joi, 10 septembrie 2015

În caz că ați uitat mega-dosarul cu paguba asigurată de bandiții din Primăria Târgu-Mureș, pe atunci neurmăriți penali și fără mită luată de la Coral, cum zice DNAÎn caz că ați uitat mega-dosarul cu paguba asigurată de bandiții din Primăria Târgu-Mureș, pe atunci neurmăriți penali și fără mită luată de la Coral, cum zice DNA
R O M Â N I A                                                                                       INIŢIATOR
JUDEŢUL MUREŞ                                                                                    P R I M A R ,
MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ                                                            dr. Dorin Florea                                                                                                                                                                                    
S E C R E T A R
Nr.
E X P U N E R E   D E    M O T I V E

privind angajarea unui mandatar judiciar în cauzele generate urmare declanşării procedurii de executare silită în dos. executional 204/E/2008 al  BEJ Giunca Maria Cristina


Începand cu anul 1997, între autoritatea publică locală şi SC MTS COMPANY SRL ( fostă SC ROM SERVICE SRL), administrată de Moga Teodor, s-au purtat numeroase procese urmare lucrărilor efectuate la Complexul de Sport şiAgrement Mureşul în baza contractului de lucrari nr. 473/15.12.1995.
La momentul actual există pe rolul instanţelor judecătoreşti mai multe dosare după cum urmează:

- Dos. nr. 6025/320/2007 iniţial al Judecătoriei Tg. Mureş strămutat în momentul de faţă la Judecătoria Cluj Napoca în care se judecă contestaţia noastră la executare impotriva Dispozitiei de poprire a Bej Olariu in dos exec.55/E/2007 care urmăreşte prin poprirea conturilor noastre de la Trezorerie executarea sumei de 512.730 cu titlul de cheltuieli de judecată (titlu executoriu Sentinţa 1412/2000).
-în dosar, s-a efectuat o expertiză contabilă, în momentul de faţă s-a dispus de către instanţă efectuarea unei noi expertize contabile, următorul termen de judecată fiind stabilit la data de 26.03.2012
Autoritatea publică locală fiind reprezentată în dosarele nr. 6025/320/2007 şi în  dos. nr. 2620/241/2011 de societatea civilă de avocati Iordăchescu, Udrescu şi Asociaţii- avocat Alex Coroian-Dosarul nr. 2620/241/2011- aflat pe rolul Judecătoriei  Horezu, în rejudecare, dosar strămutat de la Judecătoria Tg. Mureş ( nr. dosar initial 7457/320/2008)
Părţi: reclamat-Consiliul Local Municipal şi  Municipiul Tg. Mureş
          pârât –MTS Company SRL ,
Obiect: contestaţie la executare  împotriva somaţiei emisă la data de 22.08.2008 şi a procesului-verbal întocmit la aceeaşi dată în dosarul execuţional nr. 204/E/2008 de către BEJ Giunca Maria-Cristina prin care se cere punerea în executare a Deciziei nr. 59/a/21.09.2007 a Curţii de Apel Tîrgu Mureş, rămasă irevocabilă prin Decizia nr. 2391/2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
La data de 21.12.2012- instanţa de judecată s-a pronunţat în sensul admiterii în parte a contestaţiei  la executare a anulat în parte somaţia şi procesul verbal de stabilire a cheltuielilor de executare emise la 22.08.2008 în dosarul de executare nr.204/E/2008 al BEJ Giunca Maria Cristina, respectiv pentru suma de 540.260 lei reprezentând onorariu avocat pentru faza de executare silită şi 18.040 lei pentru care s-a constatat intervenită compensaţia legală. Respinge în rest contestaţia.
Obligă contestatorii la 72.375 lei cheltuieli de judecată către intimată.
-         În condiţiile în care instanţa de judecată nu ne-a comunicat, până la data prezentei, sentinţa astfel pronunţată, fiind dată  cu drept de recurs, SC MTS COMPANY SRL prin BEJ Giunca Maria Cristina ne-a comunicat la data de 25.02.2013 în acelaşi dosar execuţional (dos. nr. 204/E/2008) o somaţie de rectificare a somaţiei din data de 22.08.2012 prin care ni se pune în vedere să achităm suma de 4.599.961.01 reprezentând:
-         368.563 lei, (debit contractual, ce va fi actualizat la data plãţii);
-         11.729 lei (debit extracontractual, ce va fi actualizat la data plãţii);
-         3.513.966,87 lei (penalitãţi neachitate – calculate prin diminuarea cu sumele recuperate conform cererii de executare – calculate pânã în 05.06.2007);
-           651.619,39 lei (penalitãţi calculate din 06.06.2007 – 20.08.2008);
-- penalitãţi de întârziere de 0.4 % pe zi de întârziere aferente lucrãrilor contractuale pânã la plata efectivã.

La data de 07.03.2013, BEJ Giunca Maria Cristina, a emis o nouă somatie în acelaşi dosar execuţional (dos. nr. 204/E/2008), vizând aceeaşi sumă ca în somaţia de mai sus,  precum şi o  dispoziţie de poprire în Trezorerie pentru suma de 4.599.961.01 şi o altă dispoziţie de poprire la CEC Bank pentru suma de 250.000 sumă reprezentând cauţiune consemnată conform recipisei CEC nr. 479720/1/10.12.2008.
Împotriva celor doua dispoziţii de  poprire am formulat contestaţii la executare şi am solicitat suspendarea provizorie a executării silite până la judecarea contestaţiei la executare în care am cerut şi suspendarea executării silite.
Astfel pe rolul Judecătoriei Tg. Mureş se află în momentul de faţă următorele dosare:
-dos. nr. 3585/320/2013- având ca obiect suspendarea provizorie a executării silite pentru dispoziţia de poprire depusă la CEC Bank- soluţionat la data de 14.03.2013 prin admiterea cererii;       54.037,75 lei (cheltuieli de executare);
- dos. nr. 3583/320/2013- având ca obiect suspendarea provizorie a executării silite pentru dispoziţia de poprire depusă la Trezoreria Tg. Mureş- soluţionat la data de 14.03.2013 prin admiterea cererii;
-dos. nr. 3582/320/2013 având ca obiect contestaţie la executare şi suspendare executare silită pentru dispoziţia de poprire depusă la Trezoreria Tg. Mureş şi somaţia emise la date de 07.03.2013, de BEJ Giunca Maria Cristina
-dos. nr. 3584/320/2013 având ca obiect contestaţie la executare şi suspendare executare silită pentru dispoziţia de poprire depusă la CEC Bank emisă la data de 07.03.2013,  de BEJ Giunca Maria Cristina
          - dos. nr. 3633/320/2013 având ca obiect contestaţie la executare şi suspendare executare silită împotriva somatiei de rectificare a somatiei emisă la data de 19.02.2013, de BEJ Giunca Maria Cristina

De asemenea precizăm că la data de 26.02.2013 am primit o citaţie de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dos. nr. 1056/1/2013, în care Municipiul Tg. Mures are calitatea de petent şi SC MTS COMPANY –intimata, având ca obiect
stramutare Tribunal. Urmare studierii dosarului respectiv s-a constatat că cererea de stramutare  este de fapt o copie a cererii inregistrate de Municipiul Tg. Mures în anul 2009 pentru stramutarea dos. de fond al Tribunalului Mureş nr. 1182./320/2008, dosar soluţionat irevocabil . Analizând scrisul  de pe plicul cu care a fost expediată cererea catre ÎCCJ s-au constatat asemănări între acesta şi delegaţia de studiu depusă de d-l Moga Teodor administrator al SC MTS COMPANY SRL. Concluzia care se desprinde de aici este că d-l Moga  a expediat în numele Municipiului Tg. Mureş cererea respectivă fapt care atrage  consecinţe de drept penal.
Având în vedere gradul ridicat de dificultate al cauzelor precum şi faptul că în cele două dosare mari enunţate mai sus(respectiv, 6025/320/2007- aflat pe rolul Judecătoria Cluj şi dos. nr. 2620/241/2011- aflat pe rolul Judecătoriei  Horezu), autoritatea publică locală are angajat mandatar, precum şi pentru a asigura continuitate în apărare propunem spre aprobare dv.  alăturatul proiect de hotărâre.

R O M Â N I A                                                                                       proiect                                                                  
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ
H O T Ă R Â R E A     nr. ________
din _______________________ 2011

privind angajarea unui mandatar judiciar în cauzele generate urmare declanşării procedurii de executare silită în dos. executional 204/E/2008 de BEJ Giunca Maria Cristina

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu