marți, 8 septembrie 2015

În caz că ați uitat cum bandiții PDL Mureș și scursurile lor din camarilă dedicau banii publici la pungașul de partid al lui Florea. Golăneală etnică, cu sprijinul udemeriștilor cu interese la hoții PDL MureșÎn caz că ați uitat cum bandiții PDL Mureș și scursurile lor din camarilă dedicau banii  publici la pungașul de partid al lui Florea. Golăneală etnică, cu sprijinul udemeriștilor cu interese la hoții PDL Mureș, unele jigodii urmărite penal sau cu dosare pentru furt la ANI

R O M Â N I A          JUDEğUL MUREù CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREù                                       
H O T Ă R Â R E A   nr. 190 din 24 iunie 2010 
privind aprobarea Contractului de Asociere dintre Municipiul Tîrgu Mureú úi Fotbal Club Municipal din Tîrgu Mureú pentru sezonul competiĠional 2010 - 2011  
Consiliul local municipal Tîrgu Mureú, întrunit în úedinĠa ordinară de lucru, 
Văzând Expunerea de motive nr. 21.382/15.06.2010  iniĠiată de Primarul Municipiului Tîrgu Mureú, cu privire la aprobarea Contractului de Asociere dintre Municipiul Tîrgu-Mureú úi Fotbal Club Municipal din Tîrgu Mureú pentru sezonul competiĠional 2010 - 2011 úi avizul favorabil al comisiilor de specialitate,                    În baza prevederilor Legii nr. 69/2000, a educaĠiei fizice úi sportului, a H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziĠiilor Legii nr. 69/2000 úi a H.C.L.M. nr. 107/2010, cu privire la modificarea H.C.L.M. nr. 486/17.12.2009 privind reglementarea modalităĠilor de sprijin pentru acĠiuni sportive în municipiul Tîrgu-Mureú pentru anul 2010, 
În temeiul art. 36, alin. (4), lit. Äa´, alin. (6), lit. Äa´, pct. 6 úi alin. (7), lit. Äa´, art. 45 precum úi ale art. 115, alin. (1), lit. ´b´, din Legea nr. 215/2001 privind administraĠia publică locală, republicată, 
H o t ă r ă ú t e : 
Art. 1. Se aprobă Contractul de Asociere dintre Municipiul Tîrgu Mureú úi Fotbal Club Municipal din Tîrgu Mureú, prezentat în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2. Se aprobă alocarea, din bugetul local, a sumei totale de 7.860.000 lei, reprezentând cota de participare a Municipiului Tîrgu Mureú la asociere, pentru ediĠia 2010- 2011.´ 
Art. 3. Consiliul Director al Fotbal Club Municipal Tîrgu Mureú va informa periodic Consiliul Local asupra executării bugetului úi a performanĠelor sportive realizate, funcĠie de care, autoritatea publică locală, dacă va fi cazul, va decide asupra modificării alocaĠiilor financiare aprobate.  
Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinĠează Primarul Municipiului Tîrgu Mureú - dr. Dorin Florea prin DirecĠia Economică úi DirecĠia ActivităĠi Social- Culturale úi Patrimoniale. 
             Preúedinte de úedinĠă                   ec. Bakos Levente Attila                Contrasemnează Secretarul Municipiului Tîrgu Mureú                 Maria Cioban 
                               
                               
                               
                               
                               

ANEXA
MUNICIPIUL TÎRGU-MUREù PRIMĂRIA  
ROMÂNIA ± 540026 Tîrgu-Mureú, PiaĠa Victoriei nr. 3           Tel: 00-40-265-268.330Fax: 00-40-265-267.772www.tirgumures.ro        CONTRACT DE ASOCIERE 
Nr. ___________ din _____________ 2010 
I. PĂRğILE CONTRACTANTE  MUNICPIUL Tîrgu-Mureú, prin PRIMĂRIA MUNICIPIULUI Tîrgu-Mureú, cu sediul în  Tîrgu-Mureú, PiaĠa Victoriei, nr.3, telefon: 0265-268.330, având cod fiscal 4322823, cont IBAN RO98TREZ47624590220XXXXX deschis la Trezoreria Tîrgu-Mureú, reprezentat prin Dr. DORIN FLOREA ± Primar úi Ec. KISS IMOLA ± Director Economic úi AsociaĠia  Sportivă FOTBAL CLUB MUNICIPAL  Tîrgu-Mureú cu sediul în Tîrgu- Mureú str. Bega nr.2, C.U.I. 24417790,  telefon 0265-250.731,  cont de virament nr. RO88BPOS27606844038RON01 deschis la Banc Post Tîrgu-Mureú,  reprezentată prin Tatár Béla  în calitate de  Preúedinte    
II. OBIECTUL CONTRACTULUI  Art.l.  Asocierea dintre Municipiul Tîrgu-Mureú úi AsociaĠia Sportivă FOTBAL CLUB MUNICIPAL Tîrgu-Mureú, are în vedere sprijinirea fotbalului masculin úi feminin din municipiul Tîrgu-Mureú. Art.2. Prezentul contract se încheie în vederea sprijinirii clubului F.C. MUNICIPAL Tîrgu-Mureú pentru pregătirea úi participarea sportivilor secĠiilor de fotbal masculin úi feminin la competiĠiile interne úi internaĠionale stabilite prin calendarul FederaĠiei Române de Fotbal  Art.3. Activitatea în vederea realizării prezentei asocieri se va desfăúura sub conducerea economică úi juridică a unui Consiliul Director (C.D.) ai cărui membrii vor fi:  1. Tatár Béla ± preúedinte 2. Csegzi Sándor ± vicepreúedinte, Viceprimar 3. Maior Sergiu Claudiu ± Vicepreéedinte, Viceprimar 4. Benedek István ± membru, Consilier 5. Dávid Csaba ± membru, Consilier 6. Mozes Levente ± membru, Consilier 7. Todoran Liviu Emil Nicu ± membru, Consilier 8. Berghian Ovidiu ± membru 9. Man Ioan Nucu ± membru 10. Pop Adrian ± membru  11. BăbuĠan Aurelian - membru   
III. DURATA CONTRACTULUI 
                               
                               
                               
                               
                               
Art.4. Prezentul contract de asociere se încheie pe perioada nedeterminată.  
IV. CONTRIBUğIA FIECĂREI PĂRğI CONTRACTANTE ÎN VEDEREA REALIZĂRII COLABORĂRII  Art.5.  Municipiul Tîrgu-Mureú are următoarele obligaĠii: a) alocarea sumei totale de 7.860.000 lei (7.000.000 lei fotbal masculin úi 860.000 lei fotbal feminin, pentru sezonul competiĠional 2010-2011, conform Hotărârii Consiliului Local Municipal Tîrgu-Mureú;           b) desemnarea de reprezentanĠi în Consiliul Director;     Art.6.  FOTBAL CLUB MUNICIPAL Tîrgu-Mureú are următoarele obligaĠii: a) crearea la nivelul echipelor de seniori a Clubului FOTBAL CLUB MUNICIPAL Tîrgu- Mureú  a unui colectiv capabil a atinge obiectivele propuse în Consiliul Director; b) îmbunătăĠirea bazei materiale úi de pregătire a sportivilor;  c) înfiinĠarea úi atragerea în cadrul secĠiilor de copii úi juniori, a unui număr cât mai mare de copii úi tineri; d) utilizarea fondurilor alocate de către Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mureú numai pentru scopurile aprobate de Consiliul Director; e) solicitarea în scris, lunar, a sumei alocate; f) prezentarea documentelor contabile spre verificare la solicitarea organelor competente, inclusiv a Camerei de Conturi; g) respectarea hotărârilor Consiliului Director constituit în condiĠiile prezentului contract. 
V. CONDIğIILE DE CONDUCERE ùI ADMINISTRARE A COLABORĂRII 
Art.7. Colaborarea se va desfăúura sub conducerea economică úi juridică a unui Consilu Director desemnat de comun acord de către părĠiile asociate. Art.8. Consiliul Director este format din  11 membri. Art.9. Consiliul Director funcĠionează pe baza Regulamentului anexă la contract. Art.10. Consiliul Director constituit în condiĠiile prezentului contract va prezenta obligatoriu, trimestrial, un raport asupra activităĠii realizate úi a condiĠiilor de realizare a prezentului contract. Art.11. În conformitate cu prevederile  art.5.  pct. b  din Consiliul Director vor face parte úi Consilieri din partea Consiliului local municipal Tîrgu-Mureú votaĠi de către Consiliul Local. 
VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
Art.12. Hotărârea comună a colaboratorilor. Art.13. Rezilierea contractului, în cazul în care unul dintre colaboratori desfăúoară activităĠi contrare clauzelor prezentului contract, rezilierea putând avea loc cu un aviz prealabil obligatoriu de 15 zile. Art.14. Municipiul Tîrgu-Mureú îúi rezervă dreptul de a rezilia unilateral contractul în următoarele condiĠii: - nerespectarea hotărârilor Consiliului Director - neîndeplinirea obiectivelor propuse de Consiliului Director - schimbarea destinaĠiei fondurilor alocate în altă direcĠie decât cea prevăzută în anexă. Art.15. ForĠa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiĠiile prevăzute de lege.  După încetarea cauzei de forĠă majoră, contractul îúi va relua cursul.  
VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI  Art.16. Orice modificare a prevederilor cuprinse în prezentul contract se poate face numai cu acordul expres al părĠilor contractante.
                               
                               
                               
                               
                               
Art.17. Orice modificare în legislaĠia actuală cu privire la forma prezentului contract va determina adaptarea acestuia într-o formă convenabilă ambilor colaboratori. VIII. SOLUğIONAREA LITIGIILOR 
Art.18. Eventualele litigii ce decurg din interpretarea, executarea s-au încetarea prezentului contract se vor soluĠiona pe cale amiabilă, în caz contrar acestea vor fi supuse spre soluĠionare instanĠelor judecătoreúti competente.  IX. DISPOZIğII FINALE  Prezentul contract de asociere s-a încheiat în două exemplare, azi _________________, câte unul pentru fiecare dintre părĠile asociate.   
    Municipiul Tîrgu-Mureú                FOTBAL CLUB MUNICIPAL                              Tîrgu - Mures    PRIMAR                         PREùEDINTE       Dr. Dorin Florea                  Tatár Béla     
         DIRECTOR             DirecĠia economică             Kiss  Imola 
   
                 VIZĂ JURIDICĂ      Măceúanu Virgil                     
                               
                               
                               
                               
                               
 
ANEXA
MUNICIPIUL TÎRGU-MUREù PRIMĂRIA  
ROMÂNIA ± 540026 Tîrgu-Mureú, PiaĠa Victoriei nr. 3           Tel: 00-40-265-268.330Fax: 00-40-265-267.772www.tirgumures.ro        
ANEXA, REGULAMENT 
Privind condiĠiile de finanĠare úi de administrare a fondurilor acordate de la bugetul local pentru sprijinirea secĠiei de fotbal masculin Fotbal Club Municipal Tîrgu Mures, în baza contractului de asociere pe linie sportivă 
1. Obiectul úi volumul/natura activităĠii specifice de realizat: Reprezentarea municipiului Tîrgu Mures în Ligile a I-a de Fotbal a României. 
2. Parametrul/Obiectivul sportiv de realizat: MenĠinerea echipei reprezentative de fotbal masculin a municipiului Tîrgu Mureú Liga a I-a de Fotbal a României, precum úi Câútigarea Campionatului úi a Cupei României de către echipa de fotbal feminin úi participarea acesteia în liga Campionilor. 
3. DestinaĠia fondurilor derulate prin Asociere:         - Achitarea, de către F.C.M. Tîrgu Mures, a unor cheltuieli ce servesc scopurilor prevăzute la articolul 2 din contractul de asociere, respectiv: pentru achitarea úi recompensarea prestaĠiilor sportive fotbalistice,  pentru staff-ul tehnic, jucători úi personalul auxiliar (în baza contractelor de muncă, de prestări servicii, a convenĠiilor civile úi a altor forme legale de plată); decontarea cheltuielilor de pregătire a fotbaliútilor (antrenamente úi cantonamente); de participare efectivă la campionatele de fotbal (taxe închiriere teren, transport, cazare, masă, alimentaĠie de efort, etc.); a cheltuielilor pentru achiziĠionarea de echipament sportiv; a cheltuielilor cu organizarea competiĠiilor fotbalistice oficiale (plata arbitrilor, medicilor úi a altor persoane úi instituĠii implicate, etc.); a cheltuielilor pentru promovarea imaginii clubului; a cheltuielilor pentru înfiinĠarea secĠiilor de copii úi juniori ale clubului úi atragerea în cadrul acestora a unui număr cât mai mare de copii úi tineri; cât úi anumite costuri pentru îmbunătăĠirea bazei materiale úi de pregătire a sportivilor din cadrul F.C.M. Tîrgu Mureú. 
4.  Prevederile contractului de asociere pe linie sportivă a Municipiului Tîrgu Mureú cu F.C.M. Tîrgu Mureú au putere deplină pentru cele două părĠi, cf. Art. 69 din Legea 69/2000, constituindu- se în norme cu caracter tehnic, financiar úi administrativ, astfel: 
 4.1. Aúa cum este prevăzut la Art. 67 din Legea 69/2000, veniturile, indiferent de sursă, úi cheltuielile de orice natură ale oricărei structuri sportive, inclusiv ale F.C.M. Tîrgu Mureú, sunt cuprinse într-un buget anual propriu al acesteia. 
     4.2.  Administrarea bugetului anual de venituri úi cheltuieli se face, după cum urmează:      a) potrivit competenĠelor stabilite în statutele úi regulamentele structurilor sportive de drept privat, pentru veniturile proprii;
                               
                               
                               
                               
                               
     b) potrivit condiĠiilor stabilite prin contractele încheiate între părĠi, pentru sumele acordate de organele administraĠiei publice centrale úi locale, pentru finanĠarea programelor structurilor sportive de drept privat, fără scop lucrativ. 
 4.3.  Regulamentul general de organizare úi funcĠionare a Consiliului Director (C.D.) al Asocierii, alcătuit din 11 (unsprezece) membri, este următorul:  a)   C.D. se întruneúte semestrial úi ori de câte ori este necesar;  b)  C.D. solicită raportări periodice, în ceea ce priveste utilizarea fondurilor asupra cărora au deplină autoritate, prin hotărâri ale C.D. care se iau cu majoritatea simplă a voturilor exprimate.  c)  Fiecare membru al C.D. are dreptul la câte un singur vot, care poate fi exprimat fie prin vot deschis, fie prin vot secret, după cum decide majoritatea calificată a celor prezenĠi.  d)   În cazul unui vot egal, decisiv va fi votul preúedintelui Consiliului Director.  e) C.D. va practica principiul delegării de autoritate, în ceea ce priveúte sumele derulate prin intermediul Asocierii, în raport cu factorii decizionali cuprinúi în Organigrama F.C.M. Tîrgu Mures, înaintată úi către FederaĠia Română de Fotbal, în aúa fel încât desfăúurarea activităĠii sportive pentru care Asocierea a fost constituită să nu aibă de suferit în niciun fel.        4.4. Alte prevederi ale Regulamentului de organizare úi funcĠionare a Consiliului Director (C.D.) al Asocierii vor putea fi stabilite, dacă situaĠia o va impune, în condiĠiile prevăzute în contractul de asociere, si prezenta Anexa. 
 4.5. C.D. al Asocierii se va raporta în mod corespunzător la Regulamentul Intern al F.C.M. Tîrgu Mureú, regulament întocmit conform reglementărilor legale în materie, care este depus, pentru fiecare ediĠie de campionat în parte, la FederaĠia Română de Fotbal.    5.  În cazul obtinerii de venituri suplimentare provenite din transferul unor jucători de fotbal aflaĠi în relaĠii contractuale cu F.C.M., după înregistrarea acestor sume, clubul de fotbal are obligativitatea de a remite Municipiului Tg Mures 50 % din valoarea sumelor obtinute pe aceasta cale pe o perioada de timp egală cu cea de valabilitate a prezentului contract de asociere. Achitarea cotei de mai sus se va face în condiĠiile în careveniturile realizate vor depăúi cheltuielile clubului. 
Consiliul Director: 
1. Tatár Béla ± preúedinte ________________________________________ 2. Csegzi Sándor ± vicepreúedinte, Viceprimar _______________________ 3. Maior Sergiu Claudiu ± Vicepreéedinte, Viceprimar ________________ 4. Benedek István ± membru, Consilier ____________________________ 5. Dávid Csaba ± membru, Consilier ______________________________ 6. Mozes Levente ± membru, Consilier ____________________________ 7. Todoran Liviu Emil Nicu ± membru, Consilier ____________________ 8. Berghian Ovidiu ± membru ___________________________________ 9. Man Ioan Nucu ± membru ____________________________________ 10. Pop Adrian ± membru _______________________________________ 11. BăbuĠan Aurelian ± membru __________________________________ 

                               
                               
                               

                               
                               
                               

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu