joi, 15 ianuarie 2015

Prostovanii de la Ministerul educației și afacerea șah cu inși fără statut de cadre didactice. Orice ins poate ajunge la copiii voștri fără grad didactic, dacă e șahist legitimat, pe bază de… interviu și CV!Prostovanii de la Ministerul educației și afacerea șah cu inși fără statut de cadre didactice. Orice ins poate ajunge la copiii voștri fără grad didactic, dacă e șahist legitimat, pe bază de… interviu și CV!
Cum bandiții din ministerul Educației nu fac decât educație, nu învățământ, afacerea șah nu trebuie să șocheze. Citiți normele care prevăd folosirea proiectoarelor  și  a softului de șah, pe care le vor vinde niște Ghiță de la hoții din partidul de la putere, apoi descoperiți că în școală vor intra și vor preda inși fără grade didactice, în baza unei legitimații nenorocite de șahist!ORDIN privind recrutarea şi selecţia cadrelor didactice pentru predarea disciplinei opţionale „Educaţie prin şah” în învăţământul preuniversitar  
În baza prevederilor art. 247, art. 248, art. 252 alin. (1) şi (2), art. 254 alin. (1), (3), alin. (8) lit. b), alin. (81), (91), (16), (191) (2541) alin. (1) şi (2), art. 262 alin. (1)-(3), art. 263 alin. (1), (2) şi (9) şi art. 284 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Protocolului de colaborare privind derularea Programului naţional „Educaţie prin şah în învăţământul preuniversitar” dintre Ministerul Educaţiei Naţionale şi Federaţia Română de Şah, înregistrat la Ministerul Educaţiei Naţionale cu nr. 9160/2014 şi la Federaţia Română de Şah cu nr. 300/2014;
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare, 
MINISTRUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE emite prezentul ordin: 
Art. 1. – (1) Începând cu anul şcolar 2014-2015, în învăţământul preuniversitar, disciplina opţională „Educaţie prin şah”, conform Programei aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3249/2014, poate fi predată atât de cadre didactice calificate, antrenori şi profesori-antrenori cu specializarea „Şah”, cât şi de cadre didactice asociate selectate dintre sportivii şi antrenorii legitimaţi ai Federaţiei Române de Şah.
(2) Orele de „Educaţie prin şah” se normează în fiecare judeţ/municipiul Bucureşti cu încadrarea în numărul maxim de posturi pentru învăţământul preuniversitar de stat aprobat la nivelul inspectoratului şcolar.
Art. 2. –  La ocuparea catedrelor vacante complete şi incomplete constituite din ore de „Educaţie prin şah”, normate în condiţiile art. 1 alin. (2), au prioritate cadrele didactice calificate, antrenori şi profesori-antrenori, cu specializarea „Şah”.   
Art. 3. –  (1) Cadrele didactice calificate titulare în învăţământul preuniversitar, antrenori şi profesori-antrenori, cu specializarea „Şah”, pot preda disciplina opţională „Educaţie prin şah” fiind inclusă în norma didactică de predare-învăţare-evaluare de bază a acestora, în completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare, prin detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată, prin detaşare în interesul învăţământului sau la cerere, precum şi în regim de plata cu ora.
(2) Cadrele didactice calificate, antrenori şi profesori-antrenori, cu specializarea „Şah”, care nu sunt titulare în învăţământul preuniversitar, pot fi angajate pe perioadă determinată, în baza rezultatelor obţinute la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar, la concursurile organizate de inspectoratele şcolare la nivel judeţean/la nivelul municipiului Bucureşti sau în regim de plata cu ora, conform Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi la concursurile organizate de unităţile de învăţământ pe parcursul anului şcolar, conform Metodologiei în vigoare aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
2 
(3) Prin excepţie, în învăţământul primar şi gimnazial, norma didactică de predare-învăţareevaluare pentru cadrele didactice titulare cu specializarea „Şah”, pentru cadrele didactice titulare detaşate cu specializarea „Şah”, precum şi pentru cadrele didactice calificate cu specializarea „Şah” angajate pe perioadă determinată care predau disciplina opţională „Educaţie prin şah” poate fi constituită şi în condiţiile art. 263 alin. (9) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. 
Art. 4. –  (1) În lipsa cadrelor didactice calificate cu specializarea „Şah”, orele de „Educaţie prin şah” se atribuie în regim de plata cu ora, în ordine, astfel: a) sportivilor şi antrenorilor legitimaţi ai Federaţiei Române de Şah având cel puţin categoria a II-a de clasificare sportivă, care au statut de cadre didactice în învăţământul preuniversitar şi care apar în lista CIV a federaţiei, cu aprobarea Federaţiei Române de Şah (CIV = coeficient intern valoric atribuit de Federaţia Română de Şah); b) sportivilor şi antrenorilor legitimaţi ai Federaţiei Române de Şah având cel puţin categoria I de clasificare sportivă, care nu au statut de cadre didactice în învăţământul preuniversitar şi care apar în lista CIV a federaţiei, cu aprobarea Federaţiei Române de Şah. 
(2) Angajarea în regim de plata cu ora a cadrelor didactice asociate selectate dintre sportivii şi antrenorii legitimaţi ai Federaţiei Române de Şah, în condiţiile alin. (1) se realizează la nivelul unităţilor de învăţământ în baza prezentării unui curriculum vitae şi susţinerii unui interviu.
Art. 5. –  Direcția Generală Management, Resurse Umane și Rețea Școlară Națională şi Direcţia Generală Educaţie şi Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii din cadrul Ministerului Educației Naționale, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 6.    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.             
REMUS PRICOPIE 
   MINISTRU


Afacerea șah în școli, opțional, pentru a îi învăța pe elevi cum să câștige și să piardă în mod elegant!Afacerea șah în școli, opțional, pentru a îi învăța pe elevi cum să câștige și să piardă în mod elegant!
În an electoral, abramburiții din Ministerul Educației, fost al Învățământului, au pus la cale afacerea șah în școli. Este suficient să urmăriți cum se specifică că se vor folosi proiectoare și softuri specializate pentru șah, pentru că o oră, fie ea și opțională, nu se poate desfășura fără niscaiva achiziții care se vor dovedi, probabil, ale firmelor lui Ghiță! E interesant și motivarea, de ce șah! Ce scriu proștii care au grijă de proștii din școli?!Șahul crește coeficientul de inteligență, oferă provocări elevilor supradotați(sic), îi captivează în egală măsură pe băieți și pe fete, îi învață pe elevi cum să câștige și să piardă elegant, elevii se atașează mai mult de școală! Nu e glumă, astea sunt motive pentru care șahul trebuie introdus în școală! Iar dacă mai adunăm afacerile cu orele care nu pot fi ținute de orice terchea - berchea care joacă șah, ci de un profesor adevărat, care cunoaște șahul, pentru că orele se desfășoară în școli, cei care predau trebuie să aibă studii superioare și calificare de psihologie școlară, altfel nefiind vorba de o materie școlară. În plus, ei răspund de siguranța copiilor și la rândul lor trebuie verificați pentru a nu abuza în orice fel de copii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu