se solicita certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Formularul 22 din Sectiunea III Formulare. In cazul unei oferte comune, acest certificat trebuie depus de fiecare dintre asociati in parte.Sa aiba indeplinite obligatiile exigibile de plata a impozitelor catre Bugetul Local si Bugetul de Stat consolidat in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau din tara in care este stabilit.Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata datorate catre Bugetul consolidat de Stat, catre Bugetul Local de la sediul ofertantului, care sa reflecte situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei care se depun ofertele.Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare, pentru dovedirea eligibilitatii, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiile catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", la care se va alatura traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana. Persoanele juridice straine pot prezenta documente edificatoare si din partea firmelor din grupul de firme pe care il controleaza in conformitate cu practica internationala.In cazul unei oferte comune, aceste certificate constatatoare trebuie depuse de fiecare dintre asociati in parte. Documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.Pentru persoanele juridice romane : - autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima obligativitatea prezentarii Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie de la sediul ofertantului, eliberat cu cel mult 90 de zile inainte de data deschiderii ofertelor in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".Pentru persoanele juridice straine - autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima obligativitatea prezentarii a oricaror documente care dovedesc o forma de inregistrare /atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele vor fi prezentate sub forma unei traduceri legalizate. In cazul unei oferte comune, acest certificat trebuie depus de catre fiecare dintre asociati in parte.Ofertantul clasat pe primul loc (declarat castigator), va prezenta la cererea autoritatii contractante si inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, certificatul constatator (pentru persoanele juridice straine - documentele care dovedesc o forma de inregistrare /atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident) in original sau in copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind cifra de afaceri - conform art. 185, al. (1), lit. c) din OUG nr. 34/2006 cu completarile ulterioare autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima realizarea unei cifre medii de afaceri globale anuale, aferente ultimilor trei ani cu o valoare egala sau mai mare de 400.000 lei pentru lot I/1.100.000 lei pentru lot II.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor contracte de prestari servicii din ultimii 3 ani.
In cazul unei oferte comune, capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul, cu mentiunea ca acele cerinte care vizeaza atributii in executarea viitorului contract trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii.
Experienta similara - autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima finalizarea in totalitate sau a unor faze specifice, in ultimi 3 ani (pana la data limita de depunere a ofertelor) cel putin a unui contract de servicii similare in valoare de 200.000 lei pentru lot I/550.000 lei pentru lot II.Continuare...
Continuare..Nivelul experientei similare se va raporta la cursul euro de schimb pentru anul prestatiilor care se va calcula la cursul euro mediu anual BNR astfel: 4,2373 lei pentru anul 2009, 4,2099 pentru anul 2010, 4,2379 pentru anul 2011. Continuare..
Continuare..Valoarea mentionata trebuie sa reprezinte contributia proprie a ofertantului in prestarea serviciilor prezentate ca experienta similara.
In cazul unei oferte comune, capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul, cu mentiunea ca acele cerinte care vizeaza atributii in executarea viitorului contract trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii.
Lot I - Lista privind personalul angajat si de specialitate care va fii desemnat pentru realizarea contractului: - Autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima ca ofertantul sa faca dovada ca dispune de personal calificat sau al carui angajament de participare a fost obtinut pentru asigurarea calitatii serviciilor.Lot II - Lista privind personalul angajat si de specialitate care va fii desemnat pentru realizarea contractului: - Autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima ca ofertantul sa faca dovada ca dispune de personal calificat sau al carui angajament de participare a fost obtinut pentru asigurarea calitatii serviciilor, astfel:Continuare...
Continuare...6 diriginti de santier atestati in domeniul drumuri, poduri, tunele cat si in constructii edilitare :apa, canal sau 4 diriginti de santier atestati in domeniul drumuri, poduri, tunele si 2 diriginti de santier atestati in domeniul constructii edilitare:apa, canal, 1 coordonator al proiectului de investitie
LOT I ISO 9001 sau echivalent privind managementul calitatii in domeniul serviciilor de proiectare si in cel al dirigentiei de santier; ISO 14001 sau echivalent privind managementul mediului, in domeniul serviciilor de proiectare si in cel al dirigentiei de santier;
LOT IIISO 9001 sau echivalent privind managementul calitatii in domeniul serviciilor de proiectare si in cel al dirigentiei de santier; ISO 14001 sau echivalent privind managementul mediului, in domeniul serviciilor de proiectare si in cel al dirigentiei de santier;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut


IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.08.2012 10:00

Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.08.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.08.2012 11:00
Locul: Primaria Municipiului targu Mures, Piata Victoriei, nr.3, cam.45
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Kiss Imola, Iernutan Oana, Racz Lucian, Damian Alina, Ijac Dana, Szekely Alexandru, Serban Constantin, observatori desemnati UCVAP, reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa Prioritara 1, "Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor
Tip de finantare: Fonduri europene
Fond european: Programul Operational Regionale
VI.3) Alte informatii
Ofertantii vor depune proiectul de contract semnat si stampilat aferent lotului pentru care se depune oferta.In cazul in care ofertantul va depune oferta pentru ambele loturi atunci se vor completa proiectele de contract semnate si stampilate aferente fiecarui lot in parte. Daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic si Contencios Administrativ
Adresa postala: P-ta Victoriei, nr.3 , Localitatea: Tirgu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. +40 265268330 , Fax: +40 265260813

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.06.2012 10:54


Lot nr. : 1
Denumire: Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului
Stare lot: In desfasurare

1) Descriere succinta
Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului
2) Clasificare CPV (vocabularul comun de achizitii)
71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)

3) Cantitatea si domeniul
Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului
Valoarea estimata fara TVA: 216,000 RON

4) Indicatii privind o alta durata a contractului sau o alta data de incepere/de finalizare

5) Informatii suplimentare privind loturile
Garantia de participare in cuantum de 2.500 lei Valoarea garantiei de participare este: 2500.00 RON.

Lot nr. : 2
Denumire: Servicii de asistenta tehnica din partea dirigintilor de santier
Stare lot: In desfasurare

1) Descriere succinta
Servicii de asistenta tehnica din partea dirigintilor de santier
2) Clasificare CPV (vocabularul comun de achizitii)
71247000-1 - Supraveghere a lucrarilor de constructii (Rev.2)

3) Cantitatea si domeniul
Servicii de asistenta tehnica din partea dirigintilor de santier
Valoarea estimata fara TVA: 591,006 RON

4) Indicatii privind o alta durata a contractului sau o alta data de incepere/de finalizare

5) Informatii suplimentare privind loturile
Garantia de participarwe in cuantum de 6000 lei Valoarea garantiei de participare este: 6000.00 RON.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu