joi, 1 august 2013

În caz că ați uitat mega-afacerea 850.000 de euro dedicați lui Țerbea și apoi alți 700.000 de euro, de la gășcarii nesimțiți PDL Mureș!În caz că ați uitat mega-afacerea 850.000 de euro dedicați lui Țerbea și apoi alți 700.000 de euro, de la gășcarii nesimțiți PDL Mureș!
Prietenarii se cunosc și Țerbea nu putea să nu se bucure de pomeni de la amicul Florea, care îi trăgea câte o expunere de motive pentru o căruță de bani nemunciți. Atenție, fostul pușcăriaș Țerbea nu avea pe hotel cifră de afaceri cât net îi făceau cadou bandiții PDL Mureș, asta ca să înțelegeți ce interese ordinare au porcii de partid! E doar orașul în care se votează ca să nu ajungă cumva maghiarul și să fure ce fură/poate fura românul sau alt minoritar!
R O M Â N I A
JUDEğUL MUREù
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL  TÎRGU MUREù
H O T Ă R Â R E A  nr. 191 din 24 iunie 2010
privind  aprobarea Contractului de Asociere dintre  Municipiul  Tîrgu Mureú úi Clubul Sportiv
City¶Us din Tîrgu Mureú pentru sezonul competiĠional 2010 - 2011
Consiliul local municipal Tîrgu Mureú, întrunit în úedinĠa ordinară  de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 21.381/15.06.2010 iniĠiată  de Primarul Municipiului Tîrgu Mureú, cu privire la aprobarea Contractului de Asociere dintre Municipiul Tîrgu Mureú úi Clubul Sportiv City¶Us din Tîrgu Mureú úi avizul favorabil al comisiilor de specialitate,
În baza prevederilor Legii nr. 69/2000, a educaĠiei fizice úi sportului, a H.G. nr. 884/2001
pentru  aprobarea Regulamentului de  punere  în  aplicare a  dispoziĠiilor  Legii  nr.  69/2000 úi  a H.C.L.M.   nr.   107/2010,   cu    privire    la modificarea  H.C.L.M.   nr.   486/17.12.2009   privind reglementarea modalităĠilor de sprijin pentru acĠiuni sportive în municipiul Tîrgu Mureú pentru anul
2010,
În temeiul art. 36, alin. (4), lit. Äa´, alin. (6), lit. Äa´, pct. 6 úi alin. (7), lit. Äa´, art. 45 precum úi  ale art. 115, alin. (1), lit. ´b´, din Legea nr. 215/2001 privind administraĠia  publică locală, republicată,

H o t ă r ă ú t e :

Art. 1. Se aprobă Contractul de Asociere dintre Municipiul Tîrgu Mureú úi Clubul Sportiv
City¶Us din Tîrgu Mureú, prezentat în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă alocarea, din bugetul local, a sumei totale de 2.800.000 lei, reprezentând cota de participare a Municipiului Tîrgu Mureú  la asociere, pentru sezonul competiĠional  2010-
2011).

Art. 3. Consiliul Director al Clubului Sportiv City¶Us  va informa periodic Consiliul Local asupra  executării  bugetului  úi  a  performanĠelor  sportive  realizate,  funcĠie  de  care,  autoritatea publică locală, dacă va fi cazul, va decide asupra modificării alocaĠiilor financiare aprobate.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinĠează Primarul Municipiului Tîrgu Mureú - dr. Dorin Florea prin DirecĠia Economică úi DirecĠia ActivităĠi Social- Culturale úi Patrimoniale.

 Contrasemnează
Secretarul Municipiului Tîrgu Mureú
Maria  Cioban

Preúedinte de úedinĠă
ec. Bakos Levente AttilaMUNICIPIUL TÎRGU-MUREù
PRIMĂRIA
ROMÂNIA ± 540026 Tîrgu-Mureú, PiaĠa Victoriei nr. 3
Tel: 00-40-265-268.330  Fax: 00-40-265-267.772  www.tirgumures.ro
CONTRACT DE ASOCIERE

Nr.                      din       


ANEXA

I. PĂRğILE CONTRACTANTE

MUNICPIUL Tîrgu-Mureú, prin PRIMĂRIA MUNICIPIULUI Tîrgu-Mureú,  cu sediul în Tîrgu-Mureú, PiaĠa Victoriei, nr.3, telefon: 0265-268.330, având cod fiscal 4322823, cont IBAN RO98TREZ47624590220XXXXX deschis la Trezoreria Tîrgu-Mureú, reprezentat prin Dr. DORIN FLOREA ± Primar úi Ec. KISS IMOLA ± Director Economic
úi
AsociaĠia   Sportivă  Clubul  Sportiv  CITY¶US   Tîrgu-Mureú cu sediul în Tîrgu-Mureú
str.Tineretului, nr.2, având C.I.S.: MS/A2/00200/2004, CUI: 14742921 úi cod IBAN RO97RNCB0188034963920001, deschis la BCR Tîrgu-Mureú, reprezentată  prin dl. ğerbea Sorin- Ioan, Preúedinte


II. OBIECTUL  CONTRACTULUI

Art.l.   Asocierea dintre Municipiul Tîrgu-Mureú  úi  AsociaĠia  Sportivă CITY¶US  Tîrgu-
Mureú, are în vedere sprijinirea fotbalului din municipiul Tîrgu-Mureú.
Art.2. Prezentul contract se încheie în vederea sprijinirii echipei CITY¶US Tîrgu-Mureú pentru  pregătirea  úi   participarea   sportivilor   acestei   secĠii   la jocurile  din  cadrul  sezonului competiĠional 2010-2011 (Liga a I-a, Liga a II-a úi Cupa României) úi în competiĠiile din cadrul Ligii Campionilor, stabilite prin calendarul FederaĠiei Române de Fotbal úi a UEFA.
Art.3. Activitatea în vederea realizării prezentei asocieri se va desfăúura sub conducerea economică úi juridică a unui Consiliul Director (C.D.) ai cărui membri vor fi:
1. ğerbea Sorin-Ioan

2. Moldovan Sorin-Claudiu

3. VinĠeler Marcel

4. Benedek István

5. Todoran Liviu Emil Nicu

III. DURATA CONTRACTULUI

Art.4. Prezentul contract de asociere se încheie pe perioadă nedeterminată.
IV.   CONTRIBUğIA   FIECĂREI   PĂRğI   CONTRACTANTE  ÎN   VEDEREA REALIZĂRII COLABORĂRII

Art.5.  Municipiul Tîrgu-Mureú are următoarele obligaĠii:
a)  alocarea sumei totale de 2.800.000 lei (2.400.000 lei Liga a I-a, 400.000 lei Liga a II-a,
copii úi junior), pentru participarea în sezonul competiĠional 2010-2011 Liga a I-a, Liga a II- a úi a Ligii Campionilor la Futsal, conform Hotărârii Consiliului Local Municipal Tîrgu- Mureú;
b)  desemnarea de reprezentanĠi în Consiliul Director;
Art.6.  CITY¶US Tîrgu-Mureú are următoarele obligaĠii:
a)   crearea la nivelul echipei de seniori a Clubului CITY¶US  Tîrgu-Mureú   a unui colectiv
capabil a atinge obiectivele propuse în Consiliul Director;
b)   utilizarea fondurilor alocate de către Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mureú numai pentru
scopurile aprobate de Consiliul Director, conform normelor legale în vigoare;
c)   prezentarea  documentelor  contabile  spre  verificare  la  solicitarea organelor competente,
inclusiv a Camerei de Conturi;
d)   respectarea hotărârilor Consiliului Director constituit în condiĠiile prezentului contract.V. CONDIğIILE DE CONDUCERE ùI ADMINISTRARE A COLABORĂRII

Art.7.  Colaborarea se va desfăúura sub conducerea economică úi juridică a unui Consilu
Director desemnat de comun acord de către părĠiile asociate.
Art.8. Consiliul Director este format din 5 membri.
Art.9. Consiliul Director funcĠionează pe baza Regulamentului anexă la contract.
Art.10.   Consiliul  Director  constituit  în  condiĠiile  prezentului  contract  va  prezenta obligatoriu,  trimestrial,  un  raport  asupra  activităĠii  realizate  úi   a  condiĠiilor  de  realizare  a prezentului contract.
Art.11. În conformitate cu prevederile  art.5.  pct. b  din Consiliul Director vor face parte domnii Benedek István   úi  Todoran  Liviu  Emil  Nicu - Consilieri din partea Consiliului local
municipal Tîrgu-Mureú.
VI. ÎNCETAREA  CONTRACTULUI Art.12. Hotărârea comună a părĠilor.
Art.13.  Rezilierea  contractului,  în  cazul  în  care una  dintre  părĠi  desfăúoară activităĠi
contrare clauzelor prezentului contract, rezilierea putând avea loc cu un aviz prealabil obligatoriu de 15 zile.
Art.14.  Municipiul Tîrgu-Mureú îúi  rezervă dreptul de a rezilia unilateral contractul în următoarele condiĠii:
-    nerespectarea hotărârilor Consiliului Director
-    neîndeplinirea obiectivelor propuse de Consiliului Director
-    schimbarea destinaĠiei fondurilor alocate în altă direcĠie decât cea prevăzută în anexă.
Art.15. ForĠa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiĠiile prevăzute de lege. După încetarea cauzei de forĠă majoră, contractul îúi va relua cursul.VII.     MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art.16. Orice modificare a prevederilor cuprinse în prezentul contract se poate face numai
cu acordul expres al părĠilor contractante.
Art.17.  Orice modificare în legislaĠia  actuală cu privire la forma prezentului contract va
determina adaptarea acestuia într-o formă convenabilă ambilor colaboratori.
VIII. SOLUğIONAREA LITIGIILOR

Art.18. Eventualele litigii ce decurg din interpretarea, executarea sau încetarea prezentului contract se vor soluĠiona pe cale amiabilă, în caz contrar acestea vor fi supuse spre soluĠionare instanĠelor judecătoreúti competente.

IX. DISPOZIğII FINALE

Prezentul contract de asociere s-a încheiat în două exemplare, azi                                   , câte unul pentru fiecare dintre părĠile asociate.
Municipiul Tîrgu-Mureú                                                              CITY¶US Tîrgu - MuresPRIMAR                                                                            PREùEDINTE
Dr. Dorin Florea                                                                      ğerbea Sorin-Ioan

DIRECTOR DirecĠia economică Kiss  Imola
 VIZĂ JURIDICĂ
Măceúanu Virgil
ANEXA, REGULAMENT

Privind condiĠiile de finanĠare úi de administrare a fondurilor acordate de la bugetul local pentru
sprijinirea Clubului Sportiv City¶Us Tîrgu Mures, în baza contractului de asociere pe linie sportivă1. Obiectul úi  volumul/natura activităĠii  specifice de realizat: Reprezentarea municipiului Tîrgu
Mures în competiĠiile de Futsal interne úi internaĠionale.

2.  Parametrul/Obiectivul  sportiv  de  realizat: Câútigarea  Campionatului úi  a Cupei României la
Futsal.

3. DestinaĠia fondurilor derulate prin Asociere:
-  Achitarea,  de  către  C.S. City¶Us  Tîrgu  Mures,  a  unor  cheltuieli  ce  servesc  scopurilor
prevăzute la articolul 2 din contractul de asociere, respectiv: pentru achitarea úi recompensarea prestaĠiilor sportive fotbalistice; decontarea cheltuielilor de pregătire a fotbaliútilor (antrenamente úi cantonamente); de participare efectivă la campionatele de fotbal (taxe închiriere teren, transport, cazare, masă, alimentaĠie de efort, etc.); a cheltuielilor pentru achiziĠionarea de echipament sportiv; a cheltuielilor cu organizarea competiĠiilor fotbalistice oficiale (plata arbitrilor, medicilor úi a altor persoane  úi   instituĠii  implicate,  etc.); a  cheltuielilor  pentru  promovarea  imaginii  clubului; a cheltuielilor pentru înfiinĠarea secĠiilor de copii úi juniori ale clubului úi atragerea în cadrul acestora a unui număr cât mai mare de copii úi tineri; cât úi anumite costuri pentru îmbunătăĠirea bazei materiale úi de pregătire a sportivilor din cadrul C.S. City¶Us Tîrgu Mureú.

4.   Prevederile contractului de asociere pe linie sportivă a Municipiului Tîrgu Mureú cu C.S. CITY¶USTîrgu Mureú au putere deplină pentru cele două părĠi, cf. Art. 69 din Legea 69/2000, constituindu-se în norme cu caracter tehnic, financiar úi administrativ, astfel:

4.1. Aúa cum este prevăzut la Art. 67 din Legea 69/2000, veniturile, indiferent de sursă, úi cheltuielile de orice natură ale oricărei structuri sportive, inclusiv ale C.S. CITY¶UST îrgu Mureú, sunt cuprinse într-un buget anual propriu al acesteia.

4.2. Administrarea bugetului anual de venituri úi cheltuieli se face, după cum urmează:
a) potrivit competenĠelor  stabilite în statutele úi  regulamentele structurilor sportive de
drept privat, pentru veniturile proprii;
b) potrivit condiĠiilor stabilite prin contractele încheiate între părĠi, pentru sumele acordate
de organele administraĠiei publice centrale úi  locale, pentru finanĠarea programelor structurilor sportive de drept privat, fără scop lucrativ.

4.3.  Regulamentul general de organizare úi funcĠionare a Consiliului Director (C.D.) al
Asocierii, alcătuit din cinci membri, este următorul:
a)  C.D. se întruneúte semestrial úi ori de câte ori este necesar;
b)  C.D. solicită raportări periodice, în ceea ce priveste utilizarea fondurilor asupra cărora
au deplină autoritate, prin hotărâri ale C.D. care se iau cu majoritatea simplă a voturilor exprimate.
c)  Fiecare membru al C.D. are dreptul la câte un singur vot, care poate fi exprimat fie
prin vot deschis, fie prin vot secret, după cum decide majoritatea calificată a celor prezenĠi.
d)  În cazul unui vot egal, decisiv va fi votul preúedintelui Consiliului Director.
e) C.D. va practica principiul delegării de autoritate, în ceea ce priveúte sumele derulate
prin intermediul Asocierii, în raport cu factorii decizionali cuprinúi în Organigrama C.S. CITY¶US Tîrgu Mures, înaintată úi către FederaĠia Română de Fotbal, în aúa fel încât desfăúurarea activităĠii sportive pentru care Asocierea a fost constituită să nu aibă de suferit în niciun fel.

4.4. Alte prevederi ale Regulamentului de organizare úi funcĠionare a Consiliului Director (C.D.) al Asocierii vor putea fi stabilite, dacă situaĠia o va impune, în condiĠiile prevăzute în contractul de asociere, si prezenta Anexa.

4.5. C.D. al Asocierii se va raporta în mod corespunzător la Regulamentul Intern al C.S. CITY¶US Tîrgu Mureú, regulament întocmit conform reglementărilor legale în materie, care este depus, pentru fiecare ediĠie de campionat în parte, la FederaĠia Română de Fotbal.

5.  În cazul obtinerii de venituri suplimentare provenite din transferul unor jucători de fotbal aflaĠi în relaĠii  contractuale cu C.S. City¶Us Tîrgu-Mureú, după înregistrarea acestor sume, clubul de fotbal are obligativitatea de a remite Municipiului Tg Mures 50 % din valoarea sumelor obtinute pe aceasta cale pe o perioada de timp egală cu cea de valabilitate a prezentului contract de asociere. Achitarea cotei de mai sus se va face în condiĠiile în careveniturile realizate vor depăúi cheltuielile clubului.


Consiliul Director:

1. ğerbea Sorin ± preúedinte 

2. Benedek István ± vicepreúedinte          

3. Todoran Liviu Emil Nicu ± membru    

4. Moldovan Sorin-Claudiu ± membru     

5. VinĠeler Marcel ± membru 

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 1.835 din data de 3 iulie 2013, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, care va avea loc joi, 11 iulie 2013, orele 14ºº, la sediul Municipiului Tîrgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următoarea,

O R D I N E   D E   Z I :


20.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării de la bugetul local a sumei de 3.000.000 lei pentru sezonul competiţional 2013 – 2014, în vederea continuării asocierii dintre Municipiul Tîrgu Mureş şi C.S. City’Us din Tîrgu Mureş.

Afacerea 850.000 de euro pentru brașovean, prin expunerea de motive a brașoveanului. Ca între amici!


Textul original este la adresa: www.tirgumures.ro/hot/2010/191.pdf


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu