sâmbătă, 23 iunie 2012

Șmecherii care au distrus sistemul de încălzire centralizat au pus ochii pe afacerea mașini de gătit la unitățile de învățământ. Desigur, prin pomana șmecherașilor din Primăria Târgu-Mureș


Șmecherii care au distrus sistemul de încălzire centralizat au pus ochii pe afacerea mașini de gătit la unitățile de învățământ. Desigur, prin pomana șmecherașilor din Primăria Târgu-Mureș
Primăria Târgu-Mureș, cea vinovată de distrugerea sistemului de încălzire centralizat și, prin neplată, de rezilierea contractului cu firma care a rămas să asigure termoficarea (și cine  mai verifică ce datorii mai au proștii din primărie la firma din Viena?) este pusă pe afaceri la unitățile de învățământ. Și cum aici este mereu câte o firmă a lui Poruțiu sau Borșan, probabil se găsește un abonat de sau de pe lângă partidul portocaliu și pentru afacerea mașini de gătit la unitățile de învățământ.
invitatia numarul 329902

Detaliu invitatie
Tip legislatie: OG 34
Autoritate contractanta: Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Numar invitatie: 329902 / 20.06.2012
Denumire contract: Furnizare si punere in functiune a unor masini de gatit la unitatile de invatamant
Stare procedura: In Desfasurare

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Cod fiscal: 4322823, Adresa: Piata Victoriei nr.3, Targu Mures, Telefon: +40 0265268330, Fax: +04 0365801856
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
Piata Victoriei, nr. 3, registratura institutiei, cam.13, Targu-Mures, Romania, cod postal: 540026
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
Targu-Mures, Piata Victoriei, nr. 3, camera 45
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Furnizare si punere in functiune a unor masini de gatit la unitatile de invatamant
II.1.2) Tip contract: Furnizare
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Furnizare si punere in functiune a unor masini de gatit la unitatile de invatamant
II.1.6) CPV: 39721000-2 - Aparate de uz casnic pentru gatit sau incalzit (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 120,967 RON

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII

III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Garantia de participare in cuantum de 2.400 lei Modul de constituire a garantiei de participare - prin depunere la casierie sau prin virament bancar in contul nr. RO92TREZ4765006XXX000221 deschis la Trezoreria Tg. Mures sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. In cazul in care ofertantul dovedeste ca este IMM va beneficia de o reducere de 50% din valoarea garantiei de participare conform Legii nr. 346/2004. In cazul in care oferta este depusa de catre o asociere, fiecare membru al asocierii trebuie sa faca dovada incadrarii in categoria IMM-urilor. Valabilitatea garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.


III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: -Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare intocmitaconform Formularului 8 din Sectiunea III Formulare. Personele care asigura sustinerea economico-financiara si tehnico-profesionala, acandidatului/ofertantului, trebuie sa faca dovada neincadrarii in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006. In cazul unei oferte comune,aceasta declaratie trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte. -Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare conformFormularului 17 din Sectiunea III Formulare. Personele care asigura sustinerea economico-financiara si tehnico-profesionala, acandidatului/ofertantului, trebuie sa faca dovada neincadrarii in prevederile art. 181, lit. a,c^1 si d, din OUG nr. 34/2006, conformFormularului F17.1. din Sectiunea Formulare. In cazul unei oferte comune, aceasta declaratie, conform Formularului F17, trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte. (original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul"). - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 conform Formularului 23 din Sectiunea III Formulare.Neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 trebuie demonstrata conform art 13 din Legea 279/2011 de catreofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul sau tertul sustinator. In cazul unei oferte comune, aceasta declaratie trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte. (original/copie legalizata/copie lizibila cumentiunea "conform cu originalul").Precizam ca persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea cepriveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Primarul Municipiului Targu-Mures, Viceprimarii Municipiului Targu-Mures, Secretarul Municipiului Targu-Mures, Membrii Consiliului Local ai Municipiului Targu-Mures, Directorul Economic al Municipiului Targu-Mures, Sef serviciu al Serviciului Concesionari, Inchirieri, Vanzari si Respectarea Disciplinei Contractuale, membrii comisiei de licitatie: : Dan Ioana, Horatiu Lobont, Moga Gheorghe, Mozes Alexandru, Marcu Radu, Iernutan Oana, Barothi Vilhelm, Mateiu Elena. - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Formularul 22 din Sectiunea III Formulare. Sa indeplineasca conditiileprevazute in ordinul 314/12.10.2010 privind regulile de concurenta. In cazul unei oferte comune, acest certificat trebuie depus de cel putin unul dintre asociati. (original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul"). - Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata datorate catre Bugetul consolidat de Stat, si catre BugetulLocal de la sediul ofertantului, care sa reflecte indeplinirea obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei care se depun ofertele. Seaccepta si datorii esalonate, conform legii. Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea"conform cu originalul". Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare, pentru dovedirea eligibilitatii, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sicontributiile catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Documentele vor fiprezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", la care se va alatura traducerea autorizata silegalizata a acestora in limba romana. Persoanele juridice straine pot prezenta documente edificatoare si din partea firmelor din grupul de firme pe care il controleaza in conformitate cu practica internationala. In cazul unei oferte comune, aceste certificate constatatoare trebuiedepuse de fiecare dintre asociati in parte. Pentru persoanele juridice romane : - autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima obligativitatea prezentarii Certificatuluiconstatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie de la sediul ofertantului, eliberat cu cel mult 90de zile inainte de data deschiderii ofertelor in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". Pentru persoanele juridice straine - autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima obligativitatea prezentarii a oricaror documentecare dovedesc o forma de inregistrare /atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale dintara in care ofertantul este rezident. Documentele vor fi prezentate sub forma unei traduceri legalizate. In cazul unei oferte comune, acest certificat trebuie depus de catre fiecare dintre asociati in parte. Ofertantul clasat pe primul loc (declarat castigator), va prezenta la cererea autoritatii contractante si inainte de transmiterea comunicariiprivind rezultatul procedurii de atribuire, certificatul constatator (pentru persoanele juridice straine - documentele care dovedesc o forma deinregistrare /atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident) in original sau in copie legalizata.
Capacitatea economica si financiara
Descriere: Informatii privind cifra de afaceri - conform art. 185, al. (1), lit. c) din OUG nr. 34/2006 cu completarile ulterioare autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima realizarea unei cifre medii de afaceri globale anuale, aferente ultimilor trei ani cu o valoare egala sau mai mare de 240.000 lei. (Formularului 5 din Sectiunea III Formulare).Dovada situatiei economice si financiare conform art. 185 din O.U.G. nr. 34/2006 cu completarile ulterioare Formularului 5 din Sectiunea III Formulare. Informatii privind cifra de afaceri - conform art. 185, al. (1), lit. c) din OUG nr. 34/2006 cu completarile ulterioare autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima realizarea unei cifre medii de afaceri globale anuale, aferente ultimilor trei ani cu o valoare egala sau mai mare de 240.000 lei. Cifra de afaceri globala se va calcula la cursul Euro mediu anual BNR astfel:- 3,6827 lei pentru anul 2008, - 4,2373 lei pentru anul 2009, - 4,2099 pentru anul 2010, ...continuare,...continuare... - 4,2379 pentru anul 2011. In cazul unei oferte comune cerinta privind cifra de afaceri, poate fi indeplinita prin cumul de catre asociati. La evaluarea situatiei economico-financiare nu se iau in considerare datele subcontractantilor.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Lista principalelor contracte de livrare din ultimii 3 ani. Se solicita declaratia pe propria raspundere a operatorului economic- Formularului 9 din Sectiunea III Formulare. Declaratia pe propria raspundere a operatorului economic- Formularului 9 din Sectiunea III Formulare In cazul unei oferte comune, capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul, cu mentiunea ca acele cerinte care vizeaza atributii in executarea viitorului contract trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii.,Experienta similara - autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima efectuarea in totalitate sau a unor faze specifice, in ultimi 3 ani (pana la data limita de depunere a ofertelor) a maxim 2 contracte de furnizare produse similare cu valoare egala sau mai mare de 120.000 lei , la care se adaugaTVA. Se accepta cumularea din maxim 2 contracte.Fisa privind experienta similara(Formularul B4 din Sectiunea Formulare) Se solicita: copie dupa contractul/contractele/ informatiile relevante din contract aduse ca referinta si o declaratie in original de la partenerii de asociere (daca este cazul) pentru autenticitatea procentului de participare. Pentru contractul /contractele/informatiile relevante din contract adus/e pentru sustinerea experientei similare se vor prezenta anexat urmatoarele documente : -fisa privind experienta similara -copie dupa infomatiile relevante din contractul/contractele cu care se va face dovada experientei similare ...continuare...,...continuare... - copie proces-verbal de receptie a produselor - recomandare din partea beneficiarului - documente doveditoare din care sa reiasa valoarea produselor furnizate, valoarea finala in lei ( daca este cazul) Nivelul experientei similare se va raporta la cursul euro de schimb pentru anul prestatiilor care se va calcula la cursul euro mediu anual BNR astfel: - 3,3373 pentru anul 2007, - 3,6827 lei pentru anul 2008, - 4,2373 lei pentru anul 2009, - 4,2099 pentru anul 2010, - 4,2379 pentru anul 2011. Valoarea mentionata trebuie sa reprezinte contributia proprie a ofertantului in furnizarea produselor prezentate ca experienta similara. Se accepta cumularea din maxim 2 contracte....continuare...,... continuare... In cazul unei oferte comune, capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul, cu mentiunea ca acele cerinte care vizeaza atributii in executarea viitorului contract trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii.,Recomandari din partea unor beneficiari. Prezentarea a maxim 2 recomandari din partea unor beneficiari autoritati contractante sau clienti privati care sa confirme furnizarea de produse similare, care vor face referire la contractul/contractele cu care ofertantul intelege sa-si demonstreze indeplinirea conditiei minime cu privire la experienta similara.SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
Documentatia de atribuire este atasata prezentei invitatii
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: -
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 05.07.2012 10:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 05.07.2012 11:00
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: -

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare

Data expedierii prezentei invitatii: 19.06.2012 09:23


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu