miercuri, 19 decembrie 2012

Bandiții din primăria Târgu-Mureș nu plătesc factura de curent dar bagă sute de mii de euro în montare/demontare ornamente luminoase!Bandiții din primăria Târgu-Mureș nu plătesc factura de curent dar bagă sute de mii de euro în montare/demontare ornamente luminoase!
Pentru proștii cărora nu le pasă de cheltuirea banilor publici de diverși borfași cu pile la pedeliști, doar un minut de cugetare pe marginea mega-afacerilor din primăria lui Florea:
1) Anunt de participare numarul 129976/08.09.2011

Detalii procedura

Autoritate contractanta: Primaria Municipiului Tirgu-Mures

Numar anunt de participare: 129976 / 08.09.2011

Denumire contract: Lucrari de montare-demontare, achizitie si inchiriere ornamente luminoase pt pavoazarea Mun. Tg. Mures

Stare procedura: In desfasurare

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Primaria Municipiului Tirgu-Mures

Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: Maria-Magdalena Grama , Tel. 0265-268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: 0365-801856 , Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala

Activitate (activitati)

- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta

Lucrari de montare-demontare, achizitie si inchiriere ornamente luminoase pt pavoazarea Mun. Tg. Mures

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari

Executarea

Locul principal de executare: Municipiul Tirgu Mures

Codul NUTS: RO125 – Mures

II.1.3) Anuntul implica

Incheierea unui acord-cadru

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru

Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu

Acord-cadru cu un singur agent economic

Durata acordului-cadru: 36 luni

Valoarea estimata fara TVA: 4,662,096 RON

Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contracte anuale sau bianuale. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 1.854.032,11 lei fara TVA, iar a celui mai mic contract subsecvent este de 1.254.032,10 lei fara TVA.

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Lucrari de montare-demontare, achizitie si inchiriere ornamente luminoase pt pavoazarea Mun. Tg. Mures

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45310000-3 – Lucrari de Instalatii electrice (Rev.2)

31522000-1 – Ghirlande luminoase pentru pomul de Craciun (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Lucrari de montare-demontare, achizitie si inchiriere ornamente luminoase pt pavoazarea Mun. Tg. Mures

Valoarea estimata fara TVA: 4,662,096 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare

36 luni incepand de la data atribuirii contractului

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) Conditii referitoare la contract

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate

Garantia de participare in cuantum de 37.000 lei. Garantia de buna executie in cuantum de 5% din valoarea fiecarui contract subsecvent fara TVA.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Din fondurile Bugetului Local al Municipiului Tirgu Mures

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2) Conditii de participare

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Declaratia privind eligibilitatea; Certificate constatatoare de la Bugetul de Stat si catre Bugetul Local eliberate cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor; Certificat emis de O.R.C.; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006; Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

-Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani cu valoare egala sau mai mare de 3.700.000 lei,

III.2.3) Capacitatea tehnica

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

-Exp.similara – finalizarea in totalitate sau a unor faze specifice in ultimii 5 ani a unor lucrari si activitati similare cu valoare egala sau mai mare de 1.850.000 lei.

-Decl privind echipamentele tehnice, utilajele

-Decl privind efectivele medii anuale ale personalului tehnic si de specialitate

-Certificate sau alte documente emise de organisme abilitate in acest sens, care sa ateste conformitatea produselor.

-ISO 9001 sau echivalent, ISO 14001 sau echivalent, OHSAS 18001 sau echivalent.

III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.10.2011 14:00

Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

24.10.2011 10:00

IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati

IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor

Data: 24.10.2011 11:00

Locul: -Municipiul Tirgu Mures, P-ta Victoriei nr. 3, cam 45.

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

Administratorii societatilor ofertante si/sau reprezentantii imputerniciti ai acestora.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul este periodic

Nu

VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

Tip de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) Alte informatii

VI.4) Cai de atac

VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Adresa: str. Stavropoleos nr. 6, , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. 021-3104641 , Fax: 021-3104642

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul Juridic si Contencios Administrativ

Adresa postala: Adresa: P-ta Victoriei nr. 3 , Localitatea: Tirgu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. 0265-268330 , Fax: 0265-260813

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

06.09.2011 12:59

Citeste mai mult: Afacerea de un milion de euro pentru ornamente de Crăciun. La Primăria Târgu-Mureş, desigur, unde se cheltuieşte fără număr!
2) invitatia numarul 272000

Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta invitatia in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.

Autoritate contractanta

Primaria Municipiului Tirgu-Mures

Cod de identificare fiscala: 4322823

Adresa: Piata Victoriei nr.3, Targu Mures

Telefon: 0265-268330

Fax: 0365-801856

Detaliu invitatie

Denumire invitatie: Montare-demontare si achiz ornamente luminoase pt. pavoazarea Mun. Tg. Mures

Modalitate de desfasurare: Procedura offline

Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

CPV: 31522000-1 – Ghirlande luminoase pentru pomul de Craciun (Rev.2)

Tip contract: Lucrari

Obiectul contractului: Lucrari de montare-demontare si achiz ornamente luminoase pt. pavoazarea Mun. Tg. Mures.

Stare procedura: In desfasurare

Data publicarii: 11.11.2010 15:23

Data limita de depunere a ofertelor: 23.11.2010 10:00

Adresa la care se transmit ofertele: Tirgu-Mures, P-ta Victoriei nr. 3, camera 12 (registratura)

Data si ora deschiderii ofertelor: 23.11.2010 12:00

Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Municipiul Tirgu-Mures, P-ta Victoriei nr. 3, camera 45

Limba de redactare a ofertei: Romana

Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice

Valoare estimata: 1,343,871 RON

Criterii de calificare: -Sa nu se afle in nici una din situatiile prevazute de art. 180 si art. 181 din OUG nr. 34/2006. (se va completa Declaratia privind eligibilitatea, declaratia privind inexistenta starii de faliment, sa aiba indeplinite obligatiile exigibile de plata catre Bugetul consolidat de Stat si catre Bugetul Local de la sediul ofertantului, prezentand in acest sens certificate constatatoare eliberate de institutiile abilitate, eliberate cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor),

-Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani cu valoare egala sau mai mare de 2687741,92 lei

-Experienta similara – executarea in ultimii 5 ani de lucrari si activitati similare cu valoare egala sau mai mare de 1343870,96 lei

-ISO 9001 pentru proiectare si executie lucrari de instalatii electrice ,

-ISO 14001 pentru proiectare si executie lucrari de instalatii electrice,

- OHSAS 18001 pentru proiectare si executie lucrari de instalatii electrice.

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: Documentatia de atribuire este atasata anuntului de participare.

Citeste mai mult: Mega-afacere estimată la peste 300.000 de euro pentru „Montare-demontare şi achiziţionare ornamente luminoase pentru pavoazarea Târgu-Mureşului”
3) Afacere de vreo 450.000 de euro cu ornamente luminoase prin generozitatea fără limită a Primăriei Târgu-Mureş. Să vă luminaţi…bine!

Băieţii deştepţi din Primăria Târgu-Mureş nu dorm înainte de alegeri şi în an de criză la firme private, dintre care unele ale pedeliştilor sau ale camarilei lor, aruncă cu sutele de mii de euro ale târgumureşenilor de parcă sunt în anul morţii. Noua afacere va scoate din bugetul local 450.000 de euro, adică fiecare târgumureşean va trebui să suporte din impozitele şi taxele pe care le plăteşte 3 euro pentru ca firme abonate să îi monteze şi demonteze ornamente luminoase. Desigur, e an de criză, deci firmele trebuie ajutate de inşii puşi politic. În atenţia DNA şi a altor instituţii de gen: modul în care se fac estimările la licitaţiile Primăriei Târgu-Mureş. Un exemplu de afacere cu miros de ceva neplăcut este şi treaba acesta cu ornamente. Pentru cine întreabă, valoarea estimată a fost 4,6 milioane lei (peste un milion de euro), pentru ca firmele blagoslovite de…noroc să câştige cu 1,85 milioane (adică vreo 40 la sută din suma estimată), criteriul fiind…preţul cel mai mic la singura ofertă depusă. Precedentele au mai fost, pornind de la publicitatea de 1,3 milioane şi câştigată cu 590.000 de lei, cu singura ofertă depusă, pe când alte afaceri de anul acesta, ca publicitatea prin televiziunile de partid, sunt exact estimate şi câştigate de alţi abonaţi ai banului public. DNA, anchetezi cine şi cum face estimările şi cum de există diferenţe de 0 la sută sau 60 la sută, după caz?!

Anunt de atribuire numarul 119051/07.12.2011

Informatii anunt de participare asociat

Numar anunt: 129976 / 08.09.2011

Denumire contract: Lucrari de montare -demontare, achizitie si inchiriere ornamente luminoase pt pavoazarea Mun. Tg. Mures

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Primaria Municipiului Tirgu-Mures

Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: Maria-Magdalena Grama , Tel. 0265-268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: 0365-801856 , Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala

Activitate (activitati)

- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Lucrari de montare-demontare, achizitie si inchiriere ornamente luminoase pt pavoazarea Mun. Tg. Mures

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari

Executarea

Locul principal de executare: Municipiul Tirgu Mures

Codul NUTS: RO125 – Mures

II.1.3) Anuntul implica

Incheierea unui acord-cadru

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Lucrari de montare-demontare, achizitie si inchiriere ornamente luminoase pt pavoazarea Mun. Tg. Mures

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45310000-3 – Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)

31522000-1 – Ghirlande luminoase pentru pomul de Craciun (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

1,854,032 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 378 Denumirea: ,,Montare-demontare, achizitie si inchiriere ornamente luminoase pentru pavoazarea municipiului Tirg

V.1) Data atribuirii contractului 11/11/2011

V.2) Numarul de oferte primite 1

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

S.C. INTRA SERV S.R.L. (lider al asocierii dintre SC INTRA SERV SRL si SC MK ILLUMINATION SRL)

Adresa postala: str. Mihai Eminescu nr. 77/1 , Localitatea: Ludus , Cod postal: 545200 , Romania , Tel. 0265-259.277 , Fax: 0265-259.277

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului

Valoarea: 4662096.00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului

Valoarea: 1854032.00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

VI.2) Alte informatii

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Tribunalul Comercial Mures

Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. 0265-262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: 0265-311827

Organismul competent pentru procedurile de mediere

Tribunalul Comercial Mures

Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. 0265-262010 , Email: tr-mures-comercial@just.ro , Fax: 0265-311827

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul Juridic si Contencios Administrativ

Adresa postala: Adresa: P-ta Victoriei nr. 3 , Localitatea: Tirgu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. 0265-268330 , Fax: 0265-260813

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

05.12.2011 10:44

Citeste mai mult: Afacere de vreo 450.000 de euro cu ornamente luminoase prin generozitatea fără limită a Primăriei Târgu-Mureş. Să vă luminaţi…bine!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu