miercuri, 10 iulie 2013

E.ON Gaz Distribuție vrea tipizate și servicii tipografice de până la 400.000 de euro!E.ON Gaz Distribuție vrea tipizate și servicii tipografice de până la 400.000 de euro!
Afacere cu tipizate pentru E.ON, de până la 400.000 de euro (1,8 milioane lei). Dacă suma poate părea mare să nu uităm că E.ON are obiect de activitate în jumătate dintre județele țării.


Anunt de participare (utilitati) numarul 144693/03.07.2013

Detalii procedura
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: E-ON GAZ DISTRIBUTIE S.A.
Numar anunt: 144693 / 03.07.2013
Denumire contract: Furnizare formulare tipizate si servicii tipografice
Stare procedura: In desfasurareSectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E-ON GAZ DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: Str Trandafirilor nr. 21 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540049 , Romania , Punct(e) de contact: Erwin Wagner , Tel. +40 365403677 , In atentia: dpt Achizitii BSC , Email: erwin.wagner@eon-romania.ro , Fax: +40 365403693 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate pe actiuni
Activitate (activitati)
- Producere, transport si distributie de gaz si de energie termica


Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Furnizare formulare tipizate si servicii tipografice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: aria de acoperire E.ON
Codul NUTS: RO125 - Mures

II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 3 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 900,000 si 1,800,000 RON

Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Primul contract subsecvent se va incheia cu ofertantul clasat pe primul loc in urma negocierii, valabil 24 luni.Criteriul de atribuire la reluarea competitiei dupa 24 luni intre semnatarii acordului cadru, este pretul cel mai scazut. Se va transmite invit.cf.preved.legale.Valoarea celui mai mare ctr.subsecvent este de 900.000 Lei.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare formulare tipizate necesare desfasurarii activitatii E.ON Gaz Distributie SA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
22820000-4 - Formulare (Rev.2)
79810000-5 - Servicii tipografice (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile pentru primul contract subsecvent sunt conform caietului de sarcini Anexa 1.
Valoarea estimata pentru primul contract subsecvent este de 900.000 lei.
Valoarea estimata pentru acord cadru: minim 900.000 lei, maxim 1.800.000 Lei
Cantitatile minime si maxime pentru acordul cadru sunt conform Anexei 2 la caietul de sarcini - cantitati minime si maxime.
Cantitatile minime si maxime pentru un contract subsecvent sunt conform Anexei 2c la caietul de sarcini - cantitati minime si maxime contract subsecvent.
Valoarea estimata fara TVA: intre 900,000 si 1,800,000 RON

II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Garantia de participare este de 9.900 lei. Echivalenta pt o gar.de particip depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara cu 5 zile calendaristice datei limita de depunere a candidaturilor. Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 120 zile, de la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor. Candidaturile care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei pentru participare, in original, in cuantumul si valabilitatea solicitata, vor fi respinse la deschiderea candidaturilor. Conform L.346/2004, art.16, alin.2, I.M.M. pot depune doar 50% din valoarea garantiei mai sus mentionate. Garantia de participare se constituie prin virament bancar (ordinulde plata trebuie vizat de catre banca emitenta) sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in Fisa de date a achizitie.- conform art. 86/HGR nr.925/2006. Cont RO11BRDE270SV27540412700 pt lei deschis la BRD Tg-Mures si cont RO03BRDE270SV27666672700,Cod swift BRDEROBU pt euro deschis la BRD Tg-Mures. Nu se accepta ordine de plata care nu sunt vizate de banca. Toate val.sunt fara TVA.Incadrarea in art 87 din HGR 925/2006 da dreptul autoritatii contractante de a retine garantia de particip.. Incadrarea in art 278^1 din OUG 34/2006 duce la retinerea garantiei de particip conform prevederilor legale. Garantia de buna executie in cuantum de 2% (1% pentru IMM-uri) din valoarea fiecarui contract subsecvent, fara TVA. Modul de constituire a garantie de buna executie: Scrisoare de garantie de buna executie sau alt instrument de garantare, emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari sau prin retineri succesive, conform art. 90 din HGR 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii ale E.ON Gaz Distributie SA
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1-Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art 180 din OUG 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare, prezentata de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al candidatului/ofertantului. Incadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Se va completa Formularul 12A.

2-Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din O.U.G. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare, prezentata de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al candidatului/ofertantului. Se va completa Formular 12B. Tertul sustinator va prezenta documentul numai pentru neincadrarea in prevederile
art. 181 lit.a), c1), si d) din OUG 34/2006. Incadrarea in situatiile prevazute la art.181 din Ordonanta de urgenta nr.34/2006 ofera autoritatii
contractante posibilitatea excluderii ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

3-Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de prevederile art 69^1(evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 337/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, prezentata de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator/subcontractant al candidatului/ofertantului. Ofertantul care se afla in situatiile prevazute la
articolul mentionat este exclus din procedura de atribuite. Se va completa Formularul 13A

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:

Director General Adjunct: Radu Petre; - Director General Adjunct: Livioara Sujdea.

Persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu prezenta procedura de achizitie sunt: Bogdan Cirstea, Flavius Marcus, Angela Vasile, Erwin Wagner. Persoanele implicate in organizarea, derularea si finalizarea prezentei proceduri de achizitie: Radu Vlad, Erwin Wagner, Angela Vasile, Ovidiu Mircea Pop, Sergiu Ciuca, Ramona Medesan, Oana Morait.

4-Certificat de participare la procedura cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr.314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta. Se va completa Formularul 13B.

5-Declaratie privind calitatea de participant la procedura. Se va completa obligatoriu si formularul 2D.

Nota: In cazul unei asocieri se va depune acordul de asociere Formular nr 6 semnat de parti, respectiv in cazul subcontractarii se depune acordul de subcontractare Formularul nr 7 semnat de parti. Pentru Persoane juridice romane - Certificat constatator, in original/copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, din care sa rezulte:
- Obiectul de activitate. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. In cazul in care in acest certificat nu sunt trecute domenii de activitate necesare pentru indeplinirea contractului, neacoperite de subcontractanti/ asociati, ofertantul va fi declarat descalificat. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita inainte de transmiterea comunicarilor finale, in cazul in care se prezinta actul in copie conforma cu originalul, prezentarea pentru conformitate a Certificatului constatator in original/copie legalizata.

Pentru persoanele fizice/juridice straine documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident si certificat de rezidenta fiscala valabil la data limita de depunerii a candidaturii.
- Autorizatia de functionare ca unitate protejata in baza Legii 448/2006, in original / copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul"
- Autorizatia de protectie a mediului pentru Tipografii, in conformitate cu cerintele Ordinul nr. 1798/2007 publicat in MO, partea I nr 808 din 27.11.2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, pentru activitatile de tiparire. Pe parcursul derularii acordului cadru, Autoritatea Contractanta se va asigura ca ofertantii semnatari ai acordului cadru detin Autorizatia de mediu valabila.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru demonstrarea experientei similare se va prezenta o lista a principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se confirma
prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, a caror valoare cumulata sa fie de minimum: 900.000 lei. Valorile mentionate sunt fara TVA. Pentru
echivalenta(leu/euro)se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. In cazul in care beficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/ confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic;
Modalitatea de indeplinire
Completarea Formularul 4 si Formularul 4A. Candidatul va
prezenta informatii relevante cu obiectul contractului.
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine standarde de asigurare a
calitatii, conform ISO 9001:2008 sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire
Certificat ISO (9001:2008) sau alte documente echivalente
III.2.4) Contracte rezervate
Da
Contractul este rezervat unor ateliere protejate

III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut


IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.08.2013 12:00

Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.08.2013 12:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana

IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.08.2013 14:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul este periodic
Da
Programul estimat de publicare a anunturilor viitoare: peste aproximativ 3 ani
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Numar de agenti economici preconizat : minim 3 Autoritatea contractanta nu doreste limitarea numarului de agenti economici. Toti agentii economici care indeplinesc cerintele de calificare vor fi selectati pentru etapa a II-a. Autoritatea contractanta va incheia acord cadru cu toti ofertenatii care indeplinesc cerintele de calificare si depun oferte conforme si acceptabile. Daca doua oferte clasate pe primul loc au acelasi pret, se solicita oferta imbunatatita in plic inchis. In cadrul procedurii de atribuire, orice comunicari se pot face prin posta, fax sau e-mail cu conditia existentei confirmarii de primire si a inregistrarii documentelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departament Juridic din cadrul E.on Gaz Distributie SA
Adresa postala: Piata Trandafirilor, nr 21 , Localitatea: Tirgu Mures , Cod postal: 540067 , Romania , Tel. +40 365403769 , Email: angela.vasile@eon-romania.ro , Fax: +40 365403769

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.07.2013 12:02

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu