joi, 23 mai 2013

Mega-afacere de milioane de euro pe scuza iaz batal, cu audit de 600.000 de lei. Are cineva curaj că meargă la licitație sau e iar afacere dedicată pentru bandiții din PDL Mureș și camarilă?Mega-afacere de milioane de euro pe scuza iaz batal, cu audit de 600.000 de lei. Are cineva curaj că meargă la licitație sau e iar afacere dedicată pentru bandiții din PDL Mureș și camarilă?
Găinarii din PDL Mureș care trăiesc exclusiv din afacerile inventate de porcii lor de partid  probabil că exultă. Au pus mâna pe toate afacerile posibile și imposibile prin interese portocalii și nesimțirea etnică a borfașilor  înscăunați cu bau-baul imaginar  UDMR și cu vandali la fel de imaginari inventați de lepre sereiste, cum ar rata ratații PDL Mureș afacerea iaz batal?! Doar auditul este de 600.000 de lei, ca idee despre ce sume se vorbește aici.

Anunt de participare numarul 143511/14.05.2013

Detalii procedura
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Numar anunt: 143511 / 14.05.2013
Denumire contract: Servicii de de audit aferente implementarii proiectului "Reabilitarea sitului poluat istoric - iaz Batal 30 ha - Targu Mures"
Stare procedura: In desfasurare


SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:
Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: NICOLETA ALINA DAMIAN , Tel. +40 0265268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: +04 0365801856 , Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE
Nu

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de de audit aferente implementarii proiectului "Reabilitarea sitului poluat istoric - iaz Batal 30 ha - Targu Mures"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
9 - Servicii de contabilitate, de audit si de gestionare a registrelor contabile
Locul principal de prestare: Municipiul Targu Mures
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de de audit aferente implementarii proiectului "Reabilitarea sitului poluat istoric - iaz Batal 30 ha - Targu Mures"
Mentionam faptul ca nu exista servicii diverse si neprevazute
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79212100-4 - Servicii de auditare financiara (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de de audit aferente implementarii proiectului "Reabilitarea sitului poluat istoric - iaz Batal 30 ha - Targu Mures"
Mentionam faptul ca nu exista servicii diverse si neprevazute
Valoarea estimata fara TVA: 603,258.91 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
21 luni incepand de la data atribuirii contractului

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Garantia de participare va fi de: 12.000 lei Mentionam faptul ca valoarea garantiei de participare a fost calculata in conformitae cu valoare estimata de la pct. II.2.1 tinand cont de faptul ca nu exista servicii diverse si neprevazute Modul de constituire al garantiei de participare: Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. Garantia trebuie sa fie irevocabila. In conformitate cu prevederile art. 278ˆ1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, in masura in care Consiliul respinge contestatia ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului suma de 4.383,26 lei. Garantia de participare se va exprima in lei. Garantia de buna executie va reprezenta 10% din valoarea totala a contractului ?i se va constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari (in original) sau prin retineri succesive din platile intermediare. Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie va fi stabilita de comun acord. In cazul in care garan?ia de buna execu?ie se constituie prin re?ineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, contractantul are obligatia de a deschide un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia. Suma ini?iala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis este de 0,5% din pre?ul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil deschis prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garan?ie de buna execu?ie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare nerambursabila. prin POS Mediu 2007-2013, Axa Prioritara. 2 - Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare intocmita conform Formularului 8 din Sectiunea III Formulare. Persoanele care asigura sustinerea economico-financiara si tehnico-profesionala, a candidatului/ofertantului, trebuie sa faca dovada neincadrarii in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006. In cazul unei oferte comune, aceasta declaratie trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte.
-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare conform Formularului 17 din Sectiunea III Formulare. Persoanele care asigura sustinerea economico-financiara si tehnico-profesionala, a candidatului/ofertantului, trebuie sa faca dovada neincadrarii in prevederile art. 181, lit. a,c^1 si d, din OUG nr. 34/2006, conform Formularului F17.1. din Sectiunea III Formulare. In cazul unei oferte comune, aceasta declaratie, conform Formularului F17, trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte.
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 conform Formularului 23 din Sectiunea III Formulare. Neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 trebuie demonstrata conform art 13 din Legea 279/2011 de catre ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul sau tertul sustinator.
In cazul unei oferte comune, aceasta declaratie trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte. Precizam ca persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Primarul Municipiului Targu-Mures - Dorin Florea, Viceprimarii Municipiului Targu-Mures (Jozsa Tibor si Ionela Ciotlaus), Secretarul Municipiului Targu-Mures - Cioban Maria, Membrii Consiliului Local ai Municipiului Targu-Mures (Benedek Istvan, Gombos Geza Csaba, Peti Andrei, Jozsa Tibor (viceprimar), Karacsony Erdei Etel, Bakos Levente Attila, Torzsok Sandor Laszlo, Kikeli Pal Istvan, Soos Zoltan, Haller Bela, Maior Sergiu Claudiu, Roman Ioana Dana, Matei Dumitru, Puiac Ion Claudiu, Farcas Ioan, Gujan Herman Cosmin Lucian, Briscaru Gheorghita Ionel, Ciotlaus Ionela Claudia (viceprimar), Pui Sebastian Alexandru, Sabau Pop Aurelian Olimpiu, Loghin Lucian Mircea, Sampalean Dan Stefan), Directorul Economic al Municipiului Targu-Mures - Kiss Imola, Sef Serviciu Concesionari, Inchirieri, Vanzari si Respectarea Disciplinei Contractuale - Damian Alina, membrii comisiei de licitatie : Damian Alina, Csegzi Sandor, Ijac Dana, Szanto Ibolya, Iernutan Oana, Orosan Claudia, Moldovan Codruta, Creta Nicoleta. Persoane fizice autorizate romane :
Dovedirea formei de inregistrare ca persoana fizica si atestarea din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania.
• Carnet de membru al camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu mentiunea "activ pentru anul (in curs)" - copie conforma cu originalul
• Certificat de atribuire a calitatii de auditor financiar- copie conforma cu originalul


Persoane juridice romane :
Dovedirea formei de inregistrare ca persoana juridica si atestarea din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania.
• Autorizatie emisa de CAFR - copie conforma cu originalul
• Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) de pe langa Tribunalul judetului in care este inregistrat operatorului economic, in original, copie legalizata notarial sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul de activitate al operatorului economic (obiectul contractului) trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. In cazul in care operatorul economic care a fost desemnat castigator a prezentat certificatul emis de ONRC in copie lizibila, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, la solicitarea in scris a autoritatii contractante, acesta va prezenta acest certificat si in original sau copie legalizata pentru confruntare.

Persoane juridice straine :
Dovedirea formei de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si atestarea din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care operatorul economic este inregistrat.
• Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care operatorul economic este rezident, in original, copie legalizata sau copie conform cu originalul.
• Documente de atestare asupra urmatoarelor, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident: (i) denumirea completa, (ii) durata de functionare, (iii) sediul social, sedii secundare (iv) asociati/actionari, (v) persoane imputernicite/administratori, (vi) domenii de activitate, activitati autorizate (vii) faptul ca nu s-au inregistrat mentiuni referitoare la intrarea in faliment/insolventa sau lichidare, in original, copie legalizata sau copie conform cu originalul..
Documentele din oferta vor fi traduse in limba romana de catre persoane autorizate .
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind cifra de afaceri - conform art. 185, al. (1), lit. c) din OUG nr.
34/2006 cu completarile ulterioare autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima realizarea unei cifre medii de afaceri globale anuale, aferente ultimilor trei ani cu o valoare cel putin egala cu 1.200.000 (Formularul 5 din Sectiunea III Formulare) .
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Dovada situatiei economice si financiare conform art. 185 din O.U.G. nr. 34/2006 cu completarile ulterioare Formularul 5 din Sectiunea III Formulare.Informatii privind cifra de afaceri - conform art. 185, al. (1), lit. c) din OUG nr. 34/2006 cu completarile ulterioare autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima realizarea unei cifre medii de afaceri globale anuale, aferente ultimilor trei ani cu o valoare cel putin egala cu 1.200.000 lei. Cifra de afaceri globala se va calcula la cursul Euro mediu anual BNR astfel: 4,2099 lei pentru anul 2010; 4,2379 pentru anul 2011, 4,4560 lei pentru anul 2012.4,3848 lei pentru luna martie 2013 Nota: In cazul ofertantilor din categoria IMM-urilor, care fac dovada acestei calitati prin prezentarea documentelor prevazute de Legea 346/2004 -valoarea pentru cifra medie globala de afaceri se accepta in procent de 50% din cuantumul precizat. In situatia in care ofertantul este o asociere, incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii ?i reducerea de 50% a cerintei privind cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani se va aplica numai daca toti asociatii se incadreaza, in mod individual, in categoria IMM-urilor. In acest caz, fiecare membru al unei asocieri va completa Formularul 1B
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara - Autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima efectuarea in totalitate sau a unor faze specifice, in ultimii 3 ani impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei, de servicii similare in valoare de cel putin 600.000 lei.
Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar
- Informatii referitoare la personalul de specialitate care va fii desemnat pentru realizarea contractului: - Autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima ca ofertantul sa faca dovada ca dispune de personal calificat sau al carui angajament de participare a fost obtinut pentru asigurarea calitatii serviciilor, astfel:Continuare...
Continuare....Auditor financiar
Experienta profesionala specifica
Membru activ al CAFR in anul "in curs"
Prestarea in calitate de Auditor financiar de activitati similare cu cele din prezentul proiect.
Avand in vedere complexitatea proiectului ?i faptul ca prin contractele de finan?are se impun reguli specifice cu privire la cheltuielile care se efectueaza in cadrul proiectelor este necesar ca expertul propus sa aiba experien?a relevanta in auditarea acestor proiecte.Continuare...
Continuare... Expert contabil
Experienta profesionala specifica
Membru activ al CECCAR in anul "in curs"
Prestarea in calitate de Expert contabil de activitati similare cu cele din prezentul proiect
In cadrul acestor proiecte se impun reguli specifice cu privire la inregistrarea contabila a operatiunilor, astfel este necesar ca expertul propus sa aiba experienta relevanta in auditarea si verificarea inregistrarilor contabile pentru aceste proiecte.
ISO 9001 sau echivalent privind standardele de asigurare a calitatii in domeniul serviciilor de auditare financiara
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Fisa privind experienta similara (Formularul B4 din Sectiunea Formulare) Se solicita: Pentru indeplinirea experientei similare cu privire la prestarea de servicii conform art. 188 alin.2 lit.a se va depune o lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic. Nivelul experientei similare se va raporta la cursul euro de schimb pentru anul prestatiilor care se va calcula la cursul euro mediu anual BNR astfel:4,2099 pentru anul 2010, 4,2379 pentru anul 2011, 4,4560 pentru anul 2012, 4,4178 pentru luna martie 2013. Valoarea mentionata trebuie sa reprezinte contributia proprie a ofertantului in prestarea de servicii similare prezentate ca experienta similara. Se accepta cumularea din maxim 2 certificari. Se va prezenta dovada dispunerii de respectivul personal, repsectiv Declaratie de disponibilitate (Formularul B din Sectiunea Formulare), al/a persoanei/persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului. Documente suport: - Curriculum vitae Copii conforme cu originalul ale diplomelor si certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV; - Documente justificative care sa probeze experienta indicata in CV (documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar) -in copie certificata conform cu originalul - se vor depune ulterior, numai pentru ofertantul clasat pe primul loc, - Autorizatie CAFR- copie - Carnet de membru al CAFR cu mentiunea "activ pentru anul "in curs"- in copie certificata conform cu originalul - Autorizatie CECCAR- copie - Carnet de membru al CECCAR cu mentiunea "activ pentru anul "in curs"- in copie certificata conform cu originalul In cazul asocierii, criteriile de calificare privind situatia personala si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, vor fi indeplinite de fiecare asociat iar criteriile de calificare privind situatia economico- financiara si capacitatea tehnico-economica vor fi indeplinite prin cumul. Se va prezenta dovada dispunerii de respectivul personal, repsectiv Declaratie de disponibilitate (Formularul B din Sectiunea Formulare), al/a persoanei/persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului. Documente suport: - Curriculum vitae Copii conforme cu originalul ale diplomelor si certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV; - Documente justificative care sa probeze experienta indicata in CV (documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar) -in copie certificata conform cu originalul - se vor depune ulterior, numai pentru ofertantul clasat pe primul loc, - Autorizatie CAFR- copie - Carnet de membru al CAFR cu mentiunea "activ pentru anul "in curs"- in copie certificata conform cu originalul - Autorizatie CECCAR- copie - Carnet de membru al CECCAR cu mentiunea "activ pentru anul "in curs"- in copie certificata conform cu originalul In cazul asocierii, criteriile de calificare privind situatia personala si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, vor fi indeplinite de fiecare asociat iar criteriile de calificare privind situatia economico- financiara si capacitatea tehnico-economica vor fi indeplinite prin cumul. Se va prezenta dovada dispunerii de respectivul personal, repsectiv Declaratie de disponibilitate (Formularul B din Sectiunea Formulare), al/a persoanei/persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului. Documente suport: - Curriculum vitae Copii conforme cu originalul ale diplomelor si certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV; - Documente justificative care sa probeze experienta indicata in CV (documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar) -in copie certificata conform cu originalul - se vor depune ulterior, numai pentru ofertantul clasat pe primul loc, - Autorizatie CAFR- copie - Carnet de membru al CAFR cu mentiunea "activ pentru anul "in curs"- in copie certificata conform cu originalul - Autorizatie CECCAR- copie - Carnet de membru al CECCAR cu mentiunea "activ pentru anul "in curs"- in copie certificata conform cu originalul In cazul asocierii, criteriile de calificare privind situatia personala si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, vor fi indeplinite de fiecare asociat iar criteriile de calificare privind situatia economico- financiara si capacitatea tehnico-economica vor fi indeplinite prin cumul. Se solicita prezentarea certificatului in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". In cazul unei oferte comune, standardele de asigurare a calitatii vor fi indeplinite individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract care o realizeaza. In ceea ce priveste certificarile ISO solicitate, autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima ca aceste proceduri sa fie implementate la data limita de depunere a ofertelor. In acest sens nu se accepta dovada faptului ca procedurile sunt in curs de implementare cu exceptia situatiei in care a avut loc auditul final.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) TIPUL PROCEDURII
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.06.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.06.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.06.2013 13:00
Locul: Sediul Primariei Municipiului Targu Mures situat in Piata Victoriei nr.3, cam 45
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezentanti CVAP(daca este cazul), persoane imputernicite din partea ofertantilor

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
VI.2) CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Finantare nerambursabila prin POS Mediu 2007-2013, Axa Prioritara 2 - Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric, Domeniul major de interventie 2 - Reabilitarea zonelor poluate istoric.
Tip de finantare: Program / Proiect
Program / Proiect: Alte finantari (-)
VI.3) ALTE INFORMATII
-In cazul in care doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare acelasi pret minim, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. - Durata contractului de servicii: 21 de luni de la data semnarii contractului de servicii cu posibilitatea prelungirii, cu aceleasi costuri, pana la aprobarea de catre Autoritatea de Management a Raportului final al proiectului.
VI.4) CAI DE ATAC
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare a luarii la cunostinta despre un act al aut.ctr consid. nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic si Contencios Administrativ
Adresa postala: P-ta Victoriei, nr.3 , Localitatea: Tirgu Mures , Cod postal: :540026 , Romania
VI.5) DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
08.05.2013 09:14

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu