joi, 9 ianuarie 2014

Bandiții din Primăria Târgu-Mureș au cerut semnături de la părinți pentru reabilitarea școlilor, după ce au făcut praf sute de mii de euro pe cupe de fotbal și pe pachețele pe magazinul FCM, pentru ca porcul de partid să poată deconta ceva la abonat

Bandiții din Primăria Târgu-Mureș au cerut semnături de la părinți pentru reabilitarea școlilor, după ce au făcut praf sute de mii de euro pe cupe de fotbal și pe pachețele pe magazinul FCM, pentru ca porcul de partid să poată deconta ceva la abonat
 Pentru că prostimea din presă nu spune nimic, din cauza mafiei care îi șantajează cu diplome, cărți, publicități prin notarul dedicat de porcul de partid și  cu chirii, haideți să ne gândim ce puteau face bandiții din Primăria Târgu-Mureș cu banii pe care i-au făcut praf pe vreo 3 cupe ale liceelor, pentru a arunca banii pe FCM și pe tricourile Joma și cu banii dați pe pachețele cadou pentru colindători, pe magazinul Fcm sau pe altă idioată de distribuitoare  de dulciuri. Vorbim de mii de pachete cadou pentru colindătorii pupincuriști de ratatul din partid și secătura ilegală ținută de porc în primărie și de premii de 15.000 de lei doar pentru locul 1! Bandiții din Primăria Tîrgu-Mureș care își permit premiul pentru locul 1 de 15.000 de lei (peste 3000 de euro!) trebuie să cerșească astăzi sprijin de la părinți, pentru a-i trimite pe subordonații de partid Borșan și Poruțiu la școli, pe Lasprom, Bența și pe alți abonați ai bandiților de primărie și partid, pentru a mai face un ban dedicat de banditul cunoscut.
P.S. Bandiții din primărie și PDL mureș au dat 200.000 de euro în tichete cadou mită electorală. Din banii prostimii, în campania candidatului porcului de la primărie! Desigur, cu dedicație și pe Real, contra legii concurenței, dacă tot vă fură banditul de primărie și PDL!Bandiții PDL Mureș, o nouă afacere dedicată pe Sztan și magazinul FCM, pentru plasarea pachețelor cu dulciuri?! 1250 de pachețele în doi ani pentru copiii angajaților din primărie, din banii publici!
Cu prilejul sfintei sărbători a Crăciunului, Primăria municipiului Tîrgu-Mureş aşteaptă şi în acest an colindătorii, în zilele de 17 şi 18 decembrie 2012, la sediul din Piaţa Victoriei nr. 3.
Înscrierile pentru această manifestare tradiţională se pot face în perioada 5 - 14 decembrie 2012, la sediul Primăriei Tîrgu-Mureş, Serviciul relaţii publice interne şi internaţionale, camera 36, etajul I.
Persoană de contact: Veronica Doda. Telefon: 0265-268.330 – int. 144 sau 0265-266.963, e-mail: comunicate@tirgumures.ro
Pentru că bandiții PDL Mureș fac dedicație nu numai colindătorilor care vin să pupe în dos politrucul etnic mult iubit, ci și copiii angajaților! Curtea de conturi, verifici ce decontează javrele PDL Mureș din bani publici pentru copiii angajaților, în parte rude sau pupincuriști ai ratatului pedelist?!
Bandiții din Primăria Târgu-Mureș au făcut 600 de pachete pentru copiii angajaților și pentru firma cu magazin FCM. Din banii publici. Iar în 2011 apar alte 650 de pachete, probabil tot pentru copii angajaților!
Bandiții din Primăria Târgu-Mureș au făcut 600 de pachete pentru copiii angajaților și pentru firma cu magazin FCM. Din banii publici. Iar în 2011 apar alte 650 de pachete, probabil tot pentru copii angajaților!
Bandiții de partid din Primăria Târgu-Mureș au anunțat la sfârșit de an licitație pentru dulciuri destinate colindătorilor. Orice prostovan care a vrut să îl pupe în fund pe Florea(pentru că nu se poate vorbi de colind în sensul românesc, acela se face la gospodar acasă și acela dă colindătorului din bunurile lui, nu din bani publici de la șmecherașul de primar, chestie valabilă pentru orice mafiot al politicii românești care se crede pe moșia/ulița/ bulevardul/șatra mă-sii!) și-a primit pachețelul cumpărat de bandiții lui Florea de la firmă cu magazin FCM. Totodată, bandiții au mai cumpărat din banii publici 600 de pachete pentru copii angajaților. Găinarii lui Florea au comis-o se pare și în 2011, când trepădușii aveau în licitație, separat, alte 650 de pachete, de cumpărat. Curtea de conturi, DNA, poate verificați cum au decontat bandiții 1250 de pachete de cel puțin 10 lei bucata, din banii proștilor de târgumureșeni, cu scopul  cadouri/mită! Atenție, vorbim de bandiții care au oferit prin 2009 tichete Greenwatch nominale, pentru fiecare angajat, pentru ca subordonații să  își cumpere de la Mureș Mall (acolo unde banditul din PDL își făcea campanie pe frontispiciu!) ceasuri și bijuterii de argint! Ce afaceri au mai decontat bandiții din PDL și primărie pentru subordonați?!
Documentaţia necesară pentru elaborarea şi prezentarea ofertei privind achiziţia de dulciuri pentru Pachetele de Craciun
FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI
I.1 . AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ
Denumire : Municipiul Tg. Mureş
Adresa : P- ţa Victoriei nr. 3 , Tg. Mureş , jud. Mureş
Telefon/fax – 0265-268330, fax 0365-801856
E-mail : licitatie@tirgumures.ro
I.2  Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante – autoritate publică locală şi achiziţionează  în  nume propriu
Alte informaţii şi sau clarificări pot fi obţinute la adresa mai sus menţionată şi prin fax la nr.0365-801856
Data limită de primire a solicitărilor de clarificări  25.11.2009
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări 27.11.2009
Instituţia responsabilă pentru soluţionarea contestaţiilor :
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor , str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Bucureşti,cod postal 030084 telefon 021-3104641, fax 021-3104642, E-mail office@cnsc.ro.
I.3.Sursa de finanţare : Bugetul Consiliului Local al Municipiului Tg. Mureş
II:  OBIECTUL CONTRACTULUI
II .1 )   Descrierea produselor  –dulciuri pentru pachetele de Craciun, cod C.P.V 15842300-5
- Locul de livrare al produselor : Primaria Municipiului Tg.Mures
- Procedura se finalizează prin  – contract de achiziţie publică
- Termen de livrare –  7 de zile de la semnarea contractului, pe baza de comandă în funcţie de solicitările achizitorului
- Contractul nu este divizat pe loturi
- Nu se acceptă oferte alternative
III: PROCEDURA
III.1 )  Procedura selectată   – cerere de oferta
III.2)  Etapa finală de licitaţie electronică  – Nu
III.3 )  Legislaţie aplicată :
1.    O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică , a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii , publicată în M. Of. nr. 418/15.05.2006
2.    H.G.R. nr. 925/19.07.2006 privind aprobarea normelor de aplicare a  O.U.G. nr. 34/2006 publicată în M.Of. nr. 925/19.07.2006
IV. CRITERII DE CALIFICARE
IV .1 ) Situaţia personală a ofertantului
- Declaraţie privind eligibilitatea cu valabilitate pe perioada de valabilitate a ofertelor, conform Formularului 8 din Secţiunea III Formulare
- Declaraţie referitoare la falimentul societăţii conform Formularului 17 din Secţiunea III Formulare
- Să aibă îndeplinite obligaţiile exigibile de plată către Bugetul consolidat de Stat şi către Bugetul Local de la sediul ofertantului, prezentând în acest sens certificate constatatoare eliberate de instituţiile abilitate, eliberate cu cel mult 30 de zile înainte de data deschiderii ofertelor.
IV. 2 ) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale :
Pentru persoanele juridice române : – autoritatea contractantă stabileşte ca cerinţă minimă obligativitatea prezentării Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie de la sediul ofertantului.
Pentru persoanele juridice străine -  autoritatea contractantă stabileşte ca cerinţă minimă obligativitatea prezentării a oricăror documente care dovedesc o formă de înregistrare /atestare sau apartenenţă din punct de vedere profesional , în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident.
IV.3). Documente care dovedesc capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara:
1. Fisa de informatii generale (Formularul 5 din sectiunea III)
2. Proiect de contract semnat si stampilat.
V. PREZENTAREA OFERTEI
V.1 ) Limba de redactare a ofertei – limba română
V.2) Perioada de valabilitate a ofertei – 60 zile
V.3 ) Cuantumul garanţiei de participare –  900 lei
V.4)  Perioada de valabilitate a garanţiei de participare -  60 de zile
V.5 ) Modul de constituire a garanţiei de participare – prin ordin de plată în contul nr. RO92TREZ4765006XXX000221 deschis la Trezoreria Tg. Mureş sau prin achitare directă la caseria autorităţii contractante, camera 22 din sediul instituţiei.
V.6 ) Modul de prezentare a propunerii tehnice – oferta tehnică trebuie să conţină:
1. Fisa de informatii generale (Formularul 5 din sectiunea III)
2.Lista cuprinzand subcontractantii, insotita si de acordurile de subcontractare; subcontractantii care urmeaza sa indeplineasca mai mult de 10% (in exprimare valorica) din contractul de achizitie publica trebuie sa completeze cu propriile date Formularul B2 din sectiunea III.
3. Contract cadru semnat şi stampilat.
Notă:    În vederea analizarii si compararii  preturilor ofertate, se vor lua in considerare doar ofertele care contin preturi pentru toate categoriile de produse solicitate, adjudecarea facandu-se pe oferta totala.
V.7 ) Modul de prezentare a propunerii financiare – ofertantul va completa formularul de ofertă prezentat în Formularul 2 din Secţiunea III Formulare,
V.8) Data pentru care se determină echivalenţa leu-euro – cursul oficial comunicat de B.N.R. din  23.11.2009
V. 9 ) Prezentarea ofertei :
a) adresa la care se depune oferta – Primăria Municipiului Tg. Mureş , P-ţa Victoriei nr. 3 , cam 12 registratura instituţiei
b) Data limită pentru depunerea ofertei -03.12.2009 ora  10
c) Numărul de exemplare în copie – 1
d Modul de prezentare a ofertelor  – Originalul (conţinând documentele în original sau copie legalizată) cât şi copia vor fi sigilate în plicuri separate, însoţite de scrisoarea de înaintare ( Formularul I din Secţiunea III Formulare) şi de dovada achitării garanţiei de participare. Plicurile vor fi marcate corespunzător cu menţiunea COPIE şi ORIGINAL. Atât copia cât şi originalul vor fi îndosariate (sau spiralate), numerotate, ştampilate şi semnate pe fiecare pagină. Plicurile se vor introduce intr-un plic exterior, inchis corespunzator si netransparent. Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia ”A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 03.12.2009 ORA 11”
e) Modificarea şi retragerea ofertei – ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de şi modifica oferta după expirarea datei limită de depunere a ofertelor sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică şi a pierderii garanţiei pentru participare la licitaţie.
f) Oferte întârziate – nu se acceptă oferte întârziate
g) Oferta comună – mai multe persoane juridice au dreptul de a se asocia şi de a depune oferta comună : acestea vor completa Formularul 13 din Secţiunea III Formulare.
V.10) Ofertele se vor deschide la – sediul primăriei Municipiului Tg. Mureş, P-ţa Victoriei nr.3 , cam 45 , la data de  03.12.2009 , ora 11
VI. CRITERII DE ATRIBUIRE
Criteriul de atribuire a contractului – preţul cel mai scăzut
VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI
VII.1 Ajustarea preţului contractului – nu se accepta ajustarea preţului contractului
VII.3. – Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de furnizare este de 5 % din valoarea contractului de furnizare fara TVA, şi se va constitui în termen de 3 zile de la semnarea contractului.
-  Garanţia de bună execuţie se va restitui în termen de 14 zile de la semnarea P.V de receptie pentru livrarea produselor, dacă achizitorul nu a ridicat pretenţii asupra ei şi daca riscul pentru vicii ascunse este minim.
Atentie!!!
Este obligatoriu ca fiecare pagină a ofertei să fie numerotată, semnată şi ştampilată de către persoanele autorizate să semneze oferta, precum şi de a prezenta un opis al documentelor prezentate.
Pachete cu dulciuri
1800 de pachete de dulciuri conţinând
1.    Ciocolată  lapte – 100 g
2.    Ciocolată lapte- 30 g
3.    Napolitane cu diferite creme- 40 g
4.    Biscuiţi cu cremă de cacao- 72 g
5.    Ciocolată  lapte cu crema – 30 g
6.    Chipsuri- 72g
7.    Snacks- 57g
8.    Chec diferite arome- 60g
4000 de pachete de dulciuri conţinând
1.    Ciocolată  lapte cu cremă tiramisu- 100 g
2.    Ciocolată cu lapte- 100 g
3.    Napolitane cu aromă diferite arome- 33 g
4.    Napolitane cu cremă de vanilie- 40 g
5.    Biscuiţi cu cremă de cacao – 72 g
6.    Bomboane cu fructe- 80 g
7.    Snacksuri- 57 g
8.    Baton de ciocolată- 30 g
9.    Ciocolată cu lapte- 30
10.    Mini croasant-65 g
11.    Chec diferite arome-35g
12.    Cipsuri – 72 g
650 de pachete de dulciuri conţinând
1.    Ciocolată  lapte cu cremă tiramisu- 100 g
2.    Baton de cocos acoperit cu ciocolată cu lapte- 44 g
3.    Ciocolată cu lapte-100g
4.    Snacks- 57g
5.    Ciocolată  lapte cu caramel şi nugat – 40 g
6.    Biscuiţi cu cremă- 72g
7.    Suc de portocale- 1 l
8.    Mini croasant- 200g
9.    Cipsuri- 75 g
NOTĂ: Prestatorul va asigura furnizarea produselor în pachete (pungi ) care vor conţine fiecare dintre ele numărul şi natura produselor conform celor mai sus menţionate.
O mică afacere în 2009 de 6.000 de pachețele pentru colindători și motiv de a se plăti multe zeci de mii de lei date pentru vreo firmă cu nevoi. De demnitate nu mai vorbim, pentru că să își bați joc de tine colindând un ins care nu e gospodar și care își oferă cadou din banii tăi din taxe și impozite. Colindul are altă semnificație, pentru că se colindă cel care a adunat pentru familia lui și care oferă din preaplinul său, nu politrucul de partid. Dar suntem prea aproape de comunism ca să nu pupe unii ceva,  pentru ca tovarășul să fie mai îngăduitor. Să ne trăiți, conducători iubiți!
Citeste mai mult: Sorcoviți pe banii voștri politrucul mult iubit
  Zidezi.ro dixit:
Potrivit portalului licitatiapublica.ro, la licitație au participat două oferte, iar valoarea contractului câștigător este de 43.518 lei, fără TVA. Conform site-ului listafirme.ro, SC Media Factory International SRL Sângeorgiu de Mureș datează din 2011, are ca obiect de activitate comerţul cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate, şi are un asociat – administrator, Sztan Antonela Andreea. În 2011, firma a avut un salariat, a derulat afaceri de 106.661 lei şi a obţinut profit de 62.215 lei.
Potrivit caietului de sarcini, vor fi cumpărate 2.500 de pachete pentru colindătorii de la Primărie (ciocolată lapte cu cremă tiramisu – 100 g, ciocolată cu lapte – 100 g, bomboane cu fructe – 80 g, baton de ciocolată – 30 g, ciocolată cu lapte – 30 g, napolitane cu diferite arome – 33 g, napolitane cu cremă de vanilie – 40 g, biscuiţi cu cremă de cacao – 72 g, snacksuri – 57 g, mini croasant – 65 g, chec diferite arome – 35g, cipsuri – 72 g) şi 600 de pachete pentru copii angajaţilor din Primărie (ciocolată  lapte cu cremă tiramisu – 100 g, baton de cocos acoperit cu ciocolată cu lapte-  44 g, ciocolată cu lapte – 100g, ciocolată  lapte cu caramel şi nugat – 40 g, suc de portocale – 1 l, snacks – 57g, biscuiţi cu cremă – 72g , suc de portocale – 1 l, mini croasant – 200g, cipsuri – 7

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu