miercuri, 5 decembrie 2012

Mega-afacere de peste două milioane de euro în Papiu Ilarian!




Mega-afacere de peste două milioane de euro în Papiu Ilarian!
Într-o comună mureșeană sunt de dat nu mai puțin de două milioane de euro, pentru modernizare rețea stradală, construire cămin de persoane și....organizare de festival! Banii sunt puhoi și vin din fonduri europene(în parte tot bani românești). Rămâne de văzut cine va pune mâna pe cașcaval și dacă nu va fi și aici o afacere de partid după modelul afacerilor primăria Târgu-Mureș – șmecherașii cu firme din PDL și gașca din camarilă. Ca idee despre valoare, aici vorbim de jumătate de proiect ca acela de reparații Cetate pe firme abonate la primărie lui Florea (Bența, Poruțiu, Borșan) sau de 3 ori mai puțin ca valoarea afacerii centrale de apartament cumpărate de borfașii din primărie și consiliul local pe credit de 6 milioane de euro. Ca idee de afacere, cu banii ăștia gașca lui Florea putea cumpăra încă 10 instalații de nocturnă pentru clubul pe familionul pedelistului Maior sau puteau face vreo 4 afaceri de genul recompartimentare și cumpărare echipament cinema RADEF Arta, cel dat politic javrelor din primărie, consiliul local și cu carnet de partid (500.000 de euro). Mega-afacere prin definiție pentru porcii de partid, ce firme se înfig aici la făcut praf banii?
Detaliu pentru invitatia numarul 340461
Detaliu invitatie
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: COMUNA PAPIU ILARIAN (PRIMARIA COMUNEI PAPIU ILARIAN JUD. MURES)
Numar invitatie: 340461 / 03.12.2012
Denumire contract: Modernizare retea stradala in Comuna Papiu Ilarian, construire camin persoane varstnice in Comuna Papiu Ilarian, organizarea festivalului "Targul Rusaliilor" in Comuna Papiu Ilarian, judetul Mures
Stare procedura: In Desfasurare

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
COMUNA PAPIU ILARIAN (PRIMARIA COMUNEI PAPIU ILARIAN JUD. MURES)
Cod fiscal: 5669384, Adresa: com Papiu Ilarian, judetul Mures, Papiu Ilarian, Telefon: 0265/715009, Fax: 0265/715113
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
Comuna Papiu Ilarian, nr. 192A, judetul Mures, Romania, cod postal: 547445, telefon:+40 0265715009, fax:+40 0265715112, persoana de contact: Varo Levente - responsabil legal de proiect
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
la sediul autoritatii contractante - Comuna Papiu Ilarian, Localitatea Papiu Ilarian nr. 192A, Judetul Mures
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Altele (administrare teritoriala locala)

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Modernizare retea stradala in Comuna Papiu Ilarian, construire camin persoane varstnice in Comuna Papiu Ilarian, organizarea festivalului "Targul Rusaliilor" in Comuna Papiu Ilarian, judetul Mures
II.1.2) Tip contract: Lucrari
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Executie lucrari avand ca tema: "Modernizare retea stradala in Comuna Papiu Ilarian, construire camin persoane varstnice in Comuna Papiu Ilarian, organizarea festivalului "Targul Rusaliilor" in Comuna Papiu Ilarian, judetul Mures",conform proiectelor integral anexate
II.1.6) CPV: 45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Da
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 9,943,565 RON

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII

III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare 160.000 lei in cazul in care se oferteaza doar lotul I; 37.000 lei in cazul in care se oferteaza doar lotul II. Garantia de particip se const prin virament bancar sau printr-un instrument de garant emis in conditiile legii de o soc bancara sau de o soc de asigurari, care se prezinta in original, in cuantum si pentru perioada prev in doc de atrib. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa:a) conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conf cu contractul garantat; sau b) neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiar, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.In conf cu prev art. 278^1 din OUG 34/2006 cu mod si compl ult, in masura in care CNSC respinge contestatia, AC va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului suma de: 8.368,49 lei in cazul in care se oferteaza doar lotul I, 5.638,64 lei in cazul in care se oferteaza doar lotul II. Garantia de participare se va exprima in lei. Instrumentul de garantare emis in conditiile legii, este recomandabil a fi eliberat de: - o banca din Romania sau de o banca din strainatate cu corespondent in Romania ; - o societate de asigurari din Romania sau de o societate de asigurari din strainatate cu corespondent in Romania. Perioada de valab a garantiei de particip trebuie sa fie cel putin egala cu per de valab a ofertei adica 90 de zile raportata la data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care ofert dovedeste ca este IMM atunci va benef de o reducere de 50% din val garantiei de particip conf Legii nr.346/2004. Contul de trezorerie de garantii de participare este: RO56TREZ4805006XXX000039 deschis la Trezoreria Ludus. Codul fiscal al institutiei este: 5669384. In cazul in care se constit gar de particip intr-o alta valuta, atunci echivalenta se va calcula la cursul BNR valabil cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor
Garantie de buna executie Cuantumul garantiei de buna executie, este de 10% din valoarea contractului, (fara TVA) constituita prin:un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, sau prin retineri succesive din facturile aferente situatiilor de plata acceptate la plata. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct pus la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Executantul are obligatia de a deschide contul pentru garantia de buna executie, in termen de maxim 5 zile dupa semnarea contractului.


III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea completata in conformitate cu modelul din sectiunea de Formulare - Formular 12A., Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, conform Formularului 12 B, insotita de certificate constatatoare pentru indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, care sa ateste situatia obligatiilor scadente in luna anterioara desfasurarii prezentei proceduri de atribuire astfel:Certificat de sarcini fiscale emis de catre organele competente ale Ministerului Finantelor Publice, privind plata obligatiilor bugetare catre bugetul general consolidat, care sa ateste inexistenta de obligatii bugetare restante, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul"; Certificat de sarcini fiscale emis de catre organismele competente ale Administratiei Publice Locale, privind plata obligatiilor bugetare catre bugetul administratiei publice locale, care sa ateste inexistenta de obligatii bugetare restante, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul"; Autoritatea Contractanta solicita ca in cazul existentei unor datorii reesalonate, ofertantul sa depuna in oferta dovada platii la zi a datoriilor reesalonate si graficul de reesalonare.Pentru persoane juridice straine:erinta obligatorie: operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget, date in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competenta in acest sens. Documentele vor fi traduse in limba romana de catre persoane autorizate.Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, Declaratie la art. Art. 69>1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Persoane cu atributii de decizie din cadrul autoritatii contractante: Varo Levente - primar, Ivan Aurel - viceprimar, Kupas Maria - secretar, Mate Arpad - responsabil urb., consilieri locali: Adorjan Francisc, Echard Sandor, Kis Geza, Molnar Martin, Nemes Viorica, Mate Zoltan, Suciu Ioan, Szekeres Arpad Denes, Ivan Aurel Persoane juridice / fizice romane - certificatul constatator emis de Oficiul National Registrului Comertului (ONRC) de pe langa Tribunalul judetului in care este inregistrat operatorului economic, in original, copie legalizata notarial sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Obiectul de activitate al operatorului economic (obiectul contractului) trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Pentru lucrarile de alimentare cu energie care necesita a executate, autoritatea contractanta solicita ca executantul acestora, indiferent de calitate sa - antreprenor general/ lider de asociere / asociat- sa prezinte, in copie cu mentiunea "conform cu originalul" , urmatorele atestate emise de catre Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), aflate in perioada de valabilitate: Atestat de tip C1A - proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4kV-20kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20 kV; - Atestat de tip C2A - lucrari de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4kV-20kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20 kV; In cazul in care operatorul economic care a fost desemnat castigator a prezentat certificatul emis de ONRC in copie lizibila, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, la solicitarea in scris a autoritatii contractante, acesta va prezenta acest certificat si in original sau copie legalizata pentru confruntare. Persoane fizice / juridice straine (daca e cazul) - Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul /ofertantul este rezident, in original, copie legalizata sau copie conform cu originalul . Documentele din oferta vor fi traduse in limba romana de catre persoane autorizate
Capacitatea economica si financiara
Descriere: Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (fara a se lua in considerare anul in curs) trebuie sa fie de minim 16.000.000,00 lei in cazul in care se va oferta lotul I si 3.700.000,00 lei in cazul in care se oferteaza lotul II,,Bilantul contabil pe ultimul an financiar incheiat, insotit de anexele explicative, vizate si/sau inregistrate de organe competente si/sau dupa caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati recunoscute de audit financiar si contabil precum si orice alte documente prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico financiara.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Prezentarea listei privind principalele lucrari executate in ultimi 5 ani conform Formularului 12F din sectiunea formulare. Aceasta lista va fi insotita de o copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" a unui proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor si/sau proces verbal de receptie finala prin care sa se confirme executarea lucrarilor: de drumuri in valoarea de minim 8.084.925,00 lei, fara TVA - in cazul in care se oferteaza doar lotul I, civile in valoare de minim 1.858.640,00 lei, fara TVA, in cazul in care se oferteaza numai lotul II. Acest proces verbal va fi insotit si de o recomandare/document constatator referitor la indeplinirea obligatiilor contractuale, prezentata/prezentat in original sau in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", din partea beneficiarului din care sa rezulte modul de indeplinire a contractului si implicit de executie a lucrarilor.,Informatii privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari. Lista utilajelor va cuprinde minim urmatoarele utilaje (se vor depune doar pentru lotul I) : - repartizor mixturi asfaltice - 1 buc.; - compactor mixt 1 buc., - autogreder - 1 buc - vibrocompactor cu rulouri netede - 1 buc.; - statie de preparat mixturi asfaltice - 1 buc..,Declaratia privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si a cadrelor de conducere in ultimii 3 ani Ofertantul trebuie sa faca dovada existentei in componenta echipei de lucru a minim: unui inginer specializarea CFDP, a unui responsabil tehnic cu executia (RTE) in domeniu constructiilor de drumuri si a unui responsabil cu controlul calitatii CQ- in cazul in care se oferteaza doar lotul I; unui inginer specializarea constructii civile, a unui responsabil tehnic cu executia (RTE) in domeniu constructiilor civile si a unui responsabil cu controlul calitatii CQ in cazul in care se oferteaza doar lotul II; Pentru persoanele responsabile de indeplinirea contractului ofertantul trebuie sa prezinte CV-urile (formularul 21 din sectiunea formulare), diplomele de studii si atestatele profesionale in acest sens. Pentru toti membrii echipei de lucru care nu sunt angajati ai operatorului economic se va depune un angajament de participare (formularul 39A din sectiunea formulare),Declaratie privind partea / partile din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze Standarde de asigurare a calitatii Se vor prezenta certificate sau echivalente ale acestora care atesta Implementarea Sistemului de Management Calitate ISO 9001, cu specific de lucrari de drumuri daca se depune oferta numai pe lotul I si de constructii civile in cazul in care se oferteaza doar lotul II. Certificatele se vor prezenta in copii lizibile cu mentiunea "conform cu originalul".,Standarde de asigurare a protectiei mediului Se vor prezenta certificate sau echivalente ale acestora care atesta Implementarea sistemului de management privind protectia mediu ISO 14001 cu specific de lucrari de drumuri daca se depune oferta numai pe lotul I si de constructii civile in cazul in care se oferteaza doar lotul II. Certificatele se vor prezenta in copii lizibile cu mentiunea "conform cu originalul".



SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
disponibila integral in SEAP
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 18.12.2012 10:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 18.12.2012 12:00
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: -

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Da
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri europene
Fond european: Programul National de Dezvoltare Rurala
Data expedierii prezentei invitatii: 03.12.2012 14:19


Detalii lot
Numar lot: 1
Denumire lot: Modernizare retea stradala in localitatile Papiu Ilarian si Ursoaia
Stare curenta: In Desfasurare
Cod CPV: 45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
Valoare estimata: 8,084,925 RON
Descriere: Modernizare retea stradala in localitatile Papiu Ilarian si Ursoaia -in conformitate cu prevederile caietului de sarcini si a proiectului tehnic integral anexat.
Informatii suplimentare: Valoarea garantiei de participare este: 160000.00 RON.


Numar lot: 2
Denumire lot: Construire camin persoane varstnice Localitatea Papiu Ilarian, Judetul Mures
Stare curenta: In Desfasurare
Cod CPV: 45211200-1 - Lucrari de constructii de adaposturi sociale (Rev.2)
Valoare estimata: 1,858,640 RON
Descriere: Construire camin persoane varstnice Localitatea Papiu Ilarian, Judetul Mures -in conformitate cu prevederile caietului de sarcini si a proiectului tehnic integral anexat.
Informatii suplimentare: Valoarea garantiei de participare este: 37000.00 RON.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu