sâmbătă, 21 iulie 2012

Dezinsecție la Târgu-Mureș, pe firmă cadorisită de primăria lui Florea !


Dezinsecție la Târgu-Mureș, pe firmă cadorisită de primăria lui Florea !
Începând cu mijlocul acestei săptămâni, în perioada 18.07.2012-21.07.2012, SC Coral Impex SRL execută lucrări de dezinsecţie pe domeniul public prin acţiuni la sol şi prin aviotratament pe raza municipiului Târgu-Mureş, în baza contractului de concesiune nr.313/13.09.2011, a serviciilor de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie încheiat între societate şi Primăria municipiului Tîrgu-Mureş. Menţionăm că perioada de execuţie se poate prelungi în funcţie de condiţiile meteo. Substanţele folosite au substanţă activă deltametrin şi cypermetrin, sunt avizate de Ministerul Sănătăţii şi fac parte din grupele de toxicitate Xn şi Xi. Cu scopul de a evita unele incidente neplăcute, vă mai amintim că SC Coral Impex SRL e singura societate abilitată să presteze servicii de deratizare, dezintegrre şi dezinfecţie, pe raza Municipiului Tîrgu-Mureş, pe domeniul public, la asociaţiile de proprietari, în gospodăriile individuale şi la agenţii economici.
Asta e  pe siteul primăriei. Ce nu vă spun șmecherașii ăștia ordinari e câți bani și pe câți ani s-a dat afacerea. Sursa: licitatiapublica.ro!

Concesionare numarul 1979/22.04.2011

Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Primaria Municipiului Tirgu-Mures

Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: Maria-Magdalena Grama , Tel. 0265-268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: 0365-801856 , Adresa internet (URL): www.tirgumures.roI.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala

Activitate (activitati)

- Servicii generale ale administratiilor publiceAutoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

NuSectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONAREII.1) Descrierea concesionarii

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta

Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare pentru activitatile de deratizare, dezinsectie, dezinfectie in Mun.Tirgu Mures

II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor

Servicii

16 – Servicii de eliminare a deseurilor si a apelor uzate; salubrizare si servicii similare

Locul principal de prestare: Municipiului Tirgu Mures

Codul NUTS: RO125 – MuresII.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare

Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare pentru activitatile de dezinsectie, deratizare, dezinfectie, si tratamente fitosanitare in Mun.Tirgu Mures

II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)

90670000-4 – Servicii de dezinfectare si dezinfestare in mediu urban sau rural (Rev.2)

90921000-9 – Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)

90923000-3 – Servicii de deratizare (Rev.2)II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare

II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)

Servicii de dezinsectie, deratizare, dezinfectie, si tratamente fitosanitare.

Valoarea estimata fara TVA: 10,000,000 Moneda: RON

II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICEIII.1) Conditii de participare

III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Declaratie privind eligibilitatea, sa aiba indeplinite obligatiile exigibile de plata catre Bugetul consolidat de Stat si catre Bugetul Local de la sediul ofertantului, prezentand in acest sens certificate constatatoare eliberate de institutiile abilitate, eliberate cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor), Certificat constatator emis de ORC, certificat de inregistrare emis de ORC.

III.1.2) Capacitatea economica si financiara

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani cu valoare egala sau mai mare de 20.000.000 lei

III.1.3) Capacitatea tehnica

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Experienta similara: indeplinirea in ultimii 3 ani, de activitati de dezinsectie, deratizare, dezinfectie a caror valoare cumulata sa fie de minim 10.000.000 lei.Se accepta cumularea valorilor din din cel mult doua contracte. Recomandari din partea altor beneficiari, declaratie care contine informatii privind dotarile specifice, utilajele, instalatiile, echipamentul tehnic, mijloacele de transport, si alte mijloace fixe pe care candidatul/ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea corespunzatoare a contractuluidin care sa rezulte ca acesta detine urmatoarele utilaje:20 pulverizatoare portabile generatoare de ceata rece, 10 pulverizatoare portabile generatoare de ceata calda,3 pulverizatoare autopurtate generatoare de ceata rece, de mare capacitate, pentru vegetatia mai inalta de 14 m, 2 pulverizatoare autopurtate, de mare putere, generatoare de ceata calda, 10 autovehicule de deservire autorizare de Directia de Sanatate Publica pentru transport persoane, utilaje, substante si dotate cu sisteme de monitorizare.Declaratie privind efectivele medii si personalul de specialitate de care dispune, insotita de informatii referitoare la numarul persoanelor implicate in indeplinirea contractului, precum si referitoare la studiile profesionale si calificarea acestora;obligatii contractuale, in desfasurare, fata de alti beneficiari/clienti, ISO 9001 sau echivalent, ISO 14001 sau echivalent, OHSAS 18001 sau echivalent, licenta ANRSC minim clasa a II -a, Autorizatiile legale pentru prestarea servciilor ce urmeaza a fi concesionate, de la: Agentia pentru Protectia Mediului, Autoritatea de Sanatate publica, Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si Pentru Siguranta Alimentelor ( ANSVSA ), Unitatea Fitosanitara

Sectiunea IV: PROCEDURAIV.1) Criterii de atribuire

Tarife propuse maxim 70 p Valoarea investitiilor propuse pentru dezvoltarea serviciului – maxim 20 p Term. de realizare a investitiilor – maxim 10 p

IV.2) Informatii administrative

IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor

Data: 07.06.2011 Ora: 10:00

IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile

RomanaAltele

Documentatia de atribuire este atasata prezentului anunt

IV.3) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTAREVI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

Tip de finantare: Fonduri bugetare

VI.2) Informatii suplimentare

Ofertele se vor deschide la – sediul primariei Municipiului Targu Mures, Piata Victoriei nr.3, cam. 45, la data de 07.06.2011 ora 13. Garantia de participare in cuantum de 100.000 lei. Garantia de buna executie in cuantum de 10 % din valoarea estimata anual a contractului

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Stavropoleos nr. 6 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. 021-3104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: 021- 3104642Organismul compentent pentru procedurile de mediere

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenele de introducere a recursurilor:VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs

Serviciul Juridic si Contencios Administrativ

Adresa postala: P-ta Victoriei nr. 3 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. 0265-268330 , Fax: 0265- 260.813VI.4) Data expedierii prezentului anunt

19.04.2011 16:54

Citeste mai mult: Primăria lui Florea vrea concesionare de doar 10 milioane de lei: pentru activităţile de dezinsecţi

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu