miercuri, 5 decembrie 2012

20.000 de euro pentru patiserie și zaharoase prin interesul șmecherașilor din Primăria Târgu-Mureș. Vom vedea pe ce abonat, iar scuza este...pachețelul de Crăciun20.000 de euro pentru patiserie și zaharoase prin interesul șmecherașilor din Primăria Târgu-Mureș. Vom vedea pe ce abonat, iar scuza este...pachețelul de Crăciun
Afacerea de mai jos poartă numele Achiziționare produse de patiserie și produse zaharoase pentru pachetele de Crăciun. Acum, șmecherașii de partid din primărie nu ne-au spus dacă banii sunt pentru cei chemați ca să colinde trupa lui Florea și pentru ca vreo distribuitoare abonată să facă pachețele cu dulciuri. Totuși, profesorii pot judeca ce e bine și ce e rău și că nu pot fi obligați să meargă să presteze pupătura în fund pe motiv de colindat conducătorul iubit. Vremurile alea au apus, chiar dacă târgumureșenii aleg încă foști PCR-iști cu alt păr/altă calviție, dar cu nărav cunoscut. Iar clerul poate se simte și le explică fraierilor că obiceiul cu colinda se face doar la  gospodarul care pune  din munca și banii lui pe masă și nu la politruci și la inși fără calificare și cu carnet de partid, care dau cadouri din banii publici. Dar asta este poate prea subtil pentru marii români fericiți că nu poate fura maghiarul ce poate fura românul. Iar profesorii au și buba cu luat tichete de campanie electorală cadou de la porcii PDL, în campania pentru europarlamentare și pentru fiica tatălui său, alintata EBA, pe magazin dedicat de porcii din primărie, adică Real. Consiliul Concurenței a tăcut cu grație, nu era să zică ceva de tovarășii de tip nou cu cadouri electorale la categorii favorizate și la magazine favorizate și Real a băgat în buzunar peste 100.000 de euro din banii din taxele și impozitele târgumureșenilor!


Detaliu pentru invitatia numarul 340176

Detaliu invitatie
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Numar invitatie: 340176 / 28.11.2012
Denumire contract: Achizitionare produse de patiserie si produse zaharoase pentru pachetele de Craciun
Stare procedura: In Desfasurare

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Cod fiscal: 4322823, Adresa: Piata Victoriei nr.3, Targu Mures, Telefon: +40 0265268330, Fax: +04 0365801856
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
Piata Victoriei nr.3, Targu Mures, Romania, cod postal: 540026, telefon:+40 0265268330, fax:+04 0365801856, persoana de contact:Orosan Claudia
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
Jud.Mures, Tg.Mures P-ta Victoriei nr.3 cam 45
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Achizitionare produse de patiserie si produse zaharoase pentru pachetele de Craciun
II.1.2) Tip contract: Furnizare
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Achizitionare produse de patiserie si produse zaharoase pentru pachetele de Craciun
II.1.6) CPV: 15812100-4 - Produse de patiserie (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU
II.2.1) Valoare estimata: 85,000 RON

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Garantia de participare in cuantum de 1.500 lei Modul de constituire a garantiei de participare - prin depunere la casierie sau prin virament bancar in contul nr. RO92TREZ4765006XXX000221 deschis la Trezoreria Tg. Mures sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. In cazul in care ofertantul dovedeste ca este IMM va beneficia de o reducere de 50% din valoarea garantiei de participare conform Legii nr. 346/2004. In cazul in care oferta este depusa de catre o asociere, fiecare membru al asocierii trebuie sa faca dovada incadrarii in categoria IMM-urilor. Valabilitatea garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.
Garantie de buna executie Cuantumul garantiei de buna executie : 10 % din valoarea contractului fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie: - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de osocietate de asigurari, prin retineri succesive din plata facturilor partiale. Retinerile succesive se vor efectua intr-un cont deschis conformprevederilor H.G. 1045/2011. Garantia de buna executie se va restitui in termen de 14 zile de la data intocmirii procesului-verbal de receptie a produselor care fac obiectulcontractului si/sau de la plata facturii finale, daca autoritatea contractanta nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei. In cazul in care ofertantul dovedeste ca este IMM va beneficia de o reducere de 50% din valoarea garantiei de buna executie conform Legiinr. 346/2004. In cazul in care oferta este depusa de catre o asociere, fiecare membru al asocierii trebuie sa faca dovada incadrarii in categoria IMM-urilor.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: -Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare intocmitaconform Formularului 8 din Sectiunea III Formulare. Personele care asigura sustinerea economico-financiara si tehnico-profesionala, acandidatului/ofertantului, trebuie sa faca dovada neincadrarii in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006. In cazul unei oferte comune,aceasta declaratie trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte. -Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare conformFormularului 17 din Sectiunea III Formulare. Personele care asigura sustinerea economico-financiara si tehnico-profesionala, acandidatului/ofertantului, trebuie sa faca dovada neincadrarii in prevederile art. 181, lit. a,c^1 si d, din OUG nr. 34/2006, conformFormularului F17.1. din Sectiunea Formulare. In cazul unei oferte comune, aceasta declaratie, conform Formularului F17, trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte. (original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul"). - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 conform Formularului 23 din Sectiunea III Formulare.Neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 trebuie demonstrata conform art 13 din Legea 279/2011 de catreofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul sau tertul sustinator. In cazul unei oferte comune, aceasta declaratie trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte. (original/copie legalizata/copie lizibila cumentiunea "conform cu originalul").Precizam ca persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea cepriveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Primarul Municipiului Targu-Mures - Dorin Florea, Viceprimarii Municipiului Targu-Mures (Jozsa Tibor si Ionela Ciotlaus), Secretarul Municipiului Targu-Mures - Cioban Maria, Membrii Consiliului Local ai Municipiului Targu-Mures (Benedek Istvan, Gombos Geza Csaba, Peti Andrei, Jozsa Tibor (viceprimar), Karacsony Erdei Etel, Bakos Levente Attila, Torzsok Sandor Laszlo, Kikeli Pal Istvan, Soos Zoltan, Haller Bela, Maior Sergiu Claudiu, Roman Ioana Dana, Matei Dumitru, Puiac Ion Claudiu, Farcas Ioan, Gujan Herman Cosmin Lucian, Briscaru Gheorghita Ionel, Ciotlaus Ionela Claudia (viceprimar), Pui Sebastian Alexandru, Sabau Pop Aurelian Olimpiu, Loghin Lucian Mircea, Sampalean Dan Stefan), Directorul Economic al Municipiului Targu-Mures - Kiss Imola, Director adjunct D.C.P.F.I.R.U- Trif Aurel, Sef Serviciu Concesionari, Inchirieri, Vanzari si Respectarea Disciplinei Contractuale - Damian Alina, membrii comisiei de licitatie Orosan Claudia, Trif Aurel, Doda Veronica, Sandu Ileana, Janosi Zsuzsana, Marcela Romonti, Szabo Lenke, Iernutan Oana. - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Formularul 22 din Sectiunea III Formulare. Sa indeplineasca conditiileprevazute in ordinul 314/12.10.2010 privind regulile de concurenta. In cazul unei oferte comune, acest certificat trebuie depus de cel putin unul dintre asociati. (original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul"). - Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata datorate catre Bugetul consolidat de Stat, si catre BugetulLocal de la sediul ofertantului, care sa reflecte indeplinirea obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei care se depun ofertele. Se accepta si datorii esalonate, conform legii. Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea"conform cu originalul". Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare, pentru dovedirea eligibilitatii, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sicontributiile catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Documentele vor fiprezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", la care se va alatura traducerea autorizata silegalizata a acestora in limba romana. Persoanele juridice straine pot prezenta documente edificatoare si din partea firmelor din grupul de firme pe care il controleaza in conformitate cu practica internationala. In cazul unei oferte comune, aceste certificate constatatoare trebuiedepuse de fiecare dintre asociati in parte. Pentru persoanele juridice romane : - : - autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima obligativitatea prezentarii Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie de la sediul ofertantului, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". Informatiile cuprinse in acest certificat trebuie sa fie reale la data limita de depunere a ofertelor Pentru persoanele juridice straine - autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima obligativitatea prezentarii a oricaror documente care dovedesc o forma de inregistrare /atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele vor fi prezentate sub forma unei traduceri legalizate. In cazul unei oferte comune, acest certificat trebuie depus de catre fiecare dintre asociati in parte. Ofertantul clasat pe primul loc (declarat castigator), va prezenta la cererea autoritatii contractante si inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, certificatul constatator (pentru persoanele juridice straine - documentele care dovedesc o forma de inregistrare /atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident) in original sau in copie legalizata.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: - Lista principalelor contracte de livrare din ultimii 3 ani. Se solicita declaratia pe propria raspundere a operatorului economic- Formularului 9 din Sectiunea III Formulare

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
Documentatia de atribuire este atasata prezentei invitatii
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: -
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 06.12.2012 10:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 06.12.2012 12:00
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: -

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) MOD DE FINANTARE
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Alte fonduri
Data expedierii prezentei invitatii: 27.11.2012 09:37

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu