miercuri, 28 noiembrie 2012

Fosta firmă a lui Cătană- Expo Media Serv - pupă în colaborare peste 100.000 de euro pentru afacerea asistență tehnică batal Târgu-Mureș. Abonată la primăria lui Florea!Fosta firmă a lui Cătană- Expo Media Serv - pupă în colaborare peste 100.000 de euro pentru afacerea asistență tehnică batal Târgu-Mureș. Abonată la primăria lui Florea!
Mega-afacere cu autoritate contractantă Primăria Târgu-Mureș, care dă câștigătoare o firmă cunoscută pe vremuri ca fiind a lui Marius Cătană, cel care cîștigă astăzi alte afaceri, de publicitate și la străzi, prin primăria lui Florea.  Pentru cei care nu știu, firma era deja abonată la banii publici, doar patronul este astăzi altul.


Expo Media Serv revine la cașcavalul asigurat de Primăria lui Florea

Dacă vă era dor de Expo Media Serv, firma revine la cașcaval, prin Primăria lui Florea! Firma cu acest nume era condusă de unul, Marius Cătană, care s-a învârtit apoi de multe afaceri și firmele lui ajung azi până și în afacerile cu asfaltări străzi. Desigur, firma de mai sus era  pe felie și în 2007, când primea de la primăria amicului Florea Producție materiale promoționale personalizate -140.658 lei, desigur, prin cerere de ofertă și Tipărire materiale promoționale, de 31.059 lei, tot prin cerere de ofertă.

Anunt de atribuire numarul 156052/25.07.2012

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

Primaria Municipiului Tirgu-Mures

Adresa: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Mures , Romania , Email: licitatie@tirgumures.ro , Tel.: +40 0265268330 , Fax: +04 0365801856

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

II.1) Denumire contract Servicii de consultanta in domeniul managementului executiei investitiei pentru implementarea proiectului “Modernizare retea stradala la nivelul Municipiului Targu Mures – transa II”

II.2) Obiectul contractului Servicii de consultanta in domeniul managementului executiei investitiei pentru implementarea proiectului “Modernizare retea stradala la nivelul Municipiului Targu Mures

II.3) Tip contract Servicii

II.4) CPV 79411000-8 – Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)

II.5) Criteriu de atribuire Pretul cel mai scazut

II.6) Invitatie de participare 323610/06.04.2012 15:12

Sectiunea III: ATRIBUIRE

III.1) Numar de oferte primite 5

Valoare estimata totala 340,000 RON

III.2) Lista contracte

231 / 25.06.2012 147,000 RONCastigator:

SC TOMAD SRL lider al asocierii dintre SC TOMAD SRL si sc EXPO MEDIA SERV SRL 15195890 str.Muzeul Apei nr.39, FLORESTI, 407280, ClujTotal (fara TVA): 147,000 RON


Citeste mai mult: Expo Media Serv revine la cașcavalul asigurat de Primăria lui Florea


Anunt de atribuire numarul 130871/21.11.2012

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 137314 / 11.07.2012
Denumire contract: Asistenta tehnica pentru managementul proiectului si sprijin pentru unitatea de implementare a proiectului Reabilitarea sitului poluat istoric- Iaz batal 30 ha - Tirgu-Mures

Tip legislatie: OUG nr.34/2006


Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: DAN IOANA , Tel. +40 0265268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: +04 0365801856 , Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro


I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate Locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu


Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Asistenta tehnica pentru managementul proiectului si sprijin pentru unitatea de implementare a proiectului Reabilitarea sitului poluat istoric- Iaz batal 30 ha - Tirgu-Mures
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta in management si servicii conexe
Locul principal de prestare: Municipiul Targu-Mures, judetul Mures
Codul NUTS: RO125 - Mures

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asistenta tehnica pentru managementul proiectului si sprijin pentru unitatea de implementare a proiectului Reabilitarea sitului poluat istoric- Iaz batal 30 ha - Tirgu-Mures Realizarea publicitatii masurii, precum si elaborarea strategiei de constientizare publica. Desfasurarea primei campanii de constientizare publica
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79411000-8 - Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)
72224000-1 - Servicii de consultanta privind gestionarea proiectelor (Rev.2)
79341100-7 - Servicii de consultanta in publicitate (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
552,883.39 RONSECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv


IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S133-222148 din 13.07.2012SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI


Contract nr: 358 Denumirea: Asist. tehnica pentru "Reabilitarea sitului poluat istoric - Iaz Batal 30ha - Targu-Mures"
V.1) Data atribuirii contractului 16.11.2012
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. COMPANIA DE CONSULTANTA SI ASISTENTA TEHNICA S.R.L., lider al asocierii dintre S.C. COMPANIA DE CONSULTANTA SI ASISTENTA TEHNICA S.R.L. si S.C. EXPO MEDIA SERV S.R.L.
Adresa postala: Str. Vladeasa, nr. 13, bl. C32, sc. A, et. 6, ap. 41, Sector 6 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 061674 , Romania , Tel. 021-3262647


V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1579668.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 552883.39 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013, Axa Prioritara 2 -“Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric”, Domeniul major de Interventie 2 „Reabilitarea zonelor poluate istoric”
VI.2) Alte informatii
-Ofertantii vor depune proiect/model de contract semnat si stampilat.-Durata contractului este de cel putin 36 de luni, dar pana la finalizarea contractului de finantare/cu prelungire pana la aprobarea ultimei cereri de plata (rambursare).- Informatii privind partea de contract pe care operatorul economic are intentia sa o subcontracteze.Se solicita completarea Formularului nr. 16 si Formularul 18. Ofertantii sunt obligati sa prezinte partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze evidentiate fizic si valoric si datele de identificare ale acestora. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subontractantii nominalizati in oferta si nici incheierea de noi subcontractari, fara acceptul Autoritatii Contractante.-Termen de plata: in termen de maxim 180 de zile de la data primirii, de catre autoritatea contractanta, a facturii emise de prestator.-Referitor la criteriul de atribuire:Se va contabiliza numarul de zile lucratoare alocate expertilor secundari cu justificarea propunerii echipei prestatorului pentru realizarea activitatilor specifice din caietul de sarcini, inclus in oferta financiara si argumentat in propunerea tehnica, pentru executia activitatilor si atingerea obiectivelor si a rezultatelor proiectului;.Se vor contabiliza numai acele livrabile suplimentare fata de cerintele din CS si care sa fie in concordanta cu obiectivele contractului, care sunt justificate corespunzator cu rezultatele asteptate ale proiectului.Nu se vor contabiliza acele livrabile care sunt capitole sau parte dintr-un raport sau livrabil.Daca un livrabil se depune periodic se va contabiliza o singura data.realizarea livrabile suplimentare incluse in propunerea tehnica devine obligatorie.Ofertantul castigator va fi cel care ob?ine punctajul maxim prin insumarea punctajelor obtinute la factorii de evaluare 1, 2 ?i 3.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic si Contencios Administrativ
Adresa postala: Piata Victoriei, nr. 3 , Localitatea: Targu-Mures , Cod postal: 540026 , Romania

VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.11.2012 12:24

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu