miercuri, 16 septembrie 2015

Bandiții de partid din Primăria Târgu-Mureș nu au încasat taxă de afișaj de la colegul penelist Akos Mora?!Bandiții de partid din Primăria Târgu-Mureș nu au încasat taxă de afișaj de la colegul penelist Akos Mora?!
Mora  a făcut ce știe el, săracul. Festival. Cu sprijinul colegilor… peneliști Florea și Dobre! Iar dacă gașca  veselă penelistă a sărit să apere gășcarul penelist cunoscut pentru golănia cu ANI pentru care a și zburat   din Parlament, cum sună, DNA, dacă e adevărat, cum gașca PNL nu încasează taxele legale pentru că gagiul e penelist și cum sună o scutire de astfel de taxă la Târgu-Mureș, dar festivalul e la Daneș?! Știm, găinarii PNL/PDL au interese identice și comportament pe măsură!
Rețineți umorul, constatarea neregulilor cu afișajul o fac scursurile care au lipit autocolantele în campania lui Florea din banii publici, afacerea 3000 de autocolante, pe magazin FCM, alcooliștii cu vulturi albaștri și manipulări de  sereiști împuțiți și evacuați din sistem.
Atenție, târgumureșeni, taxele pe care voi le plătiți și de care ar fi scutiți gășcarii cu carnet de partid ca al banditului etnic suprem.

R O M Â N I A           JUDEŢUL MUREŞ CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ     
H O T Ă R Â R E A   nr. 335 din 27 noiembrie 2014 
privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate, de către  Serviciul public – Administraţia domeniului public, pentru anul 2015 precum şi instituirea unor contravenţii şi sancţiuni aplicabile acestora   
 Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,
 Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tîrgu Mureş nr. 52378/5228/13.11.2014 privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate pentru anul 2015 administrate prin Serviciul public – Administraţia domeniului public,  Având în vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,  În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit “b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
H o t ă r ă ş t e : 
 Art. 1. Se aprobă contravaloarea serviciilor prestate, de către Serviciul public – Administraţia domeniului public, pe anul 2015, prezentate în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Se instituie contravenţii şi sancţiuni aplicabile prin Serviciul public – Administraţia domeniului public, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărîre. 
 Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Tîrgu Mureş – dr. Dorin Florea prin Direcţia Economică, Compartimentul Arhitect Şef, Direcţia Poliţia Locală şi Serviciul public Administraţia Domeniului Public.                
Preşedinte de şedinţă                   ing. Törzsök Sándor Laszlo  Contrasemnează  Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş                Cioban Maria  
ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. 335/27.11.2014 
A.TAXE          
Nr. crt
Specificaţie
Anul  2015  I Taxă ocupare domeniu public şi/sau privat al municipiului Tîrgu Mureş cu panouri publicitare autorizate sau avizate în funcţie de dimensiunile panourilor   1).Panouri direcţionale amplasate pe stâlpi  2). Panou cu suprafaţă de afişaj între 1 mp-5  mp 3). Panou cu suprafaţă de afişaj între 5mp-10 mp 4). Panou cu suprafaţă de afişaj peste 10 mp 200 lei/panou/lună 300 lei/panou/lună 400 lei/panou/lună 600 lei/panou/lună  PROCEDURA: Conform Legii nr.185/2013, amplasarea panourilor publicitare, a ecranelor şi publicităţii luminoase, se autorizează numai în baza unei expertize elaborate în condiţiile legii de către experţi tehnici atestaţi pentru cerinţele esenţiale de calitate, prevăzute de legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii.                          Pentru panourile direcţionale avizul se emite pentru perioada cuprinsă între 30 de zile şi 6 luni.  II Taxă ocupare domeniu public cu panouri mobile (pliante) autoportante temporar amplasate pe domeniul public şi/sau privat al municipiului (perioada minim 30 zile - maxim 6 luni)   Cu dimensiunea maximă de 0,5x0,9 (m x m) 8 lei/afişaj/zi  PROCEDURA : Se depune cerere pt. Avizare, la sediul  S.A.D.P.P.,prin care se specifică scopul, durata  şi locul unde se doreşte amplasarea şi se ataşează după caz: schiţa dimensionată, detaliul sistemului de prindere, poza color precum şi planul de situatie a panoului publicitar, acordul proprietarului imobilului pentru amplasarea mash/banner-ului iar în cazul distribuirii de pliante se vor ataşa la cerere şi 2 modele a acestora.  III Taxă ocupare domeniu public şi privat cu mijloace de publicitate tip bannere, mash-uri, steaguri publicitare cu caracter temporar pe o perioadă de cel mult 30 zile. a)maxim 3 zile în zona centrală şi protejată şi numai pentru imobilele cu funcţiuni comerciale şi de birouri situate în zonele de amplasare, cu condiţia ca în incita imobilului respectiv să urmeze a se desfăşura o manifestare. b)maxim 14 zile în zonele unde nu se împiedică vizibilitatea unor construcţii valoroase din punct de vedere arhitectural şi numai în afara zonei centrale şi protejate a municipiului Tg. Mureş şi doar cu aprobarea proprietarului imobilului (clădire). 40 lei/mp/afişat/zi pe domeniul public şi privat al municipiului     30 lei/mp/afişat/zi pe domeniul privat  al terţilor   IV Taxă pentru emiterea avizului de amplasare a prismelor şi baloanelor publicitare temporare, pentru o perioadă de maxim 30 de zile cu posibilitate de prelungire pentru încă 30 de zile, în zonele de publicitate stabilite de Regulamentul Local de Publicitate( P-ţa Victoriei-lângă statuia lui N. Bălcescu, B-dul 1848- zona Ansamblul Mureşul, str. Cutezanţei-zona Diamant, str. Gh. Doja –Record, B- dul 1 Decembrie 1918-zona Fortuna, str. Voinicenilor-zona parc, str. M.Viteazu-zona Casa Tineretului, str. Libertăţii-zona Panoramic). 20 lei/mp/afişat/zi  V Taxă pentru afişaj pe panourile de afişaj aparţinând Primăriei municipiului Tîrgu Mureş 5 lei/ mp/afiş/zi   
Notă Se scutesc de la plata  taxelelor  pentru afişaj instituţiile culturale:. Teatrul Naţional, Filarmonica, etc. cu condiţia depunerii afişelor la sediul Serviciului de Administrare a Domeniului Public şi Privat. Afişarea se va realiza în funcţie de spaţiile libere ale panourilor municipiului. Toate afişele montate de către terţe persoane, vor fi demontate fără o prealabilă notificare. 
 VI 
Taxă ocupare domeniu public pentru distribuire de „fluturaşi”, pliante, etc.(,,sampling") 
25 lei/persoană/zi   
VII  Taxă privind strângerea de semnături pe domeniul public şi privat al municipiului, doar în scopul unor acţiuni cu caracter decizional sau pentru promovarea unei acţiuni de informare a populaţiei,  pentru o perioadă de maxim 5 zile.
10 lei/amplasament ( 3x3 mp)/zi   
VIII Taxă ocupare domeniul public pentru organizare de expoziţii, de campanii publicitare pe amplasamente fixe sau mobile (cu şi fără vânzare)
125 lei/mp/zi    
 IX Taxă ocupare domeniul public pentru organizare de expoziţii, de campanii publicitare pe amplasamente fixe sau mobile (cu şi fără vânzare) în zona centrală a municipiului 200 lei/mp/zi Notă: Campania publicitară mobilă se taxează în funcţie de suprafaţa afişată. X Taxă de ocupare a domeniului public pentru organizare de spectacole ocazionale (nu se referă la spectacole organizate în Cetate, CASM, Platoul Corneşti) 125 lei/mp/zi XI Taxă ocupare domeniul public cu garaje autorizate şi / sau acceptate   350 lei/an  Taxa pentru ocuparea terenului cu garaje autorizate sau acceptate este  anuală şi se achită  trimestrial, în patru rate egale, adică până la 15 martie, până la 15 iunie, 15 septembrie, 15 noiembrie inclusiv.   Taxa se modifică în urmatoarele situaţii:  a) în cazul pensionarilor, care au venit sub 300 lei inclusiv/lună - se ia în considerare venitul proprietarului autoturismului dovedit cu talonul auto precum şi cuponul de pensii din luna anterioară  plăţii, şi se aplică o reducere de 30%, cu condiţia să deţină un singur garaj în proprietate şi să figureze în evidenţele Serviciul de stabilire, încasare impozite şi taxe din cadrul Direţiei economice .    b)în cazul în care persoanele fizice (împreună cu rudele de gradul I) sau juridice deţin mai multe garaje taxa se modifică după cum urmează:  -- Pentru al doilea garaj o taxă anuală de 750 lei - Pentru al treilea garaj o taxă anuală de 1125 lei  - Pentru al patrulea garaj o taxă anuală de 1450 lei.  - Pentru al cincilea garaj şi urmatoarele o taxă anuală de 1750 lei  PROCEDURA: Taxa se achită dacă se face dovada deţinerii de autoturisme pentru fiecare garaj în cazul în care nu figurează în evidenţele Serviciului de stabilire, încasare impozite şi taxe din cadrul Direcţiei economice                 c) în cazul în care nu se face dovada deţinerii de autoturisme, se va achita o taxă majorată cu 50% la toate categoriile.                d) în cazul în care pentru un garaj s-a obţinut autorizaţia de schimbare de destinatie se va achita taxa în funcţie de activitatea desfăşurată şi de zona de interes urban în lei/mp/zi.  PROCEDURA: Taxele se urmaresc şi se încasează de către Serviciul de stabilire, încasare impozite şi taxe                            din cadrul Directiei economice  XII Taxă ocupare domeniul public    cu parcări acoperite autorizate şi/sau acceptate Taxă anuală de 200 lei 
 Taxă atribuire parcare acoperită edificată de municipiu
Taxă anuală de 250 lei 
PROCEDURA: Taxa pentru ocuparea terenului cu parcări acoperite este anuală şi se achită semestrial, în două rate egale, adică până la 15 martie şi până la15 septembrie inclusiv.               În situaţia neachitării taxelor până la sfârşitul fiecărui semestru se va percepe majorare de întârziere conform legislaţiei în vigoare.
    
XIII Taxă pentru  lucrările de spargere pentru realizarea  de investiţii pe domeniul public şi privat al municipiului   a) Pentru lucrări de construire, de înlocuire sau  extindere reţele edilitare, mai puţin reţele de transmitere de informaţii. b) pentru branşamente 1800 lei/stradă/lună   12 lei/mp/zi   XIV Taxă pentru ocuparea parţială a domeniului public pentru depozitarea materialelor de construcţii, schele, etc. 4 lei/mp/zi       
XV Taxă pentru ocuparea parţială a domeniului public pentru organizare de şantier.
0,50 lei/mp/zi
XVI Taxă pentru înregistrare mopede şi utilaje nesupuse înmatriculării (număr de înregistrare şi certificatul de înregistrare) 
Taxă pentru eliberarea plăcilor cu număr de înmatriculare pentru mopede şi utilaje nesupuse înmatriculării, reclamate ca fiind pierdute, furate sau deteriorate    Taxă pentru eliberarea certificatului de înregistrare pentru mopede şi utilaje nesupuse înmatriculării, reclamate ca fiind pierdute, furate sau deteriorate  
Taxă autorizare trafic greu pe raza municipiului pe străzi cu restricţii de tonaj  ( pentru autovehicule sau ansambluri  de vehicule cu masa maximă autorizată mai mică  de 20 de tone) 
Taxă autorizare trafic greu pe raza municipiului pe străzi cu restricţii de tonaj ( pentru autovehicule sau ansambluri  de vehicule cu masa maximă autorizată egală sau mai mare de 20 de tone) 
Taxă autorizare trafic greu pe raza municipiului( pentru autovehicule sau ansambluri de vehicule agabaritice) 
60 lei   
35 lei    
25 lei 
   
36 lei/zi/vehicul      
60 lei/zi/vehicul 
    
1200 lei/zi/vehicul  
XVII Taxă pentru eliberarea AVIZ-ului de către Serviciul ADP, cu excepţia avizului eliberat pentru reţelele de transmitere de informaţii
90 lei/aviz   
NOTĂ: Taxa se referă la toate avizele eliberate de către Serviciul Administraţia Domeniului Public.              Neplata la termen a orcărui aviz eliberat duce la aplicarea penaltăţilor prevăzute de lege iar nerespectarea condiţiilor impuse în aviz duce la recuperarea sumelor datorate, anularea avizului şi neeliberarea  altui aviz pe perioada unui an. 
XVIII  
Taxă restituire către proprietari a câinilor capturaţi pe domeniul public sau privat al Municipiului. 
Taxa pentru fiecare proprietar de câini 
200 lei/ câine + 5 lei/ ziua de cazare  
5 lei/câine        Notă: Taxa de restituire câini se va mări cu 50% pentru fiecare rerestituire. 
XIX Taxă de curăţenie primăvară/toamnă.  
17 lei/gospodărie/an 
XX Taxă pentru modernizarea sistemului de colectare deşeuri aplicată pentru persoanele dintr-un condominiu (blocuri de locuinţe)
12 lei/an/apartament  
Notă: Taxa va fi utilizată pentru refacerea şi repararea constructiilor, ghenelor de gunoi, pentru crearea de spaţii pentru depozitarea deşeurilor de materiale selectate(electrice,mobilier, etc.) care se ridică periodic pe baza unui program, precum şi pentru crearea de noi spaţii de depozitare pentru colectarea gunoiului menajer.  XXI Taxă ocupare domeniu public şi privat al Municipiului cu construcţii( în cazul expirării contractului de concesiune, închiriere sau alte forme de atribuire conform legii) până la eliberarea amplasamentului.  0,5  lei/mp/zi   
XXII Taxă ocupare domeniu public şi privat al Municipiului cu terase sezoniere pe perioada sezonului cald (1 mai – 30 septembrie) – în zona centrală şi protejată a municipiului  
Taxă ocupare domeniu public şi privat al Municipiului cu terase sezoniere pe perioada sezonului cald (1 mai – 30 septembrie) – în zonele de cartier ale municipiului  
Taxa de ocupare a domeniului public cu terase sezoniere în extrasezon.
150 lei/mp/sezon sau 40 lei/mp/lună     
100 lei/mp/sezon sau 30 lei/mp/lună     
1,5 lei/mp/zi Notă : - încasarea taxei/sezon (dacă se plăteşte taxa totală anticipat va fi în cuantum de 150 lei/mp/sezon/zonă centrală şi 100 lei/mp/sezon/cartier)   - sau opţiunea plăţii/lună va fi în cuantum de 40 lei/mp/lună/zona centrală sau 30 lei/mp/lună/cartier,  - extrasezon/zi   
XXIII 
Taxă avizare focuri de artificii pe domeniul privat al terţilor
90 lei  
Notă: Se interzice  executarea de focuri de artificii pe domeniul public, cu excepţia celor în care Municipiul Tîrgu Mureş este partener sau beneficiar.         Solicitarea avizului se face de către proprietarul imobilului unde se va desfăşura activitatea respectivă. 
XXIV  
Taxa de staţionare pentru ocuparea unor suprafeţe de teren din domeniul public cu destinaţia de staţii de taximetrie
380 lei/an/95 lei/trimestru  
Notă: Pe anul 2015 taxa pentru staţionare taxi s-a stabilit pentru fiecare persoană fizică autorizată, iar în cazul operatorilor de transport, pentru fiecare mijloc de transport autorizat, şi va fi plătită trimestrial după cum urmeză: - Trimestrul I:data de 15 martie 2015 – 95 lei 
- Trimestrul II: data de 15 iunie 2015 – 95 lei - Trimestrul III:data de 15 septembrie – 95 lei - Trimestrul IV:data de 15 noiembrie – 95 lei 
XXV Taxa habitat 13 lei/an/locuinţă Notă: taxa de habitat are termenul de plată 31 decembrie 2015 XXVI Taxă ocupare domeniul public pentru activităţi comerciale, de prestări servicii şi confecţionarea de produse 
Taxă pentru ocuparea domeniului public pentru vânzarea în exclusivitate, de ziare, reviste, cărţi şi alte publicaţii 
0,75 lei/mp/zi   
0.60 lei/mp/zi
   Notă :  Taxa se referă la persoanele fizice şi juridice, care ocupă temporar sau permanent unele suprafeţe de teren, desemnate de lege ca fiind „locuri publice altele decât centrele publice de desfacere (pieţe aflate în administrarea Consiliului Local Municipal)”, în situaţia în care nu plătesc chirie sau redevenţă, potrivit legii.  
Notă: 1. Sunt scutite de taxele pentru ocuparea domeniului public: a).Activităţile organizate în scopuri de sănătate, prevenire boli etc., care se adresează direct cetăţenilor (sunt excluse cele cu caracter religios, literar, etc.). b).Activităţile desfăşurate de către asociaţiile studenţeşti, organizaţii ale elevilor, instituţiile de învăţământ, care au sediul, respectiv punctul de lucru pe raza Municipiului Tîrgu Mureş. c).Activităţi desfăşurate în parteneriat cu Municipiul Tîrgu Mureş, sau de către Municipiul Tîrgu Mureş. d).Activităţi desfăşurate prin campanii de informare şi prevenire sub coordonarea Poliţiei Municipiului Tîrgu Mureş. e).Activităţi desfăşurate de către instituţiile publice. Condiţie: Pentru orice solicitare de ocupare a domeniului public se depune cerere tip la registratura Municipiului Tîrgu Mureş cu cel puţin 5 zile înaintea datei la care se face solicitarea, în caz contrar aceasta nu se mai poate lua în considerare. Notă: Se interzice strângerea de fonduri pe domeniul public/privat al municipiului Tîrgu Mureş. 
Notă: Toate taxele de ocupare a domeniului public cu execepţia taxelor de garaje şi parcări,  se achită anticipat înaintea eliberării avizului. Avizele eliberate se pot prelungi cu condiţia depunerii solicitărilor de prelungire cu 24 de ore înaintea expirării perioadei trecute în aviz, în condiţiile legii. 
Notă:Nerespectarea condiţiilor din avizele eliberate de Administraţia Domeniului Public duce la anularea acestora şi aplicarea amenzii cuprinse între 2.000-2.500 lei, recuperarea sumelor datorate, anularea avizului şi neeliberarea  altui aviz pe perioada unui an.          Depăşirea termenelor de plată a taxelor stabilite prin prezenta hotărâre, atrage calcularea majorărilor de întârziere, conform reglementărilor legale în vigoare.        
                                                                         
                                                                                  ANEXA nr. 2 la H.C.L.nr. 335/27.11.2014  
B. AMENZI  a) Amendă pentru amplasarea ilegală ( neavizată ) de panouri publicitare, bannere, mashuri,steaguri publicitare, etc.,  pe domeniul public şi/sau privat din municipiul Tg. Mureş (amenda se va aplica inclusiv pentru panourile publicitare amplasate ilegal pe stâlpi electrici aflaţi în proprietatea municipiului)
cuprinsă între 30.000 – 50.000 lei
 b) Pentru neinscripţionarea lizibilă a mijloacelor de publicitate, cu firmele/denumirea societăţii ce desfaşoară activitatea şi a nr. de înregistrare de la Registrul Comerţului, la sediile/punctele de lucru/sucursale/agenţii unde îşi desfaşoară activitatea
cuprinsă între 5.000 – 10.000 lei 
 c)  Pentru neîntreţinerea tuturor mijloacelor publicitare şi afişarea permanentă a unor mesaje în cadru . 
cuprinsă între 5.000-10.000 lei 
 d) Pentru ocupare ilegala a domeniului public pentru distribuire de ,,fluturaşi", pliante, etc.(,,sampling"), fără obţinerea avizului ADP
cuprinsă între 1.500 - 2.500 lei  
 e)  Pentru organizarea neavizată de  focuri de artificii, expoziţii, campanii publicitare, campanii cu caracter umanitar sau pentru strîngerea de fonduri în scopuri caritabile, pe domeniul public cu sau fără vânzare
cuprinsă între 1.500 – 2.500 lei    
 f) Pentru folosirea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura liniştea publică,a vehiculelor publicitare care nu au obţinut aviz pentru publicitate temporară sau a mijloacelor de publicitate luminoasă care pot perturba traficul auto şi pietonal,
cuprinsă între 5000lei - 10.000 lei  
 g)  Pentru amplasarea neautorizată/neavizată a unor construcţii (tonete, chioşuri, terase, lăzi frigorifice, rafturi, mese tip Coca-Cola, etc) pe domeniul public sau privat al municipiului
cuprinsă între 2.000 - 2.500 lei
 h) Amendă pentru executarea fără autorizaţie a lucrărilor de spargere străzi, trotuare, zone verzi
cuprinsă între 2.400 - 2.500 lei 
i) Amendă pentru depaşirea valabilităţii autorizaţiei  pentru lucrări de spargere străzi, trotuare, zone verzi  
cuprinsă între 2.400 - 2.500 lei 
j) amendă pentru nerespectarea condiţiilor de refacere a suprastructurii stipulate în autorizaţia de spargere
cuprinsă între 2.400 -2.500 lei
 k) amendă pentru neautorizarea de liberă trecere şi oprire pentru mijloacele de transport în zonele cu restricţie de circulaţie
cuprinsă între 2.400 – 2.500 lei 
 l)Amendă pentru afişare în alte locuri decât panourile special destinate acestora sau inscripţionare pe stâlpii electrici.
cuprinsă între 500 lei-5000 lei                                                                                                                              
 m)Amendă pentru plimbatul animalelor, consumului de alcool şi aruncarea seminţelor sau ambalajelor în spaţiile de joacă pentru copii, terenurilor  de sport.
cuprinsă între 2.000 - 2.500 lei                                                                                                                    
 n) Amendă pentru plimbatul animalelor, consumului de alcool şi aruncarea seminţelor sau ambalajelor în spaţiile destinate odihnei. o) Amplasarea indicatoarelor publicitare direcţionale fără aviz, amplasarea acestora în alte locuri decât cele precizate prin avizul pentru publicitate temporară precum şi desfinţarea/eliberarea suportului tuturor mijloacelor publicitare ori refuzul de a aduce amplasamentele şi mediul înconjurător la starea iniţială, inclusiv prin înierbare sau asfaltare pentru toate mijloacele de publicitate amplasate la nivelul solului. p) nerespectarea obligaţiei de dezafectare şi/sau conformare stabilite prin autorizaţie/aviz precum şi nerespectarea autorizaţiei/avizului, nu au inscripţionate denumirea operatorului şi datele de identificare ale firmelor.
cuprinsă între 200 lei-400 lei   
cuprinsă între 15.000 şi 30.000 lei       
Cuprinsă între 10.000 şi 15.000 lei 
Notă: Cuantumul amenzilor prevăzute la art. a), b), c), f), l), o) şi p) sunt prevăzute în Legea 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate.           Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor corespunzătoare se realizează de către Direcţia Poliţia

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu